Έκθεση Ε.Υ. για Διαχείριση Κτηνοτροφικών Οικοπέδων: Ελλιπή διοικητική εποπτεία από το Τμήμα Γεωργίας

Ελλιπή διοικητική εποπτεία του Τμήματος Γεωργίας διαπιστώνει η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τη Διαχείριση Κτηνοτροφικών Οικοπέδων, η οποία δημοσιοποιήθηκε σήμερα στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας. Κενά διαπιστώνει επίσης η έκθεση στην παρακολούθηση της τήρησης των συμβάσεων μίσθωσης, καθώς και μη επαρκή συνεργασία μεταξύ των συναρμόδιων Τμημάτων.

Όπως αναφέρει η έκθεση, μεταξύ άλλων, βρέθηκε ότι το Τμήμα Γεωργίας (ΤΓ) εκμίσθωνε κτηνοτροφικά οικόπεδα, των οποίων δεν είχε ολοκληρωθεί η εγγραφή στο όνομα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ότι αποφάσισε τη σταδιακή κατάργηση των κτηνοτροφικών περιοχών Τσερίου και Κολοσσίου, χωρίς να προβεί σε σχετική εισήγηση προς το Υπουργικό Συμβούλιο, καθώς και ότι δεν παρέχει επαρκή δημόσια πληροφόρηση στους κτηνοτρόφους, σε σχέση με τα αδιάθετα κτηνοτροφικά οικόπεδα, τις τοποθεσίες τους κ.ά., για σκοπούς διαφάνειας.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία διαπίστωσε, ακόμα, ότι η διαδικασία ακύρωσης εγγραφής σύμβασης από το Μητρώο του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (ΤΚΧ), πριν τη λήξη της, είναι εξαιρετικά χρονοβόρα, με αποτέλεσμα, να καθυστερεί η υπογραφή συμφωνίας για μίσθωση του οικοπέδου σε νέο μισθωτή. Ως συνέπεια της σύναψης νέας συμφωνίας μίσθωσης, πριν την ακύρωση της προηγούμενης, διαπιστώθηκε το γεγονός ότι ο νέος μισθωτής δεν μπορεί να εγγράψει τη μίσθωση στο ΤΚΧ.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, παραλείψεις και ελλείψεις βρήκε η ΕΥ και στον Οδηγό εφαρμογής διαδικασιών διαχείρισης των κτηνοτροφικών περιοχών, τον οποίο τηρεί και εφαρμόζει το ΤΓ. Αναφέρεται, δε, ότι σε δύο περιπτώσεις, το ΤΓ παρέκαμψε τα κριτήρια προτεραιότητας που αναφέρονται στον Οδηγό κατά την αξιολόγηση αιτήσεων, με αποτέλεσμα να προκύπτει άνιση μεταχείριση των κτηνοτρόφων.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει η έκθεση και στο γεγονός ότι, αν και η σύμβαση μίσθωσης των κτηνοτροφικών οικοπέδων περιλαμβάνει όρους για συμμόρφωση του μισθωτή με νομοθεσίες, η εφαρμογή και ο έλεγχος των οποίων εμπίπτει στις αρμοδιότητες άλλων Τμημάτων, δεν υπήρχε επαρκής συνεργασία/επικοινωνία μεταξύ τους, ώστε να διασφαλίζεται η τήρηση των εν λόγω όρων.

Εξάλλου, αναφέρεται ακόμα πως κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων για εκμίσθωση συγκεκριμένου οικοπέδου, το ΤΓ δεν επαλήθευσε τους ισχυρισμούς κτηνοτρόφου με κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία. Σημειώνεται, επίσης, ότι το ΤΓ δεν τεκμηριώνει, σε όλες τις περιπτώσεις, τα ευρήματα που προκύπτουν από επιτόπιους ελέγχους, με αποτέλεσμα η παρακολούθηση της συμμόρφωσης των κτηνοτρόφων με τους όρους της σύμβασης μίσθωσης να μην τεκμηριώνεται.

Ακόμα, η ΕΥ εντόπισε περιπτώσεις όπου παραβιάστηκαν ουσιώδεις όροι της συμφωνίας εκμίσθωσης και η διαδικασία ανάκτησης των κτηνοτροφικών οικοπέδων είτε δεν προωθήθηκε, είτε προωθήθηκε με μεγάλη καθυστέρηση, με ενδεικτική την περίπτωση τεμαχίου στην περιοχή της Τίμης στην επαρχία Πάφου.

Αναφέρεται, δε, ότι ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (ΓΑΑΠ) ενέκρινε, κατόπιν συνεννόησης με το ΤΓ, την κατ’ εξαίρεση μίσθωση κτηνοτροφικού οικοπέδου, σε νέο κτηνοτρόφο, σε περιοχή για την οποία είχε ληφθεί απόφαση για μίσθωση οικοπέδου μόνο σε υφιστάμενους κτηνοτρόφους. Εκτός αυτού, βρέθηκε ότι το ΤΓ προχώρησε στην επανεκμίσθωση κτηνοτροφικών οικοπέδων, σε κτηνοτρόφους με ιστορικό μη συμμορφώσεων για μεγάλο χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα να ελλοχεύει ο κίνδυνος εγκλωβισμού του σε μακροχρόνιες συμβάσεις οι οποίες, βάσει του ιστορικού, υπάρχει ο κίνδυνος να έχει μεγάλο διοικητικό κόστος.

Με τις παρατηρήσεις της ΕΥ καλεί το ΤΓ να ασκεί επαρκή διοικητική εποπτεία και να εφαρμόζει το θεσμικό πλαίσιο και αρχές της διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης για τη μίσθωση κτηνοτροφικών οικοπέδων σε όλες τις περιπτώσεις. Τονίζει, ακόμα, τη σημασία θεσμοθέτησης διαδικασιών συνεργασίας του με τα άλλα συναρμόδια Τμήματα και επισύρει την προσοχή στην ανάγκη προώθησης άμεσων μέτρων σε περιπτώσεις διάπραξης παρανομιών.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News


Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy