Η Ελεγκτική Υπηρεσία ανάρτησε σήμερα στην ιστοσελίδα της την ειδική έκθεση με θέμα  “Έλεγχος Τμήματος Γεωλογικής Επισκόπησης για το έτος 2016” που ετοιμάστηκε από την Υπηρεσία.

Στο πλαίσια των προνοιών του άρθρου 116 του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Ελεγκτική Υπηρεσία διεξήγαγε οικονομικό έλεγχο και έλεγχο συμμόρφωσης στο Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης για το έτος που έληξε στις 31.12.2016.

Σύμφωνα με τη σύνοψη της έκθεσης,  τα σημαντικότερα ευρήματα του ελέγχου αφορούν στα εξής:
1. Αδυναμίες και ελλείψεις κατά τη διενέργεια δαπανών.
2. Αδυναμίες και ελλείψεις σχετικά με τη διαδικασία είσπραξης εσόδων.
3. Αδυναμίες στη διαχείριση του Κέντρου Επισκεπτών του Γεωπάρκου Τροόδους.
4. Αδυναμίες στην παρακολούθηση της εκτέλεσης του συμβολαίου συντήρησης και υποστήριξης του λογισμικού ArcGIS.
5. Πληρωμή συνεισφορών σε διεθνή οργανισμό χωρίς να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.
6. Καθυστέρηση στην εκπόνηση της υδρολογικής μελέτης και σχετικού σχεδίου από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, για τη διαμόρφωση της ροής των όμβριων υδάτων στο μεταλλείου Αμιάντου, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια στον χώρο.  

Τα πορίσματα του ελέγχου, μαζί με τις εισηγήσεις της Υπηρεσίας, κοινοποιήθηκαν με επιστολή της στο Τμήμα για σχόλια και απόψεις, καθώς και για τη λήψη των αναγκαίων διορθωτικών μέτρων.