Δύο καταγγελίες υποστατικών και 143 πολιτών το τελευταίο 24ωρο

Áóôõíïìéêïß êÜíïõí åëÝã÷ïõò óå ðåæïýò ãéá íá äéáðéóôþóïõí áí öÝñïõí ìáæß ôïõò ôï Ýíôõðï Þ ôï çëåêôñïíéêü ìÞíõìá ôçò äÞëùóçò ãéá ôçí ìåôáêßíçóç, êáôÜ ôçí åöáñìïãÞ ôùí ìÝôñùí áðáãüñåõóçò ôçò êõêëïöïñßáò ôùí ðïëéôþí ëüãù êïñùíïúïý, Ëåõêùóßá 14 Éáíïõáñßïõ 2021. ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ

Σε 143 καταγγελίες πολιτών και δύο καταγγελίες υποστατικών για παραβίαση των μέτρων περιορισμού της διασποράς της νόσου του κορωνοϊού, προχώρησε η Αστυνομία το τελευταίο 24ωρο.

Σε δηλώσεις στο ΚΥΠΕ, εκπρόσωπος του Κλάδου Επικοινωνίας Αρχηγείου Αστυνομίας ανέφερε ότι από τις 06:00 της Τετάρτης μέχρι τις 06:00 της Πέμπτης, πραγματοποιήθηκαν 10.277 έλεγχοι από τους οποίους προέκυψαν 143 καταγγελίες πολιτών και δύο καταγγελίες υποστατικών.

Πιο συγκεκριμένα, καταγγέλθηκε ένα υποστατικό στη Λεμεσό, για το οποίο θα σχηματιστεί ποινικός φάκελος για δικαστήριο, αφού λειτουργούσε ως χώρος εστίασης, χωρίς να διαθέτει ανοικτό χώρο.

Επίσης, καταγγέλθηκε καφενείο στην Κακοπετρία, στο οποίο υπήρχαν θαμώνες στο εσωτερικό, ενώ υποβλήθηκε στην ιδιοκτήτη πρόστιμο 500 ευρώ.

Όσον αφορά τους ελέγχους κατά επαρχία, στη Λευκωσία πραγματοποιήθηκαν 2.311 έλεγχοι και προέκυψαν 8 καταγγελίες πολιτών, ενώ στη Λεμεσό πραγματοποιήθηκαν 2.002  έλεγχοι με 73 καταγγελίες πολιτών και μία σε υποστατικό.

Στη Λάρνακα πραγματοποιήθηκαν 1.879 έλεγχοι με 15 καταγγελίες πολιτών,  στην Πάφο πραγματοποιήθηκαν 1.401 έλεγχοι με 27 καταγγελίες πολιτών, στην Αμμόχωστο πραγματοποιήθηκαν 1.134 έλεγχοι με 11 καταγγελίες πολιτών και στην περιοχή Μόρφου διενεργήθηκαν 976 έλεγχοι με 3 καταγγελίες πολιτών και μία σε υποστατικό.

Επίσης, παγκύπρια, η Τροχαία διενήργησε 520 ελέγχους, από τους οποίους προέκυψε η καταγγελίες 6 πολιτών.

Σε αεροδρόμια και λιμάνια η Αστυνομία διενέργησε 54 ελέγχους από τους οποίους δεν προέκυψε οποιαδήποτε παράβαση.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.