Έκθεση Ε.Υ για ΚΥΠΕ: Τοποθέτησαν σε ανώτερη κλίμακα το πρώην Δ/ντη και δεν ζήτησαν πίσω τα ποσά που έπαιρνε

Δαπανήθηκε μισό εκατομμύριο ευρώ για εκμίσθωση γης για να χτιστεί κτίριο για το Πρακτορείο, ωστόσο σήμερα χρησιμοποιείται από ιδιωτική εταιρία στάθμευσης χωρίς κανένα κόστος

Σοβαρές παρατυπίες τόσο σε οικονομικό επίπεδο όσο και σε λειτουργικό, εντοπίζει η Ελεγκτική Υπηρεσία σε Ειδική Έκθεση του για το Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η Έκθεση πραγματοποιήθηκε για το έτος 2019, και συμπεριλαμβάνει θέματα που προέκυψαν από προηγούμενο έλεγχο που σκοπό είχε, μεταξύ άλλων, την εξέταση κατά πόσο το ΚΥΠΕ χρησιμοποιεί τους διαθέσιμους πόρους με οικονομικό, αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο και εφαρμόζει τις βέλτιστες πρακτικές.

Τα σημαντικότερα ευρήματα του ελέγχου της Υπηρεσίας:

-Εντοπίζεται μισθολογική τοποθέτηση του τέως Διευθυντή πέραν της αρχικής βαθμίδας της Α15, που αναφερόταν στην προκήρυξη της θέσης. Η Υπηρεσία υπέδειξε ότι η τοποθέτηση δεν ήταν σύννομη και έγινε εισήγηση όπως το ΚΥΠΕ ανακτήσει από τον Διευθυντή όλα τα ποσά που παρανόμως του καταβλήθηκαν. Το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ) υιοθέτησε τη γνωμάτευση του Νομικού Συμβούλου του ΚΥΠΕ να μην ζητήσει ανάκτηση των ποσών από τον τέως Διευθυντή γιατί η ενέργεια αυτή αντίκειται στην αρχή της καλής πίστεως και της χρηστής διοίκησης.

-Μη καταγραφή του χρόνου προσέλευσης και αποχώρησης όλων των υπαλλήλων.

-Ανταποκρίτρια εξωτερικού ζήτησε όπως μετατραπεί σε εργαζόμενη αορίστου χρόνου και
ακολούθως αιτήθηκε για εργατική διαφορά στο Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών.

– Πρόσληψη δύο γραφέων ειδήσεων, χωρίς να κατέχουν όλα τα απαιτούμενα προσόντα για τις θέσεις.
Μη έγκαιρη λήψη μέτρων για την είσπραξη των οφειλόμενων ποσών. Το ύψος του ποσού
των χρεωστών στις 31.12.2019 ανερχόταν σε €96.180.

-Το ΚΥΠΕ ενοικιάζει κτήριο από την 1.3.2013, με ανανεώσεις της περιόδου ενοικίασης μετά
από κάθε λήξη του συμβολαίου που συνάπτει, χωρίς να προβαίνει σε δημοσίευση
Πρόσκλησης Δήλωσης Ενδιαφέροντος για κάλυψη των στεγαστικών αναγκών του.

-Η απόφαση για εκμίσθωση κρατικής γης, για την ανέγερση κτηρίου, δεν συνοδεύτηκε από
μέτρα για αξιοποίηση της γης. Από τις 5.11.2007 μέχρι τις 31.12.2019, καταβλήθηκε συνολικό ποσό €416.060 για την εκμίσθωση της γης και επιπρόσθετο ποσό €141.871 για τη μελέτη, ετοιμασία σχεδίων, την εξασφάλιση των αναγκαίων αδειών για το εν λόγω κτήριο και άλλα επιμέρους έξοδα. Δεν έχει επανεξεταστεί ακόμα η αναγκαιότητα ή όχι της μίσθωσης και ληφθεί οριστική απόφαση για το θέμα. Ως εκ τούτου, ενώ η διαδικασία άρχισε το 2007, δεν έχει μέχρι σήμερα υλοποιηθεί η ανέγερση του κτηρίου.

-Η εκμισθωμένη πιο πάνω γη, που προορίζεται για την ανέγερση κτηρίου για στέγαση του
ΚΥΠΕ, χρησιμοποιείται ως χώρος στάθμευσης ιδιωτικής εταιρείας, χωρίς να καταβάλλει
οποιοδήποτε ενοίκιο στο Κράτος, γεγονός για το οποίο το ΚΥΠΕ ενημέρωσε, τον Οκτώβριο
του 2018, το Υπουργείο Εσωτερικών και ζήτησε όπως πληροφορηθεί κατά πόσο του
επιτρέπεται να υπενοικιάζει τον χώρο, αίτημα για το οποίο έλαβε αρνητική απάντηση.
Ωστόσο η εταιρεία συνεχίζει να χρησιμοποιεί το υπό αναφορά τεμάχιο γης, ως χώρο
στάθμευσης.

Διαβάστε όλη την Έκθεση ΕΔΩ

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.