Έκθεση Ελεγκτικής για ΟΑΥ – «Ατεκμηρίωτη, αδιαφανής και απαράδεκτη διαδικασία…»

Στη δημοσιότητα δόθηκε η Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τον Έλεγχο του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας.

Τα κυριότερα ευρήματα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας:

  • Ενώ οι διαδικασίες καταρτισμού καταλόγων ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υγειονομικών ειδών, μεταξύ των οποίων και ο Κατάλογος Ζ, τη δαπάνη ή μέρος της δαπάνης των οποίων καλύπτει ο ΟΑΥ, καθορίζονται με τους περί Γενικού Συστήματος Υγείας Εσωτερικούς Κανονισμούς του 2019 και ενώ μέχρι την έκδοσή τους ο Οργανισμός εκδίδει για κάθε εφαρμοζόμενη πρακτική εγκυκλίους για ενημέρωση των ενδιαφερόμενων, για το υπό εξέταση θέμα ο Οργανισμός ήδη εφάρμοσε πρακτική για την οποία οι σχετικές εγκύκλιοι όχι μόνο δεν εκδόθηκαν εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, αλλά μέχρι και την ετοιμασία της παρούσας Έκθεσης δεν μας έχουν υποβληθεί ούτε εγκύκλιοι ούτε οι σχετικοί Κανονισμοί.
  • Ο Οργανισμός, μέσα από μια πιο ορθολογιστική και δομημένη διαδικασία η οποία να χαρακτηρίζεται από το στοιχείο της διαφάνειας και του υγιούς ανταγωνισμού, στη βάση παραδειγμάτων και άλλων χωρών στις οποίες ο ίδιος μας παρέπεμψε, και με πιο έγκαιρες ενέργειες, θα μπορούσε να εξασφαλίσει χαμηλότερες τιμές για τα είδη του υπό αναφορά καταλόγου, προς όφελος των ασφαλιζόμενων του, διατηρώντας ταυτόχρονα και τα επιθυμητά επίπεδα ποιότητας.
  • Τα εξαιρετικά στενά χρονικά περιθώρια που έδωσε ο Οργανισμός για τη διαδικασία καθορισμού των τιμών του υπό αναφορά καταλόγου, μόλις πέντε ημέρες, εκ των οποίων μάλιστα μόνο οι τρεις ήταν εργάσιμες εφόσον μεσολαβούσε Σαββατοκύριακο, ήταν ανεπαρκή για την ολοκλήρωση μιας τέτοιας πολύπλοκης διαδικασίας, συγκρινόμενη μάλιστα και με το τι ακολουθείται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες στις οποίες ο ίδιος ο ΟΑΥ μάς παρέπεμψε. Η επίκληση δε, εκ μέρους του Οργανισμού, του πιεστικού χρονοδιαγράμματος δεν μπορεί να αποτελεί δικαιολογία, εφόσον ήταν καθορισμένη από της ενάρξεως λειτουργίας του ΓεΣΥ η δεύτερη και τελική φάση εφαρμογής του στην οποία περιλαμβανόταν μεταξύ άλλων και η ενδονοσοκομειακή φροντίδα υγείας και, ως εκ τούτου, η καθυστέρηση φαίνεται να είναι εξ΄ υπαιτιότητας του ίδιου του Οργανισμού.
  • Με βάση τα στοιχεία/έγγραφα τα οποία μας παρέθεσε ο Οργανισμός, η διαδικασία που ακολούθησε για τον καταρτισμό του Καταλόγου Ζ, συγκρινόμενη και με το τί εφαρμόζουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες τις οποίες ο ίδιος ο Οργανισμός επικαλείται, είναι κατά την άποψή μας απολύτως ατεκμηρίωτη και αδιαφανής, γεγονός το οποίο την καθιστά απαράδεκτη.
  • Ενώ στους αντίστοιχους με τον Κατάλογο Ζ του ΟΑΥ άλλων ευρωπαϊκών χωρών, στα οποία ο ίδιος ο ΟΑΥ μάς παρέπεμψε, τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, τα οποία εξαιρούνται από την ενσωμάτωσή τους στο κλειστό ενοποιημένο νοσήλιο της εκάστοτε ιατρικής πράξης (DRG) και αποζημιώνονται επιπρόσθετα και ξεχωριστά, αφορούν σε πολύ εξειδικευμένα, καινοτόμα και πολύ υψηλού κόστους προϊόντα, με σκοπό τη στήριξη στην καινοτομία και την επιτάχυνση στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και την προμήθεια βελτιστοποιημένων προϊόντων, στον Κατάλογο Ζ του ΟΑΥ περιλαμβάνονται αρκετά κοινά/συνηθισμένα προϊόντα, το κόστος των οποίων ξεκινά από πολύ χαμηλά, με το φθηνότερο να ανέρχεται σε μόλις 23 ευρώ.
  • Η θέση του Οργανισμού ότι δεν είναι αρμόδιος για την παρακολούθηση των αθέμιτων μεθόδων που ενδέχεται να προβαίνουν οι προμηθευτές, ώστε να προωθούν τη χρήση των δικών τους προϊόντων, δεν γίνεται αποδεκτή εφόσον, ως ο αρμόδιος Οργανισμός που χειρίζεται τα κονδύλια του ΓεΣΥ τα οποία καταβάλλονται από τους ασφαλιζόμενους, οφείλει να παρακολουθεί και να διασφαλίζει ότι οι ενέργειες και οι αποφάσεις του είναι αποτρεπτικές ως προς την εμφάνιση τέτοιων φαινομένων.

Προμήθεια φαρμάκων της 1ης φάσης του ΓεΣΥ

  • Με βάση τα στοιχεία τα οποία μας έχει υποβάλει ο Οργανισμός, δεν προκύπτει ότι έγινε διαπραγμάτευση των τιμών των εν λόγω φαρμάκων, αλλά ότι οι τιμές βασίστηκαν στις Μέγιστες Χονδρικές Τιμές (ΜΧΤ) των φαρμάκων, με επιπρόσθετες επιβαρύνσεις αποθήκευσης/διαχείρισής τους, και στις εκπτώσεις που υπολογίστηκαν έτσι ώστε να διατηρείτο η τελευταία αντίστοιχη συνολική δαπάνη πριν την εφαρμογή του ΓεΣΥ. Η πιο πάνω διαδικασία, δεν διασφαλίζει ότι έχουν εξασφαλιστεί οι χαμηλότερες δυνατόν τιμές προς όφελος του σφαιρικού Προϋπολογισμού του Οργανισμού και, κατ΄ επέκταση των ασφαλιζόμενών του, εάν ληφθεί υπόψη ότι οι ΜΧΤ καθόριζαν τις λιανικές τιμές και, κατ΄ επέκταση το συνολικό κόστος των δαπανών των φαρμάκων στον ιδιωτικό τομέα κατά την προΓεΣΥ περίοδο, και ότι οι δαπάνες αυτές αποτελούσαν περίπου το 50% της συνολικής δαπάνης σε εξωνοσοκομειακά φάρμακα για τους δικαιούχους του ιδιωτικού και του δημοσίου, με τους δικαιούχους του ιδιωτικού να ήταν μόλις το 20% του συνόλου του πληθυσμού. Τα πιο πάνω επιβεβαιώνονται και από την αύξηση στο συνολικό κόστος προμήθειας των φαρμάκων της 1ης Φάσης στη μετά ΓεΣΥ περίοδο, συγκρινόμενη με αυτό της προ ΓεΣΥ περιόδου του έτους 2018, της τάξεως του 16,5% και 21% , για τα έτη 2021 και 2022 αντίστοιχα, ποσοστά τα οποία είναι ψηλά, εάν ληφθεί υπόψη ότι στο κόστος του ΟΑΥ δεν συνυπολογίζεται και το κόστος της Συνεισφοράς που καταβάλλουν οι ασφαλιζόμενοι σε περίπτωση που δεν επιλέξουν το φθηνότερο φάρμακο από την κατηγορία των φαρμάκων που τους συνταγογραφείται.
  • Στο Μνημόνιο Συναντίληψης που υπεγράφη μεταξύ του Οργανισμού και των Κατόχων Άδειας Κυκλοφορίας και/ή Προμηθευτών Φαρμακευτικών Προϊόντων, περιλαμβάνονται πρόνοιες οι οποίες κλειδώνουν τις τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων για 12 μήνες, και θέτουν όρια/φραγμούς στη μείωση της τιμής υφιστάμενου προϊόντος κατά τη διάρκεια των 12 μηνών, ή εισαγωγή στον κατάλογο νέου σε τιμή χαμηλότερη από το φθηνότερο. Οι εν λόγω πρόνοιες είναι κατά την άποψή μας ετεροβαρείς, εφόσον διασφαλίζουν τα συμφέροντα των προμηθευτών εξασφαλίζοντας τους σταθερές τιμές για 12 μήνες, ενώ παράλληλα αποτρέπουν τον όποιο ανταγωνισμό θα μπορούσε να υπάρχει προς όφελος του ΓεΣΥ και των ασφαλιζόμενών του, τόσο όσον αφορά στη μείωση του κόστους, όσο και στην ένταξη νέων γενόσημων φαρμάκων στον υπό αναφορά κατάλογο.
  • Διαπιστώσαμε καθυστέρηση στην ένταξη καινοτόμων φαρμάκων στον υπό αναφορά κατάλογο φαρμάκων που αποζημιώνει ο Οργανισμός, τα οποία μέχρι την ένταξή τους τυγχάνουν χειρισμού/έγκρισης από την Επιτροπή Ονομαστικών Αιτημάτων (ΕΟΑ). Η καθυστέρηση φαίνεται να ευνοεί τις φαρμακευτικές εταιρείες εφόσον, όπως μας πληροφόρησε ο ίδιος ο Οργανισμός, καθυστερούν να επανέλθουν με αναθεωρημένες προτάσεις μετά την αρχική πρόταση που τους υποβάλλει ο Οργανισμός στο πλαίσιο επικαιροποίησης των πρωτοκόλλων από τη Συμβουλευτική Επιτροπή Φαρμάκων (ΣΕΦ). Τούτο αφορά κυρίως σε προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούνται ήδη από μεγάλο αριθμό ασθενών, εφόσον οι εταιρείες δεν είναι διατεθειμένες να παρέχουν σημαντικές εκπτώσεις ή να δώσουν τη δυνατότητα να επιτευχθούν τιμές που να συγκρίνονται ευνοϊκά μεταξύ θεραπειών, οι οποίες με βάση το επικαιροποιημένο πρωτόκολλο βρίσκονται στην ίδια γραμμή θεραπείας.
  • Σημειώνουμε ότι, με βάση το άρθρο 35(3) του περί του Γενικού Συστήματος Υγείας Νόμου Ν.89(Ι)/2001, ο Οργανισμός έχει υποχρέωση να κοινοποιήσει την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του στον αιτούντα για συμπερίληψη φαρμακευτικού προϊόντος στον κατάλογο φαρμακευτικών προϊόντων, εντός προθεσμίας 90 ημερών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Δείτε αυτούσια την Έκθεση εδώ: Έλεγχος Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News


Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy