Με δωδεκάπτυχο κινδυνολογίας και αναφορές στους οίκους αξιολόγησης και τις πιθανές κεφαλαιακές ανάγκες τραπεζών, συνοδεύονται οι αναπομπές του Προέδρου Αναστασιάδη, οι οποίες στοχεύουν στην ανατροπή των αλλαγών που επέφερε πρόσφατα η Βουλή επί του πλαισίου των εκποιήσεων. Ο ΠτΔ προχώρησε χθες στην αναπομπή και των δύο νομοθεσιών οι οποίες αφορούν το πλαίσιο των εκποιήσεων, υιοθετώντας τα ίδια επιχειρήματα τα οποία επικαλείται ο Σύνδεσμος Τραπεζών στην επιστολή του προς τη Βουλή, καθώς και τα όσα αναφέρει ο οίκος αξιολόγησης Moody’s στην πρόσφατη έκθεσή του για την Κύπρο.

Για τη νομοθεσία η οποία αφορά την αναστολή των εκποιήσεων των δικαιούχων του «Εστία» μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2019, ο ΠτΔ επικαλείται δύο σημεία: Πρώτον ότι το «Εστία» είναι προαιρετικό και αφορά μόνο τις τράπεζες και τις εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων που θα επιλέξουν να συμμετέχουν, ενώ η νομοθεσία η οποία ψηφίστηκε αφορά όλες τις τράπεζες, και δεύτερον ότι «οι ενυπόθηκες εξασφαλίσεις αποτελούν μέρος μιας δανειακής σύμβασης», ενώ η νομοθεσία η οποία ψηφίστηκε «επεμβαίνει στους όρους της σύμβασης, θέτει εκ των υστέρων προϋποθέσεις και ουσιαστικά παρεμποδίζει την ενάσκηση των δικαιωμάτων που δημιουργούνται δυνάμει υφιστάμενης σύμβασης». Όσον αφορά τη δεύτερη νομοθεσία, η οποία μεταξύ άλλων δίνει το δικαίωμα στον δανειολήπτη να προσφύγει στο δικαστήριο και να εξασφαλίσει ακύρωση της εκποίησης σε περίπτωση που δεν τηρήθηκε ο Κώδικας της Κεντρικής Τράπεζας για τις αναδιαρθρώσεις, ο ΠτΔ επικαλείται συνολικά δώδεκα δυνητικούς κινδύνους για τις τράπεζες και την ευρύτερη οικονομία.

Οι κίνδυνοι Ο ΠτΔ ισχυρίζεται ότι οι αλλαγές τις οποίες εξέφερε η Βουλή ενδέχεται να επιφέρουν τις εξής επιπτώσεις:

• Αναποτελεσματικό και χρονοβόρο πλαίσιο εκποιήσεων.
• Αρνητικό αντίκτυπο στις αξίες των εξασφαλίσεων (και κατ’ επέκταση των ακινήτων).
• Επιβάρυνση των ισολογισμών των τραπεζών.
• Εποπτικές απαιτήσεις για αύξηση των προβλέψεων και των κεφαλαιακών αναγκών των τραπεζών.
• Αύξηση των δανειστικών επιτοκίων.
• Περιορισμό της δυνατότητας παραχώρησης νέων δανείων.
• Δημιουργία αντικινήτρων στην προσέλκυση δυνητικών επενδυτών (μετόχων τραπεζών, ενδιαφερόμενων αγοραστών δανείων, εταιρειών διαχείρισης δανείων).
• Πιθανή υποβάθμιση των τραπεζών ή/και του κράτους από τους οίκους αξιολόγησης.
• Παραβίαση των δεσμεύσεων οι οποίες δόθηκαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή «στα πλαίσια της έγκρισης της κρατικής στήριξης για εκκαθάριση της Συνεργατικής».
• Πιθανή ενεργοποίηση των εγγυήσεων οι οποίες δόθηκαν στην Ελληνική Τράπεζα, λόγω της αναμενόμενης αύξησης των προβλέψεων και των ζημιών στα δάνεια της πρώην ΣΚΤ τα οποία μεταφέρθηκαν.
• Αρνητικές επιπτώσεις στη διαχείριση των ΜΕΔ της ΚΕΔΙΠΕΣ και κατ’ επέκταση στη δυνατότητα ανάκτησης της κρατικής βοήθειας.
• Αρνητικές επιπτώσεις στη δυνατότητα του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης να ανακτήσει τα δάνεια τα οποία παραχώρησε.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου