€10 εκατ. ευρώ σε 3 χρόνια για ενοικίαση εναέριων πτητικών μέσων που μπορούσαμε να αγοράσουμε

To Κράτος επέδειξε ολιγωρία στο θέμα της ενίσχυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας με εναέρια πτητικά μέσα πυρόσβεσης, με αποτέλεσμα, το 2020, λόγω στενών χρονικών περιθωρίων, να αναγκαστεί να προβεί και πάλι, ως προσωρινή λύση του προβλήματος, στην αγορά υπηρεσιών, για εξασφάλιση των απαραίτητων μέσων, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, αναφέρει η Ελεγκτική Υπηρεσία στην Ειδική Έκθεση με θέμα «Αξιολόγηση των μέτρων που εφαρμόζει το Τμήμα Δασών σε σχέση με την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών».


Κατεβάστε το  Dialogos App
Apple | Android | HuaweiΓια τον σκοπό αυτό, το Κράτος θα δαπανήσει, κατά τα έτη 2020 και 2021, συνολικό ποσό ύψους €2.813.748, για την αγορά υπηρεσιών δύο αεροπλάνων πυρόσβεσης, για περίοδο έξι μηνών κάθε έτος. Όπως αναφέρεται στην Έκθεση, λαμβανομένου υπόψη και του κόστους που θα καταβάλει το Τμήμα για εξασφάλιση πυροσβεστικών ελικοπτέρων, επίσης με αγορά υπηρεσιών, κατά τα έτη 2019 μέχρι 2021, το οποίο εκτιμάται στα €7.140.312, τότε το συνολικό κόστος υπολογίζεται στα €9.954.060.

Λαμβάνοντας υπόψη τις εισηγήσεις της Τεχνικής Επιτροπής και τις αντίστοιχες εκτιμήσεις της, σε σχέση με το κόστος ενοικιαγοράς ή αγοράς πυροσβεστικών αεροπλάνων (ενοικιαγορά αεροπλάνου: €2,7 εκ.- €2,8 εκ., αγορά αεροπλάνου: €1,4 εκ.- €1,8 εκ.), όπως αυτές παρατίθενται στις Εκθέσεις, ημερ. 15.9.2014 και 26.8.2016, καθώς και των σχετικών εκτιμήσεων του ΤΔ για το κόστος αγοράς πυροσβεστικού αεροπλάνου (€2,2 εκ. – €2,3 εκ.), όπως προκύπτουν από εσωτερικό σημείωμα, ημερ. 5.2.2021, το Κράτος, με το πιο πάνω ποσό ενδεχομένως να πετύχαινε τη μόνιμη κάλυψη των αναγκών της Κυπριακής Δημοκρατίας σε πτητικά μέσα πυρόσβεσης, με την απόκτηση με αγορά ή με ενοικιαγορά τριών πυροσβεστικών αεροπλάνων και με πρόσληψη του απαιτούμενου προσωπικού.

Δεν μπορούν να είναι κυβερνήτες οι πιλότοι του ΤΔ

Δεν υπάρχει εγκεκριμένο εκπαιδευτικό κέντρο στην Ευρώπη για την εκπαίδευση των πιλότων του ΤΔ, για απόκτηση της απαραίτητης ειδικής άδειας πλοήγησης στον ένα τύπο αεροπλάνου που διαθέτει (Thrush 550P), με αποτέλεσμα να μην καθίσταται δυνατή η αξιοποίηση τριών πιλότων του ΤΔ για εκτέλεση πτήσεων, ως κυβερνήτες του εν λόγω αεροπλάνου.

Λόγω του προβλήματος που προκύπτει, το Κράτος αγοράζει υπηρεσίες από ιδιώτες για τον χειρισμό του αεροπλάνου τύπου Thrush 550P, με πολύ υψηλό κόστος, λόγω της έλλειψης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στον διαγωνισμό που προκηρύσσει.

Πέραν του χειριστή αεροπλάνων, που είναι μόνιμος υπάλληλος του Τμήματος και διαθέτει άδεια για πλοήγηση και των δύο τύπων ιδιόκτητων αεροπλάνων του ΤΔ, το Τμήμα αγόρασε, τον Ιούνιο του 2021, υπηρεσίες ενός χειριστή για το αεροπλάνο τύπου Air Tractor 802F και τον Σεπτέμβριο, ενός χειριστή για το αεροπλάνο τύπου Thrush 550P. Όπως προκύπτει, για την περίοδο μέχρι και τον Ιούνιο του 2021, ήταν πρακτικά αδύνατο να αξιοποιούνταν πλήρως τα δύο αεροπλάνα, εφόσον το Τμήμα διέθετε μόνο ένα χειριστή.

Απουσία ολοκληρωμένου καταγραμμένου Στρατηγικού Σχεδίου για την αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.

Την ίδια ώραα η έκθεση καταγράφει πως η στρατηγική του ΤΔ, σε σχέση με την προστασία των δασών από τις πυρκαγιές δεν είναι καταγραμμένη σε ένα ενιαίο έγγραφο, αλλά οι διάφορες σχετικές δράσεις περιλαμβάνονται σε διάφορα έγγραφα, που αναφέρονται πιο κάτω, ορισμένα εκ των οποίων βρίσκονται στο στάδιο επεξεργασίας:

• Στη Δήλωση Δασικής Πολιτικής του ΤΔ, η οποία περιλαμβάνει γενικούς στόχους και ενέργειες και χρήζει επικαιροποίησης.
• Στο στρατηγικό σχέδιο, που ετοιμάζεται για σκοπούς προώθησης της υλοποίησης του Προϋπολογισμού του Τμήματος, το οποίο, ωστόσο, δεν αποτελεί κατάλληλο εργαλείο για επαρκή στρατηγική καθοδήγηση για την πρόληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών.
• Στο Ετήσιο Πλάνο Δράσεων, το οποίο δεν αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου στρατηγικού σχεδίου και δεν καθορίζει δράσεις για όλες τις Μονάδες/Τομείς του ΤΔ (π.χ. Μονάδα Πτητικών Μέσων (ΜΠΜ)) που εμπλέκονται στην πρόληψη και καταστολή δασικών πυρκαγιών, το χρονικό πλαίσιο εντός του οποίου αυτά πρέπει να επιτευχθούν και δείκτες για την παρακολούθηση της υλοποίησής τους.
• Στο «Στρατηγικό Σχέδιο για την αποτροπή μεγάλων καταστροφικών πυρκαγιών» και στο «Σχέδιο διαχείρισης της βλάστησης με στόχο την πυροπροστασία των δασών και των παραδασόβιων κοινοτήτων», η εκπόνηση των οποίων βρίσκεται σε εξέλιξη. Η εφαρμογή των Σχεδίων αυτών προσκρούει στην ανάγκη εξασφάλισης συγκαταθέσεων ιδιοκτητών ιδιωτικών περιουσιών που επηρεάζονται από τα μέτρα που αναφέρονται σε αυτά.
• Στο Σχέδιο Πυροπροστασίας της περιοχής του Δικτύου Natura 2000 «Κοιλάδα των Κέδρων», για το οποίο η υλοποίηση σημαντικών προληπτικών και προκατασταλτικών μέτρων που προνοούνται βρίσκεται σε εκκρεμότητα.
β. Υλοποίηση αποφάσεων για θέματα πρόληψης δασικών πυρκαγιών.

Μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης του ελέγχου , τον Ιούνιο του 2021, βρίσκονταν σε εκκρεμότητα, για διάστημα πέραν του ενός έτους, η υλοποίηση αποφάσεων της Μόνιμης Διατμηματικής Επιτροπής Πυρκαγιών που αφορούσαν σε θέματα πρόληψης δασικών πυρκαγιών. Επίσης, η υλοποίηση εισηγήσεων της Ανεξάρτητης Επιτροπής, που διορίστηκε το 2016, βρίσκονται μέχρι σήμερα σε εκκρεμότητα, ιδιαίτερα αυτές που αφορούσαν στη σταδιακή αντικατάσταση καίριου εξοπλισμού και στην ενίσχυση του προσωπικού του Τμήματος, γεγονός που επηρεάζει την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των ενεργειών του ΤΔ.

Διαβάστε εδώ αναλυτικά την έκθεση

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.