€72,5 εκατ. υπό διακανονισμό με δόσεις και €259 εκατ. υπό δικαστικά μέτρα.

 

Στα ύψη παραμένουν οι οφειλές προς τον Φόρο, παρά τη δυνατότητα που έδωσε η Βουλή για ρύθμιση και αποπληρωμή των παλαιών οφειλών με δόσεις. Σύμφωνα με στοιχεία του Τμήματος Φορολογίας, τα οποία κατατέθηκαν στη Βουλή, στο τέλος του πρώτου τριμήνου οι συνολικές οφειλές προς το Φόρο ανήλθαν στα 2,3 δισ. ευρώ.

Ωστόσο οφειλές ύψους 1,4 δισ. ευρώ παρουσιάζουν κώλυμα στην είσπραξή τους, αφού αφορούν πρόσωπα τα οποία βρίσκονται υπό πτώχευση ή έχει κινηθεί ήδη η διαδικασία για την πτώχευσή τους (470,2 εκατ. ευρώ), πρόσωπα τα οποία όλες οι προσπάθειες για τον εντοπισμό τους έχουν αποτύχει ή/και έχουν αποβιώσει (70,5 εκατ. ευρώ), πρόσωπα που δεν έχουν περιουσιακά στοιχεία ή πηγές εισοδήματος και ούτε υπάρχει προοπτική να αποκτήσουν στο μέλλον (253,4 εκατ. ευρώ), καθώς και πρόσωπα τα οποία έχουν καταθέσει προσφυγή ή ένταση (507,5 εκατ. ευρώ).

Όσον αφορά στα υπόλοιπα, για οφειλές ύψους 259,1 εκατ. ευρώ έχουν ληφθεί δικαστικά μέτρα, ενώ οφειλές ύψους 157,1 εκατ. ευρώ έχουν τύχει χειρισμού με βάση τις εξουσίες οι οποίες παραχωρήθηκαν στον Έφορο για εγγραφή εμπράγματου βάρους σε ακίνητη ιδιοκτησία, καθώς και για δήμευση και κατάσχεση ποσών που βρίσκονται σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Εν τω μεταξύ, οι οφειλές οι οποίες βρίσκονται κάτω από διακανονισμό εξόφλησης με δόσεις ανέρχονται στα 72,5 εκατ. ευρώ.

Συγκεκριμένα, υπάρχουν συμφωνίες με 3.445 πρόσωπα (349 με οφειλές για άμεσους φόρους και 3.096 για οφειλές προς τον ΦΠΑ). Η αρχική φορολογική οφειλή για τα πιο πάνω πρόσωπα ήταν 51,8 εκατ. ευρώ, ωστόσο λόγω της καθυστέρησης στην αποπληρωμή τους επιβλήθηκαν τόκοι συνολικού ύψους 14,2 εκατ. ευρώ καθώς και επιβαρύνσεις ύψους 6,6 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι μεγάλο μέρος των πιο πάνω διακανονισμών έγιναν με βάση τη νομοθεσία για τη ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών, η οποία προνοεί την αποπληρωμή τους σε δόσεις με έκπτωση μέχρι 95% πάνω στους τόκους και τις επιβαρύνσεις.

Επωφελήθηκαν και 102 μεγάλοι με οφειλές πέραν του €0,5 εκατ.
Σύμφωνα με στοιχεία τα οποία κατατέθηκαν στη Βουλή, μέχρι σήμερα έγιναν 14.410 ρυθμίσεις με βάση το πιο πάνω σχέδιο, οι οποίες αφορούσαν οφειλές ύψους 506,3 εκατ. ευρώ. Ωστόσο 2.637 ρυθμίσεις ακυρώθηκαν.
Έτσι έμειναν 11.773 ρυθμίσεις για οφειλές ύψους 394,8 εκατ. ευρώ. Σε περίπτωση που υλοποιηθούν όλες οι εν ενεργεία ρυθμίσεις, το Τμήμα Φορολογίας αναμένεται να εισπράξει 325,9 εκατ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι οι μισές ρυθμίσεις οι οποίες έγιναν αφορούν εφάπαξ αποπληρωμή με έκπτωση 95% πάνω στους τόκους και τις επιβαρύνσεις (5.610 περιπτώσεις οι οποίοι όφειλαν 152 εκατ. ευρώ και πλήρωσαν 116,6 εκατ. ευρώ). Επίσης από τις 11.773 ρυθμίσεις οι οποίες έγιναν, οι περισσότερες αφορούν οφειλές κάτω από 100 χιλ. ευρώ (10.689 περιπτώσεις οι οποίοι όφειλαν 158,6 εκατ. ευρώ και συμφώνησαν να πληρώσουν 131,5 εκατ. ευρώ σε δόσεις).

 

Ωστόσο στο σχέδιο εντάχθηκαν και 29 περιπτώσεις οι οποίοι όφειλαν πέραν του 1 εκατ. ευρώ (όφειλαν συνολικά 41,3 εκατ. ευρώ και θα πληρώσουν 33,9 εκατ. ευρώ), καθώς επίσης και 73 περιπτώσεις οι οποίοι όφειλαν μεταξύ 0,5 – 1 εκατ. ευρώ (όφειλαν 48,3 εκατ. ευρώ και θα πληρώσουν 40,4 εκατ. ευρώ).

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου