Σύσταση Λοϊζίδου προς το Sigma : να φροντίζει όπως οι πληροφορίες που μεταδίδονται να ελέγχονταιΣύσταση προς τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΙΓΜΑ απηύθυνε η Επίτροπος Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Ειρήνη Λοϊζίδου Νικολαϊδου «να φροντίζει πάντοτε όπως οι πληροφορίες που μεταδίδονται, ασχέτως εάν αυτές μεταδίδονται λέξη προς λέξη από άλλη πηγή, να ελέγχονται για την ακρίβεια τους (αρχή της ακρίβειας του άρθρου 5(1)(δ)) και νοουμένου ότι πληρούνται τα κριτήρια στάθμισης, να αποδίδονται μόνο στα άτομα που αφορούν».

Η Επίτροπος, σύμφωνα με ανακοίνωση από το Γραφείο της, «εξέτασε καταγγελία από άτομο του οποίου το όνομα είχε αναφερθεί στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του τηλεοπτικού σταθμού ΣΙΓΜΑ, σε σχέση με δανεισμό από συνεργατικό ίδρυμα με τον ισχυρισμό ότι αυτός λήφθηκε ευνοιοκρατικά ή παράτυπα ή κατά τρόπο που συνιστά σκάνδαλο, ενώ όπως σημειώνει ο παραπονούμενος, δεν είναι πολιτικά εκτεθειμένο πρόσωπο».

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, «στα πλαίσια αποκαλύψεων του τηλεοπτικού σταθμού για δάνεια πολιτικά εκτεθειμένων προσώπων στο Συνεργατισμό, έγινε αναφορά σε Έκθεση της μονάδας εσωτερικής επιθεώρησης της Συνεργατικής με βάση την οποία, άτομο το οποίο σχετιζόταν με τη Συνεργατική, είχε λάβει διευκολύνσεις από συνεργατικό ίδρυμα που αφορούσαν στον ίδιο και σε συνδεδεμένα με αυτόν πρόσωπα».

Προσθέτει ότι «σύμφωνα με τον παραπονούμενο, το μεγαλύτερο μέρος των διευκολύνσεων που αναφέρθηκαν στο δελτίο δεν αφορούσαν στον ίδιο και στον Συνεταιρισμό».

Η Επίτροπος εξετάζοντας το εν λόγω παράπονο έλαβε υπόψη σειρά νομοθετικών διατάξεων και συγκεκριμένα ότι «το δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι απόλυτο δικαίωμα· πρέπει να εκτιμάται σε σχέση με τη λειτουργία του στην κοινωνία και να σταθμίζεται με άλλα θεμελιώδη δικαιώματα, μεταξύ άλλων την ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης, σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας».

Επίσης, «σύμφωνα με την αρχή ελαχιστοποίησης των δεδομένων, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι κατάλληλα, συναφή και να περιορίζονται στο αναγκαίο για τους σκοπούς για τους οποίους υποβάλλονται σε επεξεργασία».

Όπως αναφέρει η Επίτροπος, «σύμφωνα με την αρχή της ακρίβειας των δεδομένων, τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα θα πρέπει να είναι ακριβή και, όταν είναι αναγκαίο, να επικαιροποιούνται· πρέπει να λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα για την άμεση διαγραφή ή διόρθωση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία είναι ανακριβή, σε σχέση με τους σκοπούς της επεξεργασίας».

Εξετάζοντας το συγκεκριμένο παράπονο η κ. Νικολαϊδου έλαβε υπόψη ότι «με βάση Αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου τα κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη κατά τη στάθμιση του δικαιώματος στην ιδιωτική ζωή με το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης μεταξύ άλλων είναι α) Κατά πόσο το άρθρο συνεισφέρει σε συζήτηση γενικού ενδιαφέροντος και β) Πόσο γνωστό είναι το άτομο και ποιο είναι το θέμα του άρθρου».

Στην απόφασή της η Επίτροπος δηλώνει «πως παρά το ότι ο παραπονούμενος ανέφερε ότι δεν είναι δημόσιο πρόσωπο / πολιτικά εκτεθειμένο πρόσωπο, έχει συνεργαστεί με δημόσιο πρόσωπο (πολιτικά εκτεθειμένο πρόσωπο) και λόγω της εταιρείας στην οποία ήταν συνέταιρος, αναπόφευκτα είχε εμπλακεί σε θέματα δημόσιου ενδιαφέροντος και της επικαιρότητας κατά τον χρόνο στο οποίο αναφερόταν το ρεπορτάζ».

Προσθέτει ότι «το ρεπορτάζ αναφέρεται στην επαγγελματική ζωή του παραπονούμενου και όχι στην προσωπική ή οικογενειακή του ζωή ενώ το θέμα του ρεπορτάζ είναι γενικού ενδιαφέροντος και το υψηλό ποσό των διευκολύνσεων επιτρέπει όπως αυτό κατηγοριοποιηθεί ως υψηλού ενδιαφέροντος, αλλά το ποσό με το οποίο σχετίζετο ο παραπονούμενος και η εταιρεία στην οποία ήταν συνεταίρος, φαίνεται να αποτελούσε μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό του ποσού αυτού».