Δρ. Μιχάλης Βωνιάτης: «Αν δεν πειθαρχήσουμε ίσως επανέλθει ένα νέο lockdown»

Ðïëßôåò êÜíïõí âüëôá óôï êÝíôñï ôçò ó÷åäüí Üäåéáò Ëåõêùóßáò, 14 Éáíïõáñßïõ 2021. Óå éó÷ý ôÝèçêå áðü ôçí ÊõñéáêÞ ôï ãåíéêü áðáãïñåõôéêü óôéò ìåôáêéíÞóåéò ðïëéôþí ðëçí ïñéóìÝíùí åîáéñÝóåùí, ìå óôü÷ï ôç ìåßùóç ôçò äéáóðïñÜò ôïõ êïñùíïúïý óôçí Êýðñï. ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ

Οι εκτοξεύσεις κρουσμάτων εμφανίστηκαν μια εβδομάδα με 10 μέρες, μετά το άνοιγμα των χώρων εστίασης ανέφερε ο επιδημιολόγος Μιχάλης Βωνιάτης.


Μιλώντας στην πρωινή έκδοση του ΑΣΤΡΑ δήλωσε ότι στις καφετέριες είναι δύσκολο να υπάρχει πειθαρχία και τήρηση του πρωτοκόλλου γιατί όπως είπε κυρίως οι νέοι κινούνται χωρίς μάσκες στο χώρο και πάνε από το ένα τραπέζι στο άλλο. Ανέφερε ότι ειδικά η νεολαία έχει κουραστεί με τους περιορισμούς αλλά τόνισε ότι αν δεν πειθαρχήσουμε ίσως επανέλθει ένα νέο lockdown. Εξέφρασε δε την άποψη ότι η κυβέρνηση θα έπρεπε να ήταν πιο φειδωλή σε ότι αφορά τα μέτρα χαλάρωσης στις καφετέριες καθώς όπως είπε εργάζονταν με το take away.

Για τα εστιατόρια είπε ότι είναι πιο πειθαρχημένη η κατάσταση, ενώ σημείωσε ότι και στους χώρους εργασίας υπάρχουν αυξημένα κρούσματα καθώς κάποιοι που έχουν βάλει το εμβόλιο ή έχουν κάνει rapid test, αφαιρούν τις μάσκες και συνομιλούν με συναδέλφους τους με αποτέλεσμα τη μετάδοση του ιού. Ακόμα, ο επιδημιολόγος είπε ότι το στέλεχος της βρετανικής μετάλλαξης του κορωνοϊού έχει συμβάλει στα μέγιστα στη διασπορά του ιού στην κοινότητα.

Παράλληλα, ο κ. Βωνιάτης είπε ότι πρέπει να δοθεί έμφαση στους εμβολιασμούς, λέγοντας ότι είμαστε ακόμα πίσω. Πρόσθεσε ότι ορισμένα εμβόλια όπως των Pfizer και Moderna έχουν αποτελεσματική κάλυψη των μεταλλάξεων. Εξέφρασε δε την άποψη ότι ίσως υπάρχει και τρίτη δόση του εμβολίου μέσα στο φθινόπωρο και να είναι προσαρμοσμένη στις νέες μεταλλάξεις με καλύτερα αποτελέσματα.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.