Έκθεση Ελεγκτικής Υπηρεσίας: Υποψήφιοι βουλευτές με χρυσούς σπόνσορες ιδιωτικές εταιρείες

Τρελά ποσά σε διαφημίσεις και προβολές, ακόμη και από πρόσωπα τα οποία είχαν περιορισμένες πιθανότητες να εκλεγούν

Του Κωνσταντίνου Ζαχαρίου

Υποψηφίους με χρυσούς σπόνσορες ιδι­ωτικές εταιρείες αποκαλύπτει έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, η οποία αφορά τις βουλευτικές εκλογές του 2021 και η οποία δόθηκε χθες στη δημοσιότητα.

Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις οι δαπάνες οι οποίες έγιναν αγγίζουν τις 50 χιλ. ευρώ. Εντοπίστη­καν επίσης χορηγίες οι οποίες φαίνεται ότι έγιναν με παράνομο τρόπο ή/και δεν δηλώ­θηκαν από τους υποψηφίους, οι οποίοι όταν πιάστηκαν στη φάκα από την Ελεγκτική Υπηρεσία δήλωσαν ότι δεν γνώριζαν. Ακόμη, εντοπίστηκαν πολλές τρύπες στη νομοθεσία.

Στην έκθεση αναφέρονται οι ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Φωτεινή Τσιρίδου (ΔΗΣΥ): Όπως αναφέρεται, «σχεδόν όλα τα τιμολόγια εί­ναι εκδομένα στο όνομά της υποψήφιας, με υποστηρικτικά πληρωμής όμως από τρίτο». Αναφέρεται επίσης ότι «στην πλειονότητά τους οι πληρωμές γίνονταν από τον τρα­πεζικό λογαριασμό συγκεκριμένου δικηγο­ρικού γραφείου που φαίνεται να σχετίζεται με την υποψήφια». Ακόμη, αναφέρεται ότι «τιμολόγιο που εκδόθηκε από την εταιρεία MC Digital Media Ltd, ύψους 1,3 χιλ. ευρώ, φαίνεται να εξοφλήθηκε από την εταιρεία Mavromatis Estates». Επιπρόσθετα, αναφέ­ρεται ότι «προσκομίστηκε απόδειξη είσπρα­ξης που εκδόθηκε από το Κοινοτικό Συμ­βούλιο Αγίου Τύχωνα προς την εταιρεία MC Digital Media Ltd για το ποσό των 3,1 χιλ. ευρώ αναφορικά με “Άδειες Διαφημίσεων σε Billboards”». Σημειώνεται ότι η Φ. Τσιρίδου φέρεται να εξασφάλισε εκπτώσεις από δια­φημιστικούς φορείς ύψους 17,9 χιλ. ευρώ. Επισημαίνεται ότι είναι από τους υποψηφί­ους που ξόδεψαν τα περισσότερα χρήματα.
 • Λυσανδρίδης Γιώργος (ΔΗΣΥ): Δή­λωσε δαπάνες 29 χιλ. ευρώ, αλλά, σύμφω­να με την Ελεγκτική Υπηρεσία, έπρεπε να δηλώσει 43,6 χιλ. ευρώ. Όπως αναφέρεται, εξασφάλισε εκπτώσεις από διαφημιστικούς φορείς ύψους 6,5 χιλ. ευρώ. Επισημαίνεται ότι είναι από τους υποψηφίους που ξόδεψαν τα περισσότερα χρήματα.
 • Ελένη Σταύρου (ΔΗΣΥ): Δήλωσε έξο­δα 25,1 χιλ. ευρώ. Αναφέρεται επίσης ότι «εκδόθηκε απόδειξη λιανικής πώλησης από την εταιρεία ESHOP CYPRUS Ltd προς συ­γκεκριμένο πρόσωπο για το ποσό των 180 ευρώ (οξύμετρο – εισφορά προς το Νοσοκο­μείο Λεμεσού)». Επισημαίνεται ότι είναι από τους υποψηφίους που ξόδεψαν τα περισσό­τερα χρήματα.
 • Ηρακλής Αγαθοκλέους (ΔΗΣΥ): 1,5 χιλ. ευρώ που δηλώθηκαν από την P & E Publishers and Advertisings Ltd πληρώθη­καν από τρίτους. Δήλωσε ότι δεν το γνώριζε.
 • Γιώργος Διογένους (ΔΗΣΥ): 1,2 χιλ. ευρώ που δηλώθηκαν από την MSV Interactive Ad Ltd πληρώθηκαν από τρί­τους. Δήλωσε ότι δεν το γνώριζε.
 • Μαρίνα Γλυκή Χατζημανώλη (ΔΗΣΥ): Δαπάνες 2,2 χιλ. ευρώ πληρώθη­καν από τρίτα πρόσωπα/εταιρείες. Επίσης, σε άλλο σημείο της έκθεσης αναφέρεται ότι 1,5 χιλ. ευρώ δηλώθηκαν από την P&E Publishers and Advertisings Ltd και πλη­ρώθηκαν από τρίτους. Δήλωσε ότι δεν το γνώριζε. Αναφέρεται επίσης ότι πήρε εκ­πτώσεις από διαφημιστικούς φορείς ύψους 720 ευρώ. Ακόμη, αναφέρεται ότι «στα απο­δεικτικά́στοιχεία που υποβλήθηκαν περι­λαμβάνονται τιμολόγια που εκδόθηκαν από την εταιρεία Facebook Ireland Ltd, τα οποία εκδόθηκαν στο όνομα συγκεκριμένου προ­σώπου που φαίνεται να ανήκει στο στενό οικογενειακό περιβάλλον της και πληρώ­θηκαν με Master Card». Επισημαίνεται ότι είναι από τους υποψηφίους που ξόδεψαν τα περισσότερα χρήματα.
 • Γιώργος Διογένους (ΔΗΣΥ): Όπως αναφέρεται, «εκδόθηκε επιταγή της εται­ρείας OINOESSA Ltd για την εξόφληση του τιμολογίου της εταιρείας ΜΙΡΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩ­ΝΙΑ ΛΤΔ, το οποίο εκδόθηκε προς τον κ. Δι­ογένους για το ποσό των 2,4 χιλ. ευρώ».
 • Παντελής Ποιητής (ΔΗΣΥ): Όπως αναφέρεται, «η εταιρεία Medici Estates Ltd μέσω τραπεζικής πληρωμής εξόφλησε το τιμολόγιο της εταιρείας SPP Media Ltd, το οποίο εκδόθηκε προς τον κ. Ποιητή για το ποσό των 3 χιλ. ευρώ».
 • Κωνσταντίνος Οδυσσέως (ΔΗΣΥ): Όπως αναφέρεται, «εκδόθηκαν από την εταιρεία Direct Way Promo Ltd τιμολόγια συνολικής αξίας 6,7 χιλ. ευρώ, 38 προς την Digitrum Media Services». Αναφέρεται επί­σης ότι «δηλώθηκε το όνομα της πιο πάνω εταιρείας για το ποσό των 7 χιλ. ευρώ για δι­αφήμιση σε Facebook και άλλο προωθητικό διαφημιστικό υλικό».
 • Γιώργος Κουντούρης (ΔΗΚΟ): Δή­λωσε δαπάνες 25 χιλ. ευρώ, ενώ δηλώθη­καν επίσης από διαφημιστικό φορέα 7,3 χιλ. ευρώ. Όπως αναφέρεται, ποσό ύψους 23 χιλ. ευρώ «αφορούσε τιμολόγια που εκδόθηκαν στο όνομα του Κόμματος “Εγώ ο Πολίτης” με διαφημιζόμενο τον υποψήφιο». Επίσης, σε άλλο σημείο της έκθεσης γίνεται ανα­φορά σε οκτώ τιμολόγια συνολικού ύψους 18,3 χιλ. ευρώ «που εκδόθηκαν προς άλλο διαφημιστικό φορέα, την ORB, ως ενδιάμεσο φορέα», καθώς και «υπηρεσίες 7,3 χιλ. ευρώ από SPP Media και ποσό5,4 χιλ. ευρώ από Direct Way Promo που αφορούσαν τιμολό­για που εκδόθηκαν προς το Πολιτικό Κόμ­μα “Εγώ ο Πολίτης” και ένα τιμολόγιο προς άλλο φορέα (Fibo Consulting) με αναφορά στο όνομα του εν λόγω υποψηφίου». Σημει­ώνεται επίσης ότι φέρεται να πήρε εκπτώ­σεις μεταξύ διαφημιστικών φορέων ύψους 8 χιλ. ευρώ. Επισημαίνεται ότι είναι από τους υποψηφίους που ξόδεψαν τα περισσότερα χρήματα.
 • Πανίκος Λεωνίδου (ΔΗΚΟ): Όπως αναφέρεται, δήλωσε έξοδα ύψους 26,4 χιλ. ευρώ. Σημειώνεται ωστόσο ότι «πραγματο­ποιήθηκαν εξοφλήσεις τιμολογίων από συ­γκεκριμένο Δικηγορικό Γραφείο που φαίνε­ται να σχετίζεται με τον υποψήφιο (1,2 χιλ. ευρώ και 2,3 χιλ. ευρώ)». Αναφέρεται ακόμη ότι «τα τιμολόγια που εκδόθηκαν από την εταιρεία Facebook Ireland Ltd εκδόθηκαν στο όνομα συγκεκριμένου προσώπου και πληρώθηκαν με Visa 233,50 ευρώ». Επι­πρόσθετα, αναφέρεται ότι «τα ταχυδρομικά τέλη πληρώθηκαν από συγκεκριμένη εται­ρεία που φαίνεται να σχετίζεται με τον υπο­ψήφιο, ύψους 1,1 χιλ. ευρώ». Σημειώνεται ακόμη ότι φέρεται να εξασφάλισε εκπτώ­σεις από διαφημιστικούς φορείς ύψους 4 χιλ. ευρώ. Επισημαίνεται ότι είναι από τους υποψηφίους που ξόδεψαν τα περισσότερα χρήματα.
 • Χρύσης Παντελίδης (ΔΗΚΟ): Δήλωσε έξοδα ύψους 28,9 χιλ. ευρώ και σημειώνεται ότι είναι από τους υποψηφίους που πλήρω­σαν τα περισσότερα.
 • Χρύσανθος Σαββίδης (ΔΗΚΟ): Όπως αναφέρεται, «εκδόθηκαν από την εταιρεία ΠΑΦΩΝΗ Λτδ τέσσερα τιμολόγια προς την εταιρεία DANALIRA συνολικής αξίας 571,20 ευρώ, καθώς επίσης και δύο απο­δείξεις είσπραξης για ταχυδρομικά τέλη συ­νολικής αξίας 1,8 χιλ. ευρώ». Αναφέρεται επίσης ότι «η εταιρεία Landas Colour Ltd εξέδωσε προς συγκεκριμένο ιδιωτικό φρο­ντιστήριο, που φαίνεται να σχετίζεται με τον υποψήφιο, τρία τιμολόγια συνολικής αξίας 1,5 χιλ. ευρώ».
 • Στέλιος Χατζηχαραλάμπους (ΔΗΚΟ): Όπως αναφέρεται, «όλα τα τιμολόγια εκδό­θηκαν προς συγκεκριμένη εταιρεία που φαί­νεται να σχετίζεται με τον υποψήφιο».
 • Ιάσωνας Ιασωνίδης (ΔΗΚΟ): Όπως αναφέρεται, «η εταιρεία EPIC Ltd εξέδωσε 3 τιμολόγια προς το Ίδρυμα Πολιτιστικής Δη­μιουργίας Επαρχίας Λάρνακας και η ΑΗΚ ένα».
 • Ντίνος Νικολαΐδης (ΔΗΚΟ): 6,5 χιλ. ευρώ, που δηλώθηκαν από τη Super Brd Ads Ld, πληρώθηκαν από την NDA Engineering Ltd.
 • Πάνος Αναστασίου (ΔΗΠΑ): Όπως αναφέρεται, «εντοπίστηκαν τιμολόγια που εκδόθηκαν από εταιρείες προς την Maximea Ltd (από Emilio signs) για το ποσό των 2,1 χιλ. ευρώ, MC Digital για 1,2 χιλ. ευρώ, ΜΙΡΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΛΤΔ για 595 ευρώ, P & E για 1,8 χιλ. ευρώ και Triple One για 2,4 χιλ. ευρώ».
 • Γεώργιος Γούμενος (Ενεργοί Πολί­τες – Κίνημα Ενωμένων Κυπρίων Κυνη­γών): Δηλώθηκαν 2,5 χιλ. ευρώ από την Adboard Media Ltd και 476 ευρώ από την Ελευθέριος Ττάκκα Εκδόσεις/Νέα Αμμόχω­στος. Δεν έκανε αναφορά στην αρχική του δήλωση. Μετά είπε ότι πληρώθηκαν από τρίτους.

Πρόστιμα και παραπομπές στον Γενικό Εισαγγελέα

Πέντε υποψήφιοι εισέπραξαν πρόστι­μο επειδή καθυστέρησαν να υποβάλουν τις εκθέσεις με τα έξοδά τους. Επίσης, τρεις περιπτώσεις παραπέμφθηκαν στον Γενικό Εισαγγελέα, ενώ σε άλλες δύο περιπτώσεις δεν λήφθηκαν μέτρα, λαμ­βάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθή­κες (νόσηση με Covid-19).

Όπως αναφέρεται, οι υποψήφι­οι Απαριάν Βαρτάν της Αλληλεγγύης και Στέλλα Κόκκινου Γεωργιάδου του ΕΛΑΜ εισέπραξαν πρόστιμο από 9,3 χιλ. ευρώ. Αναφέρεται επίσης ότι επι­βλήθηκε πρόστιμο σε ακόμη τρεις περι­πτώσεις, χωρίς ωστόσο να αναφέρονται τα ονόματα. Μάλιστα, μια από τις πιο πάνω περιπτώσεις παραπέμφθηκε και στον Γενικό Εισαγγελέας. Επίσης, στον Γενικό Εισαγγελέας παραπέμφθηκαν οι Δημητριάδης Χριστάκης και Ιωάννου Τσιάτσιου της Αλληλεγγύης.

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.