Δικαστική απόφαση-σταθμός: «Οι συνέπειες της απώλειας στέγης δεν αντισταθµίζονται…»


  • Καθημερινή ενημέρωση

    Κάθε πρωί η επικαιρότητα στο inbox σου.


Τα πάνω κάτω στις εκποιήσεις φέρνει απόφαση του ∆ικαστηρίου, η οποία επικαλείται την οδηγία της ΕΕ σε σχέση µε τις καταχρηστικές ρήτρες, καθώς και σχετικές αποφάσεις του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακυρώνοντας ουσιαστικά την αλλαγή, η οποία έγινε το 2018 στην κυπριακή νοµοθεσία µε την οποία αφαιρέθηκε το δικαίωµα του δανειολήπτη να διεκδικεί αναστολή της εκποίησης της περιουσίας του σε περίπτωση που το δάνειο περιλαµβάνει υπερχρεώσεις.

Του Κωνσταντίνου Ζαχαρίου

Αναστολή της εκποίησης και απαγόρευση νέου πλειστηριασµού

Η απόφαση, η οποία εκδόθηκε πρόσφατα (17/6/2022) από το Επαρχιακό ∆ικαστήριο Λεµεσού, αφορά προσφυγή δανειολήπτη ο οποίος ζήτησε διάταγµα για αναστολή της εκποίησης της οικογενειακής και επαγγελµατικής του στέγης, επειδή τα δάνειά του περιλαµβάνουν καταχρηστικές ρήτρες και υπερχρεώσεις.

Σηµειώνεται µάλιστα ότι το ∆ικαστήριο όχι µόνο δικαίωσε τον δανειολήπτη, αλλά διέταξε την αναστολή της εκποίησης όλων των ακινήτων του που είναι υποθηκευµένα µέχρι την εκδίκαση της αγωγής! ∆ηλαδή ανέστειλε τον δροµολογούµενο πλειστηριασµό, αλλά παράλληλα απαγόρευσε τη διενέργεια νέου πλειστηριασµού πριν την εκδίκαση της ουσίας της υπόθεσης.

Η απόφαση του ∆ικαστηρίου χαρακτηρίζεται από νοµικούς κύκλους ως σταθµός, αφού επικαλείται την οδηγία της ΕΕ σε σχέση µε τις καταχρηστικές ρήτρες, καθώς και σχετικές αποφάσεις του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις οποίες αναφέρεται ρητά ότι «ο καταναλωτής βρίσκεται σε ασθενέστερη θέση», αλλά και ότι «ο εθνικός δικαστής οφείλει να εξετάζει αυτεπαγγέλτως τον καταχρηστικό χαρακτήρα συµβατικής ρήτρας εµπίπτουσας στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 93/13 και, κατ’ αυτόν τον τρόπο, να επανορθώνει την υφιστάµενη µεταξύ του καταναλωτή και του επαγγελµατία έλλειψη ισορροπίας, εφόσον έχει στη διάθεσή του τα απαραίτητα προς τούτο νοµικά και πραγµατικά στοιχεία».

∆ηλαδή η απόφαση ακολουθεί την ευρωπαϊκή νοµολογία, η οποία προβλέπει ότι όπου εγείρονται ισχυρισµοί εκ µέρους των δανειοληπτών για ύπαρξη καταχρηστικών ρητρών πρέπει τα ∆ικαστήρια να σταµατούν µε προσωρινό διάταγµα τον πλειστηριασµό µέχρι εκδίκασης της αγωγής, σε αντίθεση µε το τι εφαρµόζεται στην Κύπρο από το 2018 και έπειτα που αφαιρέθηκε το δικαίωµα του δανειολήπτη να διεκδικεί αναστολή της εκποίησης της περιουσίας του σε περίπτωση που το δάνειο περιλαµβάνει υπερχρεώσεις.

Με την απόφαση του Επαρχιακού ∆ικαστηρίου Λεµεσού γίνεται προφανές ότι η κυπριακή νοµοθεσία δεν συνάδει µε την οδηγία της ΕΕ (η οποία υπερισχύει), καθώς και τις αποφάσεις του ∆ικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίθετα, φαίνεται ότι παραβιάζονται βασικά δικαιώµατα των δανειοληπτών προς όφελος των τραπεζών και των ταµείων, τα οποία διαχειρίζονται δάνεια.

Τα σηµεία αιχµής…

Επισηµαίνεται ότι ο δικαστής (Μάριος Αγιοµαµίτης) στην απόφασή του επισηµαίνει τα ακόλουθα:

• «Οι συνέπειες που µπορεί να επιφέρει η απώλεια της οικογενειακής και επαγγελµατικής στέγης δεν µπορεί, κατά την κρίση µου, να αντισταθµιστεί από τη δυνατότητα χρηµατικής αποζηµίωσης σε µεταγενέστερο στάδιο».

• «Τα ενυπόθηκα ακίνητα … ∆εν είναι ακίνητα κενής κατοχής, τα οποία αποκτήθηκαν, είτε για σκοπούς επένδυσης, είτε για αναψυχή. Είναι τα ακίνητα εντός των οποίων ζουν και µέσω των οποίων εξασφαλίζουν τους πόρους για να ζήσουν. Πρόκειται, εποµένως, για απώλεια που δεν περιορίζεται µόνο στη χρηµατική αξία των ακινήτων, αλλά έχει ευρύτερες προεκτάσεις που δεν µπορούν να αποτιµηθούν εύκολα σε χρήµα».

• «Εάν δεν εκδοθούν τα αιτούµενα διατάγµατα και οι αιτητές επιτύχουν στην ανταπαίτηση, τότε υπάρχει το ενδεχόµενο στο µεσοδιάστηµα τα ακίνητα να εκποιηθούν, να περιέλθουν στην ιδιοκτησία άλλων προσώπων και οι αιτητές να παραµείνουν χωρίς οικογενειακή και επαγγελµατική στέγη. Από την άλλη, σε περίπτωση έγκρισης της επίδικης αίτησης και απόρριψης της ανταπαίτησης, τα ακίνητα θα εξακολουθούν να είναι υποθηκευµένα προς όφελος της καθ’ ης η αίτηση και διαθέσιµα προς εκποίηση».

Σηµειώνεται ότι τα δάνεια συνοµολογήθηκαν µε την Τράπεζα Κύπρου και πλέον βρίσκονται υπό τη διαχείριση του ταµείου Themis Portfolio Management Holdings Ltd. ∆ιαφαίνεται, µάλιστα, από την απόφαση ότι ο δανειολήπτης προσπάθησε επανειληµµένα και καλόπιστα να έρθει σε συµφωνία µε το ταµείο, αλλά δεν βρήκε ανταπόκριση.

Σηµειώνεται τέλος ότι η απόφαση του Επαρχιακού ∆ικαστηρίου Λεµεσού αφήνει εκτεθειµένη και τη Νοµική Υπηρεσία, σε σχέση µε την κωλυσιεργία στο να κατατεθούν στο ∆ικαστήριο οι αποφάσεις του διευθυντή της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή σε σχέση µε τις καταχρηστικές ρήτρες, αφού γίνεται επίκληση µιας τέτοιας απόφασης, καθώς ο δανειολήπτης είχε προσφύγει προηγουµένως στην Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή.

Αργεντούλα Ιωάννου: Χωρίς εποπτικό έλεγχο οι εταιρείες διαχείρισης δανείων

Argentoula Ioannou Lawyer 840X1024 1

Η δικηγόρος η οποία χειρίστηκε την υπόθεση, Αργεντούλα Ιωάννου, ανέφερε στην Χαραυγή τα ακόλουθα:

«Η απόφαση του ∆ικαστηρίου και η προστασία που έδωσε ακυρώνοντας και απαγορεύοντας τους πλειστηριασµούς των ενυπόθηκων κατοικιών και επαγγελµατικών στεγών των δανειοληπτών, αναδεικνύεται ως ακόµα πιο σηµαντική σήµερα µε την πώληση ή ανάθεση της συντριπτικής πλειοψηφίας των ΜΕ∆ σε εταιρείες εξαγοράς/διαχείρισης δανείων.

Οι εταιρείες αυτές, χωρίς κανέναν εποπτικό έλεγχο και χωρίς καµία κεφαλαιουχική βάση και επάρκεια, οικειοποιούνται τα ποσά των εισπράξεων από τους πλειστηριασµούς, αφήνοντας εκτεθειµένους τους δανειολήπτες οι οποίοι αναµένουν να εισπράξουν επιστροφή των υπερχρεώσεων από την τελική εκδίκαση των υποθέσεων σε στάδιο κατά το οποίο οι εν λόγω εταιρείες µπορεί να έχουν εξαφανιστεί από την Κύπρο».

«Τούτο γίνεται ακόµα πιο φανερό αφού στις ενστάσεις τους στα δικαστήρια, απαιτώντας τη διενέργεια των πλειστηριασµών ισχυρίζονται απλά ότι είναι “φερέγγυο πρόσωπο” παραλείποντας όµως να καταθέσουν εξελεγµένους λογαριασµούς ή να δηλώσουν την περιουσιακή τους βάση στην Κύπρο.

Συνεπώς όσο ο κόσµος παραδίδεται στα χέρια των εταιρειών εξαγοράς χωρίς τη νοµοθετική κατοχύρωση της αναστολής των πλειστηριασµών κατά το διάστημα που εκκρεµεί η αγωγή, πολλαπλάσια αναγκαίος γίνεται ο εποπτικός έλεγχος των εταιρειών εξαγοράς και διαχείρισης δανείων αναφορικά µε την εταιρική διακυβέρνηση αυτών και την κεφαλαιουχική τους βάση.

Ο υπαρκτός κίνδυνος ρευστοποίησης υποθηκών και εξαφάνισής τους από την Κύπρο, πέραν του ότι ακυρώνει το επιχείρηµα της στήριξης των τραπεζών µε τα χρήµατα των εκποιήσεων, αφήνει κόσµο να διεκδικεί το δίκαιο και τις αποζηµιώσεις του ξεκρέµαστο», τόνισε.

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.