Η Ε. Χαραλαμπίδου μίλησε για υποεκπροσώπηση γυναικών στην πολιτική στην Κύπρο

Ç Ðñüåäñïò ôçò ÊïéíïâïõëåõôéêÞò ÅðéôñïðÞò Áíèñùðßíùí ÄéêáéùìÜôùí êáé ºóùí Åõêáéñéþí ìåôáîý Áíäñþí êáé Ãõíáéêþí ê. ÅéñÞíç ×áñáëáìðßäïõ óõììåôåß÷å óôéò åñãáóßåò ôçò ÄéáêïéíïâïõëåõôéêÞò ÓõíÜíôçóçò ôçò ÅðéôñïðÞò ãéá ôá Äéêáéþìáôá ôùí Ãõíáéêþí êáé Éóüôçôáò ôùí Öýëùí ôïõ Åõñùðáúêïý Êïéíïâïõëßïõ (ÅÊ), óôéò ÂñõîÝëëåò, ìå èÝìá ôç äéÜóôáóç ôïõ öýëïõ óôçí åíåñãåéáêÞ öôþ÷åéá.

Η βουλεύτρια Ειρήνη Χαραλαμπίδου ανέφερε στις εργασίες της Διάσκεψης Κορυφής Γυναικών Πολιτικών Ηγετών, στις Βρυξέλλες, ότι στην Κύπρο η υποεκπροσώπηση των γυναικών στην πολιτική αρένα παραμένει μια «δυσάρεστη πραγματικότητα» που οφείλεται στην «επικράτηση πατριαρχικών προτύπων για αιώνες» όπως είπε. Σημείωσε δε ότι επιπρόσθετα οι γυναίκες εντός του κυπριακού Κοινοβουλίου «έχουν αντιμετωπίσει και συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν σεξιστικές συμπεριφορές».

Ανακοίνωση της Βουλής αναφέρει ότι η κ. Χαραλαμπίδου συμμετείχε ως ομιλήτρια σε συζήτηση με θέμα την ανάγκη ισόρροπης εκπροσώπησης γυναικών στην πολιτική υπό την ιδιότητα της Προέδρου της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών και της Αντιπροέδρου της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΚΣ ΟΑΣΕ).

Απαντώντας σε ερώτηση της συντονίστριας της συζήτησης για την εκπροσώπηση γυναικών στην πολιτική στην Κύπρο και τη δυνατότητά τους να επιφέρουν ουσιώδεις αλλαγές στη διαδικασία λήψης πολιτικών αποφάσεων δεδομένου του περιορισμένου αριθμού τους, η κ. Χαραλαμπίδου τόνισε ότι στην Κύπρο η υποεκπροσώπηση των γυναικών στην πολιτική αρένα παραμένει μια δυσάρεστη πραγματικότητα που οφείλεται στην επικράτηση πατριαρχικών προτύπων για αιώνες. Σημείωσε δε ότι επιπρόσθετα «οι γυναίκες εντός του κυπριακού Κοινοβουλίου έχουν αντιμετωπίσει και συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν σεξιστικές συμπεριφορές». Τόνισε ωστόσο ότι εντός της Επιτροπής της οποία προεδρεύει αλλά και γενικότερα στη Βουλή των Αντιπροσώπων, οι βουλεύτριες έχουν αποδείξει τη δυνατότητά τους να συνεργάζονται για την επίτευξη κοινών στόχων, παραμερίζοντας την κομματική τους προέλευση και τοποθετώντας την ανάγκη επίλυσης προβλημάτων στο επίκεντρο των προσπαθειών τους.

Απαντώντας, εξάλλου, σε ερώτηση για το ρόλο των γυναικών στην επίλυση συγκρούσεων η κ. Χαραλαμπίδου ανέφερε ότι προέρχεται από μια χώρα που εξακολουθεί να τελεί υπό κατοχή και η οποία βρίσκεται σε μια γεωπολιτικά ασταθή περιοχή, υπογραμμίζοντας ότι οι συνέπειες των συγκρούσεων συχνά πλήττουν δυσανάλογα τις γυναίκες. Εξήρε δε το ρόλο που διαδραματίζουν οι γυναίκες της Κύπρου για την οικοδόμηση της ειρήνης και την επανένωση.

Αναφερόμενη στο ζήτημα των ποσοστώσεων φύλου που ισχύουν σε αριθμό χωρών και που έχουν ως στόχο την ενίσχυση της παρουσίας γυναικών στην πολιτική, η κ. Χαραλαμπίδου σημείωσε ότι στην Κύπρο δεν έχει ρυθμιστεί νομοθετικά και εφαρμόζεται μόνο σε εθελοντική βάση από ορισμένα πολιτικά κόμματα. Ανέφερε επίσης ότι βάσει της προσωπικής της εμπειρίας, οι Κύπριοι πολίτες έχουν στείλει ξεκάθαρο μήνυμα για την αναγκαιότητα ύπαρξης γυναικών πολιτικών ηγετών και αντιδρούν στη διαιώνιση της υποεκπροσώπησης τους στην Κυβέρνηση και τη Βουλή. Διερωτήθηκε δε κατά πόσον η επιβολή ποσοστώσεων μπορεί να λειτουργήσει υπονομευτικά στη συνείδηση ορισμένων πολιτών.

Επιπλέον η κ. Χαραλαμπίδου ορίστηκε ως συντονίστρια σε θεματική συζήτηση που διοργάνωσε η Παγκόσμια Τράπεζα που είχε ως στόχο την υποβολή εισηγήσεων για την υπό διαμόρφωση Στρατηγική για το Φύλο για τα έτη 2024-2030.

Σε εισαγωγικά σχόλιά της στη θεματική συζήτηση η κ. Χαραλαμπίδου εστίασε στην ύπαρξη επιστημονικής τεκμηρίωσης που αποδεικνύει ότι η αύξηση της εκπροσώπησης γυναικών στην πολιτική συμβάλλει στην ενίσχυση πολιτικών για τη βιώσιμη ανάπτυξη, καθώς και στην αντιμετώπιση της επισιτιστικής ασφάλειας και της κλιματικής αλλαγής. Στον ιδιωτικό τομέα, ανέφερε η κ. Χαραλαμπίδου, η συμμετοχή των γυναικών σε θέσεις ιεραρχίας ενισχύει την ανταγωνιστικότητα, την παραγωγικότητα και τα κέρδη των εταιρειών, ενώ παράλληλα προωθεί την καθιέρωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος που προωθεί την κοινωνική συνοχή.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy