Ζητά στοιχεία για πολιτικά πρόσωπα και μεγάλους φορολογούμενους

 

Μεγάλη έρευνα για τη διαχείριση πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων (VIP/ΠΕΠ) και μεγάλων φορολογούμενων από το Τμήμα Φορολογίας ξεκίνησε ο Γενικός Ελεγκτής. Μάλιστα για το σκοπό αυτό ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης απέστειλε ήδη εμπιστευτική επιστολή προς τον Έφορο Φορολογίας, Γιάννη Τσαγκάρη, ζητώντας μεταξύ άλλων αναλυτική κατάσταση φορολογουμένων που θεωρούνται ως VIP/ΠΕΠ, αλλά και αναλυτική κατάσταση εταιρειών ή/και συνεταιρισμών στις οποίες έχουν συμφέρον στο μετοχικό κεφάλαιο VIP/ΠΕΠ, καθώς και αναλυτική κατάσταση των 1.000 φορολογουμένων με τον μεγαλύτερο κύκλο εργασιών ετησίως, για την περίοδο 2014-2016. Ο Γενικός Ελεγκτής ζητά συνολικά δέκα λίστες με στοιχεία για VIP/ΠΕΠ και μεγάλους φορολογούμενους.

Στοιχεία για VIP/ΠΕΠ

Για τα πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα ο Οδ. Μιχαηλίδης ζητά αναλυτική κατάσταση φορολογουμένων που θεωρούνται VIP/ΠΕΠ [όνομα, φορολογική ταυτότητα, τελευταίο έτος υποβολής δήλωσης εισοδήματος, τελευταίο έτος επιβολής φορολογίας και ποσό φόρου που επιβλήθηκε, συνολικό τυχόν οφειλόμενο ποσό φόρου και επιβαρύνσεις (ξεχωριστά) κατά την 31.12.2016 και σήμερα (Νοέμβριος 2017), καθώς επίσης τα μέτρα που λήφθηκαν για είσπραξη]. Επίσης ζητά αναλυτική κατάσταση φορολογουμένων VIP/ΠΕΠ για τους οποίους εκκρεμεί η διευθέτηση ένστασης για φορολογίες (ημερομηνία ένστασης, φορολογικό έτος που αφορά, ποσό φόρου υπό ένσταση και ποσό μη αμφισβητούμενου φόρου που εισπράχθηκε).

Ακόμη, ζητά αναλυτική ονομαστική κατάσταση φορολογουμένων VIP/ΠΕΠ με αναφορά στην τελευταία κατάσταση κεφαλαίου που ζητήθηκε, τελευταία κατάσταση κεφαλαίου που υποβλήθηκε, τελευταία κατάσταση κεφαλαίου που εξετάστηκε και ποσό επιπρόσθετου φόρου που προέκυψε, καθώς και το όνομα του φοροθέτη που επέβαλε τη σχετική φορολογία.

Επιπρόσθετα ζητά αναλυτική κατάσταση εταιρειών ή/και συνεταιρισμών στις οποίες έχουν συμφέρον στο μετοχικό κεφάλαιο VIP/ΠΕΠ, καθώς και αναλυτική κατάσταση φορολογουμένων VIP/ΠΕΠ για τους οποίους δόθηκε έγκριση πρόσβασης στην πληροφόρηση που υπάρχει στο μηχανογραφημένο σύστημα του Τμήματος.

Επίσης, ο Γενικός Ελεγκτής ζητά κατάσταση λειτουργών του Τμήματος Φορολογίας οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους φυσικούς φακέλους VIP/ΠΕΠ (να αναγράφεται το Επαρχιακό Γραφείο στο οποίο βρίσκεται ο φάκελος, η τελευταία ημερομηνία και ο σκοπός παραλαβής του φακέλου από φοροθέτη, καθώς επίσης η αναμενόμενη ημερομηνία διεκπεραίωσης της εργασίας), καθώς και αναλυτική κατάσταση φορολογουμένων VIP/ΠΕΠ των οποίων οι φορολογικές υποθέσεις διευθετήθηκαν κατόπιν κατευθυντήριων οδηγιών του Εφόρου Φορολογίας και ποιες εκκρεμότητες υπάρχουν που αφορούν το Τμήμα για τις περιπτώσεις αυτές.

Στοιχεία για μεγάλους

Για τους μεγάλους φορολογούμενους ο Γενικός Ελεγκτής ζητά αναλυτική κατάσταση για τον κάθε φάκελο ξεχωριστά, κατάσταση λειτουργών Τμήματος Φορολογίας που στελεχώνουν το Γραφείο Μεγάλων Φορολογουμένων και κατάσταση των 1.000 φορολογουμένων με τον μεγαλύτερο κύκλο εργασιών ετησίως, για την περίοδο 2014-2016, ανά έτος και ξεχωριστά για άμεση και έμμεση φορολογία.

 

Ποιοι θεωρούνται VIP/ΠΕΠ και ποιοι μεγάλοι φορολογούμενοι

Πολιτικά εκτεθειμένα πρόσωπα (VIP/ΠΕΠ) για το Τμήμα Φορολογίας θεωρούνται ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, υπουργοί, βουλευτές, ο Έφορος Φορολογίας και οι βοηθοί Έφοροι Φορολογίας, καθώς και οι Πρώτοι Λειτουργοί Εσωτερικών Προσόδων του Τμήματος Φορολογίας. Σημειώνεται ότι η πρόσβαση μέσω του μηχανογραφικού συστήματος σε πληροφόρηση που αφορά VIP/ΠΕΠ είναι ελεγχόμενη, αφού απαιτείται η εκ των προτέρων έγκριση αποκλειστικά από τον Έφορο Φορολογίας. Μάλιστα το Τμήμα Φορολογίας διατηρεί «Log Book» στο οποίο αναγράφονται, μεταξύ άλλων, τα στοιχεία του προσώπου στο οποίο παραχωρήθηκε πρόσβαση καθώς και ο λόγος της σχετικής παραχώρησης.

Όσον αφορά το Γραφείο Μεγάλων Φορολογουμένων, έχουν μεταφερθεί οι φορολογικές υποθέσεις (Άμεσης και Έμμεσης Φορολογίας) των φορολογουμένων που αποδίδουν στο Τμήμα το 40% 50% των συνολικών εισπράξεων. Και σε αυτή την περίπτωση η πρόσβαση μέσω του μηχανογραφικού συστήματος είναι περιορισμένη, μόνο σε λειτουργούς που είναι τοποθετημένοι στο συγκεκριμένο γραφείο. Ο Οδ. Μιχαηλίδης ζήτησε όπως όλα τα στοιχεία αποσταλούν σε ηλεκτρονική μορφή και όχι αργότερα από τις 11/12/2017. Σημειώνεται ότι αύριο Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου η Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής έχει προγραμματισμένη συνεδρία για τους ελέγχους που γίνονται για πάταξη της φοροδιαφυγής, αλλά και το θέμα με τη λίστα Λαγκάρντ.

 

 

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου