Εγκύκλιο για την εργοδότηση πρώην αξιωματούχων και υπαλλήλων του δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, έστειλε το Υπουργείο Οικονομικών σε όλα τα Υπουργεία, Τμήματα και Υπηρεσίες του δημοσίου, μετά την πρόσφατη αλλαγή της νομοθεσίας. Μάλιστα το Υπουργείο Οικονομικών τονίζει προς τους παραλήπτες της εγκυκλίου ότι πρέπει να θέσουν τη νέα νομοθεσία «υπόψιν των κρατικών αξιωματούχων τους οποίους αφορά, καθώς και όλων των υπαλλήλων του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα».

Όπως επισημαίνεται με τη νέα νομοθεσία, «διευρύνθηκε το πεδίο αναφορικά με τα πρόσωπα τα οποία υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτηση για σκοπούς ανάληψης εργασίας στον ιδιωτικό τομέα στην ανεξάρτητη ειδική επιτροπή», αφού περιλαμβάνονται όλοι οι υπουργοί, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο γενικός ελεγκτής, ο βοηθός γενικού ελεγκτή, ο αρχηγός και ο υπαρχηγός της Αστυνομίας, ο διευθυντής του Γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας, ο γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου, όλοι οι επίτροποι, έφοροι και ρυθμιστές, καθώς και όλοι οι υπάλληλοι υπουργείων, τμημάτων, υπηρεσιών και οργανισμών δημοσίου δικαίου που υπηρετούν σε θέση στην κλίμακα Α13 και άνω ή και σε αντίστοιχη με αυτήν κλίμακα.

Σημειώνεται επίσης ότι «σε περίπτωση που υπάλληλος του δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα, ανεξαρτήτως μισθοδοτικής κλίμακας, υποβάλλει αίτηση για οικειοθελή πρόωρη αφυπηρέτηση, το εκάστοτε αρμόδιο όργανο εξέτασης της εν λόγω αίτησης, εφόσον κρίνει ότι ενδεχομένως να επηρεάζεται το δημόσιο συμφέρον από τη χρησιμοποίηση προνομιακής πληροφόρησης, την οποία το πρόσωπο αυτό κατείχε λόγω της θέσης που είχε, προς όφελος νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ή φυσικών προσώπων και ενάντια στο κράτος και το δημόσιο συμφέρον οφείλει:

(i) να ενημερώσει τον υπάλληλο ότι σε περίπτωση που προτίθεται να αναλάβει εργασία στον ιδιωτικό τομέα εντός των πρώτων δύο ετών από την ημερομηνία της οικειοθελούς πρόωρης αφυπηρέτησής του οφείλει να υποβάλει αίτηση στην Επιτροπή και

(ii) να ενημερώσει σχετικά την Επιτροπή». Επισημαίνεται ακόμη ότι η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να «καλεί αυτεπάγγελτα ή κατόπιν καταγγελίας οποιονδήποτε υπάλληλο του δημοσίου ή του ευρύτερου δημοσίου τομέα ο οποίος έχει συμπληρώσει την ηλικία υποχρεωτικής αφυπηρέτησης ή έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του για οποιονδήποτε λόγο, ανεξαρτήτως μισθοδοτικής κλίμακας […] εφόσον η ίδια κρίνει ότι ενδεχομένως να επηρεάζεται το δημόσιο συμφέρον από τη χρησιμοποίηση προνομιακής πληροφόρησης, την οποία το πρόσωπο αυτό κατείχε λόγω της θέσης που είχε, προς όφελος νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου ή φυσικών προσώπων και ενάντια στο κράτος και το δημόσιο συμφέρον».

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου