Έκθεση Ελεγκτικής για «κατά χάριν» χορηγίες – «Διπλοπληρωμές, πολύπλοκη και χρονοβόρα διαδικασία»

Την έκθεση με τίτλο «κανονιστικός έλεγχος των χορηγιών και «κατά χάριν» χορηγιών που καταβάλλονται από το Υπουργείο Οικονομικών και το Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας», έδωσε στη δημοσιότητα η Ελεγκτική Υπηρεσία.

Τα σημαντικότερα ευρήματα που προέκυψαν αναφέρονται συνοπτικά πιο κάτω:

 • Διαπιστώσαμε ότι η υφιστάμενη διαδικασία έγκρισης και καταβολής χορηγίας και «κατά
  χάριν» χορηγίας είναι πολύπλοκη και χρονοβόρα, αφού σε αρκετές περιπτώσεις, για τη
  διεκπεραίωση του σχετικού αιτήματος, απαιτείται η εμπλοκή πολλών Τμημάτων και
  λειτουργών, με αποτέλεσμα να προκύπτει αυξημένο διοικητικό κόστος και κίνδυνος
  διοικητικών λαθών, όπως για παράδειγμα διπλοπληρωμές, που αναφέρουμε πιο κάτω.
 • Διαπιστώσαμε ότι, σε αρκετές περιπτώσεις, εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο και παραχωρήθηκαν από το ΥΟ και το ΓΛ χορηγίες, που είχαν χαρακτηριστεί ως «κατά χάριν», των οποίων ο σκοπός προσκρούει στις διατάξεις του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και του Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου (Ν.38(Ι)/2014).
 • Εντοπίσαμε περιπτώσεις παραχώρησης «κατά χάριν» χορηγιών με έγκριση του Γενικού Διευθυντή του ΥΟ, αντί του Υπουργού Οικονομικών.
 • Το ΥΟ ενέκρινε την καταβολή «κατά χάριν» χορηγίας προς τον Οργανισμό Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, για εξόφληση δύο τιμολογίων που εκδόθηκαν σε μη δικαιούχο ασθενή χωρίς αιτιολόγηση.
 • Το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε αυτεπάγγελτα την καταβολή χορηγίας, στις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, για διευθέτηση των οφειλών δύο νοσηλευτών, που εργοδοτήθηκαν στο Νοσοκομείο Αναφοράς για Διαχείριση της Πανδημίας του κορωνοϊού, χωρίς αιτιολόγηση, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να διαπιστωθεί κατά πόσο αυτή είναι σύννομη, καθώς και κατά πόσο τηρήθηκε η αρχή της ίσης μεταχείρισης.
 • Δεν έχουν ετοιμαστεί και υποβληθεί στην Υπηρεσία μας οικονομικές καταστάσεις για το Εθνικό Ταμείο Αλληλεγγύης, που ιδρύθηκε το 2013, του οποίου το υπόλοιπο στις 31.12.2021 ανερχόταν σε €110.460.019.
 • Διαπιστώσαμε ότι το ΥΟ προώθησε προς το Υπουργικό Συμβούλιο αιτήματα για παραχώρηση «κατά χάριν» χορηγίας σε εταιρείες ιδιωτικού δικαίου ή οργανισμούς, τα οποία αφορούσαν στη χρηματοδότησή τους, ώστε να συνεχίσουν ως δρώσες οικονομικές μονάδες.
 • Διαπιστώσαμε ότι, σε κάποιες περιπτώσεις για «κατά χάριν» χορηγίες που υπερέβαιναν τις €10.000, η απαιτούμενη έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου εξασφαλίστηκε εκ των υστέρων.
 • Διαπιστώσαμε ότι παραχωρήθηκε «κατά χάριν» οικονομική βοήθεια σε Κοινοτικό Συμβούλιο για κατασκευή έργου, από το Κονδύλι «Διάφορες συνεισφορές εσωτερικού» του ΓΛ.
 • Σε τρεις περιπτώσεις καταβολής οικονομικής βοήθειας και «κατά χάριν» χορηγίας από το ΓΛ διαπιστώσαμε διπλές πληρωμές στον ίδιο δικαιούχο. Στη μία περίπτωση το λάθος έγινε αντιληπτό από το ΓΛ και το ποσό ανακτήθηκε πλήρως. Οι άλλες δύο περιπτώσεις εντοπίστηκαν από την Υπηρεσία μας κατά τη διάρκεια του ελέγχου. Στη μία περίπτωση προωθήθηκε ήδη διακανονισμός για ανάκτηση του ποσού σε μηνιαίες δόσεις, ενώ για την άλλη περίπτωση πληροφορήσαμε και γραπτώς τη Γενική Λογίστρια και ζητήσαμε ενημέρωση για τις ενέργειές της.
 • Διαπιστώσαμε αδυναμίες, εκ μέρους του ΥΟ, στην τήρηση των όρων/προϋποθέσεων που είχαν τεθεί στην Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με αρ. 83.089 και ημερ. 2.8.2017, για την παροχή οικονομικής βοήθειας ύψους μέχρι €170.000, για την ανέγερση ιδιόκτητου Οικήματος του Προσφυγικού Σωματείου Εθνικός Άσσιας. Συγκεκριμένα, διαπιστώσαμε ότι το ΥΟ προχώρησε στην καταβολή ποσού ύψους €87.165,09 προς το εν λόγω Σωματείο, το οποίο αποτελεί μέρος της συνολικής χορηγίας, χωρίς να έχουν υποβληθεί όλα τα απαιτούμενα έγγραφα/στοιχεία/βεβαιώσεις, τα οποία αποτελούν προϋπόθεση για την παραχώρηση της χορηγίας, στη βάση της πιο πάνω απόφασης του ΥΣ.

Δείτε αυτούσια την Έκθεση εδώ: ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy