Έγκριση κυπριακού προγράμματος στήριξης ταξιδιωτικών πρακτόρων λόγω πανδημίας ενέκρινε η Κομισιόν

Êýðñéïé êáé ôïõñßóôåò áðïëáìâÜíïõí ôçí èÜëáóóá óôçí ðáñáëßá ôïõ Nissi Beach óôçí Áãßá ÍÜðá, êáèþò ï õäñÜñãõñïò óêáñöÜëùóå ôïõò 43 âáèìïýò êåëóßïõ, Ôñßôç 03 Áõãïýóôïõ 2021. ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ

Την έγκριση κυπριακού προγράμματος κρατικών ενισχύσεων ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ για τη στήριξη των ταξιδιωτικών πρακτόρων που πλήγηκαν από τις επιπτώσεις της πανδημίας, στο πλαίσιο του προσωρινού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Πέμπτη.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, το πρόγραμμα αφορά άμεσες επιχορηγήσεις σε ταξιδιωτικούς πράκτορες που δραστηριοποιούνται στην Κυπριακή Δημοκρατία και έχουν συνάψει συμβάσεις με αεροπορικές εταιρείες, που εκτελούν δρομολόγια στην Κύπρο μέσω των αεροδρομίων της Λάρνακας και της Πάφου.

Σκοπός του κυπριακού προγράμματος, σημειώνεται, είναι η παροχή κινήτρων για την άφιξη τουριστών, ενώ ωφελεί έμμεσα σχετικές επιχειρήσεις όπως ξενοδοχεία, εστιατόρια, τη βιομηχανία τροφίμων αλλά και πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, το μέτρο συνάδει με τις προϋποθέσεις που θέτει το προσωρινό πλαίσιο καθώς η ενίσχυση:
– δεν θα υπερβαίνει τα 2,3 εκατομμύρια ευρώ ανά δικαιούχο και
– θα χορηγηθεί το αργότερο μέχρι τις 30 Απριλίου 2022.

Το μέτρο κρίθηκε αναγκαίο, κατάλληλο και αναλογικό για την αντιμετώπιση της διατάραξης της λειτουργίας της οικονομίας, βάσει του άρθρου 107(3)(b) της Συνθήκης Λειτουργίας της ΕΕ και τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το προσωρινό πλαίσιο.

Η μη εμπιστευτική εκδοχή της απόφασης θα δημοσιευθεί με αριθμό υπόθεσης SA.101278 στο μητρώο κρατικών ενισχύσεων στην ιστοσελίδα της Επιτροπής για τον ανταγωνισμό μόλις διευθετηθούν τυχόν ζητήματα εμπιστευτικότητας.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.