Διαγωνισμό για πρόσληψη εμπειρογνωμόνων για παροχή υπηρεσιών σχετικά με εποπτεία και έλεγχο σε θέματα παρεμπόδισης ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ύψους €128.000 (πλέον ΦΠΑ) προκήρυξε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ).

Ο διαγωνισμός προνοεί την παροχή υπηρεσιών από δύο εμπειρογνώμονες για 225 μέρες έκαστος (1800 ώρες) πραγματοποιήσιμες εντός 13 μηνών με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμα 225 μέρες έκαστος, πραγματοποιήσιμες εντός 13 μηνών.

Η εκτιμώμενη αξία ανά Τμήμα (Εμπειρογνώμονα) είναι €32.000 για 225 μέρες (1800 ώρες) με δικαίωμα ανανέωσης για το ίδιο ποσό για ακόμα 225 μέρες.

«Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών σχετικά με εποπτεία και έλεγχο σε θέματα παρεμπόδισης ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από δύο εμπειρογνώμονες», όπως αναφέρεται στα έγγραφα του διαγωνισμού.

Επίσης οι εμπειρογνώμονες θα κληθούν να παρακολουθούν και θα ελέγχουν τη συμμόρφωση των εποπτευόμενων από την ΕΚΚ οργανισμών με τις υποχρεώσεις που υπέχουν όσον αφορά την παρεμπόδιση ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΚΞΧΤ), όπως αυτές πηγάζουν από τον περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμο του 2017, τη σχετική οδηγία της ΕΚΚ, τη σχετική ευρωπαϊκή νομοθεσία και δημοσιεύσεις που πηγάζουν από αυτή (πχ Guidelines), δημοσιεύσεις που πηγάζουν από διεθνείς οργανισμούς σχετικά με την ΚΞΧΤ (πχ FATF) και τις σχετικές Εγκυκλίους που εκδίδονται από την ΕΚΚ (‘το θεσμικό πλαίσιο για την ΚΞΧΤ’).

Ειδικότερα, στις δραστηριότητες που ζητούνται περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η παρακολούθηση, αξιολόγηση και εποπτεία της συμμόρφωσης εποπτευόμενων οργανισμών με τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει του θεσμικού πλαισίου για την ΚΞΧΤ, μέσω εκθέσεων και άλλων πληροφοριών που υποβάλλονται στην ΕΚΚ, τη διενέργεια επιτόπιων ελέγχων/ερευνών σε εποπτευόμενους οργανισμούς για έλεγχο της συμμόρφωσης τους με τις συνεχείς υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει του θεσμικού πλαισίου για την ΚΞΧΤ με σκοπό την αξιολόγηση της επάρκειας και της καταλληλόλητας των σχετικών μέτρων και διαδικασιών που εφαρμόζουν.

Οι εμπειρογνώμονες καλούνται επίσης να διενεργήσουν ελέγχων/ερευνών εξ’ αποστάσεως, που συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων, μελέτη και αξιολόγηση της έκθεσης του Εσωτερικού Ελεγκτή, της έκθεσης του λειτουργού συμμόρφωσης σχετικά με ΚΞΧΤ, όπως επίσης και άλλων εκθέσεων, σχετικών πληροφοριών και θεμάτων που αφορούν τους εποπτευόμενους οργανισμούς, καθώς και να αξιολογούν ευρήματα παρακολούθησης/ελέγχων/ερευνών και λήψη ανάλογων μέτρων.

Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών λήγει στις 28 Ιανουαρίου.