Δικαστήριο Λάρνακας: Καταδίκες και ποινές σε εργοδότες και διευθυντές

Στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προώθησε τις ποινικές διώξεις εργοδοτών που παρέβηκαν τις διατάξεις της Νομοθεσίας, οι οποίες αφορούσαν σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

Ως αποτέλεσμα των διώξεων αυτών, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας καταδίκασε μέσα στο 2022 τα πιο κάτω πρόσωπα και επέβαλε τις ακόλουθες ποινές:

1. Την εταιρεία «ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ & ΛΑΓΟΥ ΛΤΔ», που δραστηριοποιείται στον τομέα των κατασκευών, σε συνολικό πρόστιμο €7.000 για τις πιο κάτω παραβάσεις των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών που έθεσαν σε κίνδυνο εργοδοτούμενούς της, καθώς και άλλα πρόσωπα:

(α) Παράλειψη σχεδιασμού, κατασκευής, ανέγερσης και συντήρησης των ικριωμάτων ώστε να είναι συνδεδεμένα ορθά και ικανοποιητικά με υπό ανέγερση οικοδομή και να μην μπορούν να καταρρεύσουν ή να μετατοπιστούν τυχαία, με αποτέλεσμα μέρος των ικριωμάτων να καταρρεύσει και αρκετά τεμάχια από τα ικριώματα να πέσουν στην αυλή και τη στέγη παρακείμενης οικίας, καθώς και σε ιδιωτικά οχήματα.

(β) Παράλειψη να εφοδιάσει τα ικριώματα με κατάλληλα κλιμακοστάσια επαρκών διαστάσεων ώστε η πρόσβαση στις εξέδρες εργασίας των ικριωμάτων να γίνεται με ασφάλεια.

(γ) Παράλειψη λήψης μέτρων για την επιθεώρηση των ικριωμάτων από αρμόδιο πρόσωπο και την ετοιμασία έκθεσης επιθεώρησης (i) πριν από την έναρξη χρήσης των ικριωμάτων και (ii) σε τακτά χρονικά διαστήματα, τα οποία δεν υπερβαίνουν τις επτά ημερολογιακές μέρες. Παρέλειψε, επίσης, να λάβει μέτρα για (i) τη θεώρηση της έκθεσης αυτής από αρμόδιο πρόσωπο, (ii) τη φύλαξή της στο αρχείο ασφαλείας του εργοταξίου και (iii) τη σχετική ενημέρωση του ημερολογίου του εργοταξίου.

(δ) Παράλειψη τοποθέτησης ή ανάρτησης πινακίδας με τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας των Συντονιστών Μελέτης και Εκτέλεσης σε περίοπτο σημείο του εργοταξίου πριν από την εκτέλεση των εργασιών και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσής τους.

(ε) Παράλειψη λήψης μέτρων ώστε το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας να είναι κατάλληλα αναπροσαρμοσμένο με βάση τις γραπτές εκτιμήσεις κινδύνου και να είναι διαθέσιμο στο εργοτάξιο.

2. Την εταιρεία «TO. DE. BUILDING WORK LTD», που δραστηριοποιείται στον τομέα των κατασκευών, σε συνολικό πρόστιμο €800 επειδή παρέλειψε να ασφαλιστεί με οποιονδήποτε ασφαλιστή έναντι της ευθύνης της για ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια σε κάθε εργοδοτούμενό της κατά παράβαση των περί Υποχρεωτικής Ασφάλισης της Ευθύνης των Εργοδοτών Νόμων.

3. Την εταιρεία «DEXTEK CONTRACTORS LTD», που δραστηριοποιείται στον τομέα των κατασκευών, σε συνολικό πρόστιμο €10.000 για τις πιο κάτω παραβάσεις των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Ελάχιστες Προδιαγραφές για Προσωρινά ή Κινητά Εργοτάξια) Κανονισμών και των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών που προκάλεσαν τον σοβαρό τραυματισμό εργοδοτούμενου του υπεργολάβου ξυλοτύπων και έθεσαν σε κίνδυνο εργοδοτούμενούς της, καθώς και άλλα πρόσωπα στην εργασία:

(α) Παράλειψη ανέγερσης και συντήρησης κατάλληλου ικριώματος μέσα στο φρεάτιο του ανελκυστήρα, το οποίο σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε ώστε να μην μπορεί να καταρρεύσει ή να μετατοπισθεί ή να υποχωρήσει τυχαία, με αποτέλεσμα το μεταλλικό δάπεδο του ικριώματος στον τέταρτο όροφο του υπό ανέγερση κτηρίου, στο οποίο βρισκόταν εργοδοτούμενος του υπεργολάβου ξυλότυπου, να υποχωρήσει κι αυτός να πέσει από ύψος 13μ. περίπου και να τραυματιστεί.

(β) Παράλειψη διασφάλισης της ετοιμασίας από αρμόδιο πρόσωπο μελέτης υπολογισμού αντοχής και ευστάθειας του ικριώματος και του προσωρινού δαπέδου εργασίας, το οποίο στηριζόταν πάνω σε μεταλλική σωλήνα εντός του φρεατίου του ανελκυστήρα.

(γ) Παράλειψη τοποθέτησης στερεών κιγκλιδωμάτων (i) στο κλιμακοστάσιο και (ii) στο φρεάτιο (πηγάδι) του ανελκυστήρα στην οροφή του 4ου ορόφου, με επαρκές ύψος, τουλάχιστον 1,10 μέτρα από το δάπεδο που να διαθέτουν θωράκιο ή άλλο εμπόδιο στη στάθμη του δαπέδου ύψους τουλάχιστον 0,20 μέτρων ένα χειρολισθήρα και οριζόντιο στοιχείο ώστε η απόσταση μεταξύ θωρακίου ή άλλου εμποδίου και χειρολισθήρα ή άλλου οριζόντιου στοιχείου να μην υπερβαίνει τα 0,45 μέτρα ή να χρησιμοποιήσει άλλα ισοδύναμα μέσα για παρεμπόδιση της πτώσης προσώπων.

(δ) Παράλειψη λήψης μέτρων για την επιθεώρηση των ικριωμάτων από αρμόδιο πρόσωπο και την ετοιμασία έκθεσης επιθεώρησης (i) πριν από την έναρξη χρήσης των ικριωμάτων και (ii) σε τακτά χρονικά διαστήματα, τα οποία δεν υπερβαίνουν τις επτά ημερολογιακές μέρες, και ακολούθως τη θεώρηση της πιο πάνω έκθεσης από αρμόδιο πρόσωπο και τη φύλαξη της στο αρχείο ασφάλειας του εργοταξίου.

4. Την εταιρεία «ΣΑΒΒΑΣ Μ. ΠΠΙΡΙΛΛΟΣ ΛΤΔ», που δραστηριοποιείται στον τομέα παραγωγής ειδών αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής, σε συνολικό πρόστιμο €4.000 για τις πιο κάτω παραβάσεις των περί Ελάχιστων Προδιαγραφών Ασφάλειας και Υγείας (Χρησιμοποίηση κατά την Εργασία Εξοπλισμού Εργασίας) Κανονισμών, των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (Γνωστοποίηση Ατυχημάτων και Επικίνδυνων Συμβάντων) Κανονισμών και των περί Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία Νόμων που προκάλεσαν τον σοβαρό τραυματισμό εργοδοτούμενής της και έθεσαν σε κίνδυνο εργοδοτουμένούς της:

(α) Παράλειψη εφαρμογής ασφαλούς μεθόδου εργασίας κατά τη διαδικασία παραγωγής γλυκών σε μηχανή, με αποτέλεσμα εργοδοτούμενή της να υποστεί ακρωτηριασμό ονυχοφόρου φάλαγγας στον δείκτη του αριστερού χεριού της, όταν αυτό παγιδεύτηκε εντός του κοπτικού της μηχανής.

(β) Παράλειψη διάθεσης στους εργοδοτούμενούς της, των κατάλληλων πληροφοριών και οδηγιών σε κατανοητή γλώσσα, όσον αφορά στη χρήση και τις εργασίες καθαρισμού μηχανής παραγωγής γλυκών, ώστε οι εργοδοτούμενοι να γνωρίζουν επαρκώς τους κινδύνους που συνεπάγονται από τη χρήση/συντήρηση της μηχανής αυτής.

(γ) Παράλειψη διασφάλισης ότι δεν θα υπάρξει οποιαδήποτε αλλοίωση της σκηνής όπου συνέβη το ατύχημα δηλαδή τη μη μετακίνηση μηχανής παραγωγής γλυκών από το υπόγειο στο ισόγειο, κατά το οποίο εργοδοτούμενή της υπέστη ακρωτηριασμό ονυχοφόρου φάλαγγας στον δείκτη του αριστερού χεριού της, όταν αυτό παγιδεύτηκε εντός της μηχανής.

5. Ένα διευθυντή σε συνολικό πρόστιμο €2.200 για παραβάσεις των προνοιών της νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία.

6. Ένα εργοδότη σε συνολικό πρόστιμο €3.000 για παραβάσεις των προνοιών της νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία.

7. Ένα διευθυντή σε συνολικό πρόστιμο €1.500 για παραβάσεις των προνοιών της νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία.

8. Ένα διευθυντή σε συνολικό πρόστιμο €2.000 για παραβάσεις των προνοιών της νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News


Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy