Διευκρινήσεις Α. Βύρα σε σχέση με την Ειδική Έκθεση Ευρημάτων Ελέγχου του ΓΕ για τη Λάρνακα

Διευκρινήσεις Δημάρχου Λάρνακας σε σχέση με την Ειδική Έκθεση Ευρημάτων Ελέγχου του Γενικού Ελεγκτή

Αναφορικά με τα δημοσιεύματα σε σχέση με τη δημοσίευση της Ειδικής Έκθεσης της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, με θέμα «Ειδική Έκθεση Ευρημάτων Ελέγχου Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Δήμος Λάρνακας για τα έτη 2015 – 2016 καθώς και δεδομένα που αφορά στα έτη 2017 – 2020», ο Δήμαρχος Λάρνακας κ. Ανδρέας Βύρας, δηλώνει ότι μεγάλος αριθμός από τα ευρήματα της εν λόγω έκθεσης έχουν απασχολήσει το νυν Δημοτικό Συμβούλιο και έχουν παρθεί ήδη ανάλογες αποφάσεις προς επίλυση τους.

  • Σε σχέση με το θέμα που αφορά στην περιοχή Μακένζυ, ο Δήμος Λάρνακας βρίσκεται σε συνεχή συνεννόηση με τον Κηδεμόνα Τ/Κ Περιουσιών για επίλυση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος και την αδειοδότηση τους. Παράλληλα υπολογίζεται από τον Κηδεμόνα το ύψος των οφειλών του κάθε υποστατικού και θα απαιτηθεί με την ολοκλήρωση της έρευνας.

  • Όσον αφορά στο Κληροδότημα η Ελεγκτική Υπηρεσία στην Έκθεση της αναφέρει ότι από το 2016 μέχρι και σήμερα ετοιμάζονται εξελεγμένες οικονομικές καταστάσεις από Ορκωτό Λογιστή στην Αθήνα όπου αποτυπώνεται η οικονομική διαχείριση των διαμερισμάτων. Επιπρόσθετα στην ίδια Έκθεση αναφέρεται ότι ορίστηκε ανεξάρτητος εγκεκριμένος εκτιμητής στην Αθήνα ο οποίος εκτίμησε την τρέχουσα αξία των διαμερισμάτων η οποία αναγνωρίστηκε για πρώτη στις οικονομικές καταστάσεις του Δήμου Λάρνακας το 2017 με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Επιπρόσθετα σε ότι αφορά το πόσο των 90 χιλιάδων στερλινών, η Ελεγκτική Υπηρεσία αναγνωρίζει τις ενέργειες που έκανε η Υπηρεσία και ο Δήμος Λάρνακας εντός του έτους 2017 και 2018 για είσπραξη του πόσου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφαση του προχώρησε στην πώληση τριών (3) εκ των  τεσσάρων (4) διαμερισμάτων του κληροδοτήματος στην Αθήνα, όπου εκκρεμεί η μεταβίβαση τους ενώ η πώληση του 4ου εκκρεμεί λόγω του ότι  μετά από τρείς δημοσιεύσεις για πώληση του, παραμένει απούλητο. Για τις ελάχιστες τιμές πώλησης των διαμερισμάτων ζητήθηκαν εκτιμήσεις από εγκεκριμένους Οίκους Εκτιμητών στην Ελλάδα.  Όσον αφορά το ακίνητο (οικόπεδο) στη Λάρνακα, ο Δήμος εξετάζει τρόπους αξιοποίησης του.

  • Σχετικά με περιουσία του Δήμου Λάρνακας στη Λεωφόρο Αθηνών, το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε σε εκτίμηση της τιμής  του ενοικίου από εγκεκριμένο Οίκο Εκτιμητών. Η αγοραία τιμή ενοικίου που έλαβε ο Δήμος Λάρνακας από εγκεκριμένο εκτιμητή, είναι χαμηλότερη από το ποσό που εισπράττει ο Δήμος σήμερα.

  • Όσον αφορά το Θέατρο, το νυν Δημοτικό Συμβούλιο κατά το έτος 2017 κατάφερε και εξασφάλισε την έγκριση του Υπουργείου Εσωτερικών για να ολοκληρώσει την αγορά του εν λόγω Θεάτρου που είχε ξεκινήσει η προηγούμενη Δημαρχεία, ενώ ταυτόχρονα το Υπουργείο με επιστολή του επισήμανε ότι δεν απαιτείται επιπρόσθετη έγκριση για πληρωμή του δανείου, κάτι το οποίο πολύ ορθά επισήμανε η Ελεγκτική Υπηρεσία στην Έκθεση της. Μετά την έγκριση από το Υπουργείο Εσωτερικών, ο Δήμος Λάρνακας προχώρησε μέσω του Κτηματολογίου στην μεταβίβαση του Θεάτρου επί ονόματι του Δήμου, ενώ ταυτόχρονα το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε με ειδικούς κανονισμούς όσο αφορά στη διαχείριση και ενοικίαση του σε Θεατρικό Σχήμα της πόλης.

  • Αναφορικά με την κατασκευή και λειτουργία των πολυώροφων χώρων στάθμευσης, ο Δήμος Λάρνακας έχει κατακρατήσει εγγυητική από την κατασκευάστρια Εταιρεία πέραν του €1,3 εκ. και η υπόθεση βρίσκεται ενώπιον της δικαιοσύνης.

  • Σχετικά με την αναφορά για παράληψη ετοιμασίας ενδιάμεσης έκθεσης αξιολόγησης της απόδοσης του αναδόχου για έργο και τη μη ενεργοποίηση της διαδικασίας για τερματισμό της σύμβασης του για συγκεκριμένο έργο, παρόλο που ο ανάδοχος δεν ανταποκρινόταν στις συμβατικές του υποχρεώσεις, το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρνακας, προχώρησε στις 30/12/21 στον τερματισμό της σύμβασης. Η καθυστέρηση του έργου πέραν των αδικαιολόγητων καθυστερήσεων του εργολάβου οφείλονταν και στην πανδημία και τα lockdown. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Δήμος κατακράτησε εγγυητική ύψους €292,000 από τον εργολάβο. Το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε άμεσα στη ζήτηση δημοσίων προσφορών για ολοκλήρωση του έργου.  Για τις πιο πάνω ενέργειες ήταν πάντα ενήμερες οι αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες. Κατά τη ζήτηση προσφορών για ολοκλήρωση της αγοράς λήφθηκε μόνο μία προσφορά η οποία ήταν 19% ψηλότερη από την προϋπολογισθείσα αξία. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την εν λόγω προσφορά καθότι μεσούσης της αλματώδους αύξησης των πρώτων υλών και της ενέργειας ελέω Πανδημίας και Ρωσσο – Ουκρανικού Πολέμου (Απρίλιο 2022), η ακύρωση και επαναπροκύρηξη του διαγωνισμού θα ανέβαζε ακόμα περισσότερο τον προϋπολογισμό και θα καθυστερούσε ακόμα περισσότερο την υλοποίηση του έργου με σημαντική απώλεια εσόδων από τα ενοίκια των καταστημάτων, τα οποία λήφθηκαν υπόψην στον Προϋπολογισμό.

  • Όσον αφορά την πώληση του Δημοτικού Κτήματος (πρώην Δημοτικό Μέγαρο) στη Λεωφ. Αθηνών, όπου αναφέρεται ότι ο Δήμος παραμένει μέχρι σήμερα εγκλωβισμένος σε μια προβληματική συμφωνία, το νυν Δημοτικό Συμβούλιο ακύρωσε κοινή συναινέση με τον αγοραστή μέσω δικαστηρίου την μεταξύ τους συμφωνία και ο Δήμος επέστρεψε το ποσό της προκαταβολής που έλαβε μείων εσόδων τα οποία απώλεσε για όσο διάστημα το ακίνητο δεν το διαχειριζόταν. Το ακίνητο σήμερα βρίσκεται στην απόλυτη κατοχή του Δήμου αφού έγιναν όλες οι δέουσες διαδικασίες μέσω του Κτηματολογίου. Για την εξέλιξη αυτή γίνεται λόγος και στην εν λόγω έκθεση του Γενικού Ελεγκτή.

  • Σχετικά με την περίπτωση έκδοσης επιταγής σε συγγενικό πρόσωπο υπαλλήλου του Δήμου αντί του ιδίου, το θέμα διερευνήθηκε από ανεξάρτητο ερευνώντα Λειτουργό (εκτός Δήμου για λόγους διαφάνειας) και λήφθηκε νομική γνωμάτευση ως η προβλεπόμενη διαδικασία και σύντομα θα τεθεί ενώπιον της Πειθαρχικής Επιτροπής του Δήμου. Στο πάρων στάδιο δεν κρίνεται ορθός περαιτέρω σχολιασμός για μην προδικάσουμε οποιοδήποτε απόφαση της Πειθαρχικής Επιτροπής.

  • Σε σχέση με την καταμέτρηση πάγιου ενεργητικού ο Δήμος όρισε ανεξάρτητο εγκεκριμένο Ελεγκτικό Οίκο όπου προχώρησε με την ετοιμασία έκθεσης όπου επισημάνει ότι αφού έγινε καταμέτρηση του πάγιου ενεργητικού με βάση τα διεθνή Λογιστικά Πρότυπα συγκρίνοντας τα με το Μητρώο Παγίου Ενεργητικού τα αποτελέσματα κρίνονται ικανοποιητικά. Η έκθεση του Ελεγκτικού Οίκου καλύπτει την περίοδο μέχρι τις 31/12/2020 κάτι το οποίο επισημάνει και η Ελεγκτική Υπηρεσία στην Έκθεση της.
  • Σημειώνεται ότι η επισήμανση για αδυναμία στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου, ο Δήμος Λάρνακας το 2021 προσέλαβε μετά από προκήρυξη της θέσης, προσοντούχο Εσωτερικό Ελεγκτή ενώ τα προηγούμενα χρόνια ο Δήμος αγόραζε υπηρεσίες έλεγχου από ανεξάρτητο  Οίκο και υλοποιούσε τις εισηγήσεις του ως η έκθεση του ενώ παράλληλα η Ελεγκτική Υπηρεσία επισημάνει ότι ετοιμάστηκε εγχειρίδιο διαδικασιών για αποφυγή του φαινομένου διαγραφής τελών εκτός της προβλεπομένης διαδικασίας.

Τέλος, ο Δήμαρχος αναφέρει ότι οι παρατηρήσεις στην πιο πάνω έκθεση είναι καλοδεχούμενες γιατί με αυτό το τρόπο φαίνεται και το έργο του νυν Δημοτικού Συμβουλίου και παράλληλα μέσα από τα ευρήματα που εντοπίζονται επιτυγχάνεται η συνεχής βελτίωση των διαδικασιών.

Ο Δήμαρχος Λάρνακας συγχαίρει την Ελεγκτική Υπηρεσία για το έργο που επιτελεί και διαβεβαιώνει ότι θα είναι πάντα δίπλα της για παροχή διευκρινήσεων για οποιαδήποτε άλλα θέματα εγείρει.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.