Το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε στις 18 Οκτωβρίου του 2017 την απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (ΕΚΚ) για επιβολή διοικητικού προστίμου στην Marfin Investment Group Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών ύψους €100.000 και απέρριψε την έφεση της εταιρείας για την υπόθεση.
 
Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της ΕΚΚ, το Δικαστήριο απέρριψε την έφεση της εταιρείας για τους εξής λόγους: 1.Οι σαφείς, διακριτικές και ξεκάθαρες δηλώσεις της Εταιρείας προς την ΕΚΚ καταδείκνυαν γνώση της για τα πραγματικά περιστατικά κατά τον ουσιώδη χρόνο και ανεπιφύλακτη παραδοχή παραβίασης της Οδηγίας και 2. Η ανεπιφύλακτη παραδοχή της διοικητικής απόφασης ορθά κρίθηκε από το Πρωτόδικο Δικαστήριο ότι οδήγησε στην εξάλειψη του απαιτούμενου έννομου συμφέροντος για άσκηση προσφυγής.
 
Η ΕΚΚ αναφέρει ότι η υπόθεση αφορούσε την απόφαση της ΕΚΚ ημερομηνίας 29.9.2008 να επιβάλει στην εταιρεία Marfin Investment Group Ανώνυμος Εταιρεία Συμμετοχών (‘η Εταιρεία’) πρόστιμο ύψους €100.000 για παράβαση του άρθρου 13 του περί των Πράξεων Προσώπων που Κατέχουν Εμπιστευτικές Πληροφορίες και των Πράξεων Χειραγώγησης της Αγοράς (Κατάχρησης της Αγοράς) Νόμου, και της παραγράφου 5(1) της Οδηγίας 5/2005 αναφορικά με τον Κώδικα Συμπεριφοράς Συμβούλων και των Σχετιζόμενων Προσώπων (‘η Οδηγία’), καθότι προέβη σε αγορά μετοχών της εταιρείας Marfin Popular Bank Plc στο Χρηματιστήριο Αθηνών στις 17 Δεκεμβρίου 2007, σε κλειστή περίοδο.
 
Σύμφωνα με την ΕΚΚ, η εταιρεία καταχώρησε προσφυγή κατά της πιο πάνω απόφασης της ΕΚΚ και το Δικαστήριο (Πρωτοβάθμια Δικαιοδοσία), στις 26.9.2011, επικύρωσε την απόφαση της ΕΚΚ για επιβολή προστίμου για το λόγο ότι η εταιρεία είχε παραδεχθεί την παράβαση κατά τη διαδικασία ενώπιον της ΕΚΚ, ως εκ τούτου στερείτο του έννομου συμφέροντος αμφισβήτησης της νομιμότητας του προστίμου.
 
Η ανακοίνωση προσθέτει ότι η εταιρεία καταχώρησε Έφεση κατά της Πρωτόδικης Απόφασης του Δικαστηρίου για τους ακόλουθους λόγους: 1. Η απόφαση της ΕΚΚ για επιβολή προστίμου είχε νομικό ελάττωμα, το οποίο την καθιστούσε άκυρη ή ανύπαρκτη λόγω του δεδικασμένου της υπόθεσης Aspis1, αφού η επίδικη απόφαση λήφθηκε με την ίδια ή παρόμοια σύνθεση του Συμβουλίου της ΕΚΚ και 2. Η κρίση του Πρωτόδικου Δικαστηρίου ότι η εταιρεία παραδέχτηκε τη διάπραξη της παράβασης ήταν εσφαλμένη.