Ειρηνική χωρίς παρατράγουδα η κινητοποίηση έξω από το προεδρικό

ÐñáãìáôïðïéÞèçêå óÞìåñá óõìâïëéêÞ åéñçíéêÞ åêäÞëùóç Ýîù áðü ôï Ðñïåäñéêü ÌÝãáñï óôï ðëáßóéï ôçò ðáãêüóìéáò êéíçôïðïßçóçò ôùí ðïëéôþí êáôÜ ôùí ðåñéïñéóôéêþí ìÝôñùí ðïõ åöáñìüæïõí ôá êñÜôç ãéá ôçí áíÜó÷åóç ôçò ðáíäçìßáò ôïõ êïñùíïúïý, Ëåõêùóßá 20 Éïõëßïõ 2021. ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ
Έλα στο Google News

Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα του Σαββάτου συμβολική ειρηνική εκδήλωση έξω από το Προεδρικό Μέγαρο στη Λευκωσία, στο πλαίσιο της παγκόσμιας κινητοποίησης των πολιτών κατά των περιοριστικών μέτρων που  εφαρμόζουν τα κράτη για την ανάσχεση της πανδημίας του κορωνοϊού.

Όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα των διοργανωτών The World Wide Demonstration (AKA World Wide Rally For Freedom), στις εκδηλώσεις συμμετέχουν πέραν των 180 πόλεων παγκοσμίως.

Cna T35A2096707Fb41Ab8Acdf5Abb520Ea60 Scaled
Ðñáãìáôïðïéþèçêå óþìåñá óõìâïëéêþ åéñçíéêþ åêäþëùóç ýîù áðü ôï ðñïåäñéêü ìýãáñï óôï ðëáßóéï ôçò ðáãêüóìéáò êéíçôïðïßçóçò ôùí ðïëéôþí êáôü ôùí ðåñéïñéóôéêþí ìýôñùí ðïõ åöáñìüæïõí ôá êñüôç ãéá ôçí áíüó÷åóç ôçò ðáíäçìßáò ôïõ êïñùíïúïý, ëåõêùóßá 20 éïõëßïõ 2021. Êõðå/êáôéá ×ñéóôïäïõëïõ

Οι διοργανωτές δηλώνουν ότι υποστηρίζουν 5 σημαντικές ελευθερίες, την ελευθερία του λόγου, την ελεύθερη κυκλοφορία, την ελευθερία επιλογής, την ελευθερία του συνέρχεσθαι και την ελευθερία στην υγεία.

`Ύστερα από επικοινωνία του ΚΥΠΕ με το Γραφείο Επικοινωνίας του Αρχηγείου Αστυνομίας, η εκδήλωση ήταν ειρηνική και δεν προέκυψε οτιδήποτε που να επιβάλλει την παρέμβασή της.

Cna Tbbd30F8B575F473C97A78Fe3A8627Cd9 Scaled
Ðñáãìáôïðïéþèçêå óþìåñá óõìâïëéêþ åéñçíéêþ åêäþëùóç ýîù áðü ôï ðñïåäñéêü ìýãáñï óôï ðëáßóéï ôçò ðáãêüóìéáò êéíçôïðïßçóçò ôùí ðïëéôþí êáôü ôùí ðåñéïñéóôéêþí ìýôñùí ðïõ åöáñìüæïõí ôá êñüôç ãéá ôçí áíüó÷åóç ôçò ðáíäçìßáò ôïõ êïñùíïúïý, ëåõêùóßá 20 éïõëßïõ 2021. Êõðå/êáôéá ×ñéóôïäïõëïõ
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.