Έκθεση ΕΥ για Υφ. Τουρισμού: Καθυστερημένα έσοδα από μαρίνες, παράνομη χορηγία και «χρυσά» διαβατήρια!

Μη έγκαιρη και συστηματική παρακολούθηση των καθυστερημένων εσόδων από τις μαρίνες, με ορατό τον κίνδυνο απώλειας εσόδων, διαπιστώνει η Ελεγκτική Υπηρεσία στην ειδική έκθεσή της για το Υφυπουργείο Τουρισμού που αναρτήθηκε σήμερα στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας.

Στην έκθεση αναφέρεται, μεταξύ άλλων, πως διαπιστώθηκε πως “εταιρεία που είναι ιδιοκτήτρια θέρετρου με γήπεδο γκολφ έλαβε επιχορήγηση ύψους €260.000 για τη δύο διεθνή τουρνουά γκολφ. Παρατηρήσαμε ότι η χορηγία φαίνεται να παραβιάζει  τις πρόνοιες του άρθρου 25 του περί της Λογιστικής και Δημοσιονομικής Διαχείρισης και Χρηματοοικονομικού Ελέγχου της Δημοκρατίας Νόμου (Ν.38(Ι)/2014) και να δόθηκε χωρίς να ληφθεί η νενομισμένη έγκριση που προβλέπεται στο ενωσιακό δίκαιο για τα θέματα κρατικών ενισχύσεων”.

Διαβάστε αναλυτικά την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το Υφυπουργείο Τουρισμού

Προστίθεται πως “ο διευθυντής της εταιρείας είναι συγγενής πρώτου βαθμού με πρόσωπο που ανήκει στο οικογενειακό περιβάλλον του Προέδρου της Δημοκρατίας. Θα πρέπει ωστόσο να τονιστεί ότι ουδέν στοιχείο έχει περιέλθει στην αντίληψή μας που να δεικνύει οποιαδήποτε παρέμβαση του ίδιου του Προέδρου του Δημοκρατίας στην υπόθεση αυτή”.

Στην έκθεση σημειώνεται πως το Υφυπουργείο Τουρισμού παρουσιάζει, σε ορισμένες περιπτώσεις αδυναμίες ως προς τη συμμόρφωσή του με τη σχετική νομοθεσία και τους κανονισμούς όπως τη μη έγκαιρη και συστηματική παρακολούθηση των καθυστερημένων εσόδων από τις μαρίνες με ορατό τον κίνδυνο απώλειας εσόδων και αδυναμίες και ελλείψεις στον λογιστικό έλεγχο των Γραφείων Εξωτερικού, στον έλεγχο αδειών ανάπαυσης και αδειών ασθενείας του επιτόπιου προσωπικού, καθώς και στον έλεγχο προσέλευσης και αποχώρησης του επιτόπιου προσωπικού από την εργασία του.       

Αναφέρεται πως η Ελεγκτική Υπηρεσία ζήτησε την καταγραφή των καθυστερημένων εσόδων και τη λήψη όλων των ενδεδειγμένων μέτρων για είσπραξη των οφειλόμενων ποσών.

Για τη Μαρίνα St Raphael σημειώνεται πως “ζητήσαμε από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας να αιτιολογήσει τους λόγους τροποποίησης της σύμβασης που επέφερε πολύ μεγάλη μείωση του μισθώματος”.

Σε σχέση με τη Μαρίνα Λεμεσού επισημαίνεται πως υπάρχει διαφωνία μεταξύ διαχειριστή και Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας σχετικά με την ορθότητα αναπροσαρμογών στα μισθώματα και πως “εισηγηθήκαμε επίλυση του θέματος για σκοπούς έγκαιρης διασφάλισης των δημοσίων εσόδων”.

Για τη Μαρίνα Αγίας Νάπας γράφει πως το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε αίτηση του Παραχωρησιούχου της Σύμβασης για την Ανάπτυξη της Μαρίνας Αγίας Νάπας, για εκμίσθωση όμορου κρατικού τεμαχίου έκτασης 3.093 τ.μ. για τουριστικούς σκοπούς και συγκεκριμένα για την ενσωμάτωσή του µε τον χώρο της Μαρίνας Αγίας Νάπας, για χρονική διάρκεια όση και η Σύμβαση Μίσθωσης της Μαρίνας Αγίας Νάπας, τροποποιώντας ουσιωδώς τόσο τους όρους του διαγωνισμού που είχε γίνει, όσο και την ίδια τη συναφθείσα Σύμβαση.

Σημειώνεται “χάριν διαφάνειας, και ιδίως δεδομένου πως η εκμίσθωση αποφασίστηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο, ότι ένας εκ των Διευθυντών του Παραχωρησιούχου είναι πρόσωπο από το  οικογενειακό περιβάλλον του Προέδρου της Δημοκρατίας”.

“Επίσης, Διευθυντές της μητρικής εταιρείας έλαβαν μεταξύ των ετών 2018 και 2020 την κυπριακή υπηκοότητα στο πλαίσιο του Κυπριακού Επενδυτικού Προγράμματος χωρίς να πληρούν τα επενδυτικά κριτήρια που καθορίζει η σχετική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Η πολιτογράφηση τους έγινε με πάροχο το δικηγορικό γραφείο στο οποίο έχουν συμφέρον οι θυγατέρες του Προέδρου της Δημοκρατίας”, προστίθεται.

Σημειώνεται πως η Ελεγκτική Υπηρεσία εξέφρασε την άποψη ότι η σύναψη της Σύμβασης Μίσθωσης του εν λόγω κρατικού τεμαχίου από το Υπουργείο Εσωτερικών, δεν συνάδει με τη νομοθεσία και ότι πρέπει να ακολουθείται ανοικτή, διαφανής και ανταγωνιστική διαδικασία στις περιπτώσεις εκμίσθωσης κρατικής γης, η οποία να διασφαλίζει τη διαχείριση της περιουσίας της Δημοκρατίας με τον πιο οικονομικό, αποτελεσματικό και αποδοτικό τρόπο, ενώ δεν μπορεί να τροποποιούνται εκ των υστέρων βασικοί όροι δημοσίων συμβάσεων.

Επίσης αναφέρεται πως ο διαγωνισμός, ο οποίος είχε προκηρυχθεί το 2006 από το τότε Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού για την ανάπτυξη της Μαρίνας Πάφου, στη βάση απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, ημερ. 2.3.1994, για μαρίνα χωρητικότητας 1.000 σκαφών, δεν είχε επιτυχή κατάληξη, με αποτέλεσμα την οριστική ακύρωσή του το 2018.

Το Υπουργικό Συμβούλιο, στις 15.11.2019, προστίθεται αποφάσισε την προκήρυξη ανοικτού διαγωνισμού για την αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών, με σκοπό να μελετηθεί κατά πόσο είναι εφικτή η συνδυαστική ανάπτυξη μαρίνας και υποδομής για υποδοχή κρουαζιερόπλοιων στην Πάφο, την εξεύρεση επενδυτή, καθώς και την ετοιμασία όλων των σχετικών εγγράφων, περιλαμβανομένων και των όρων που θα περιλαμβάνονταν στο συμβόλαιο του επιτυχόντα προσφοροδότη.

” Εισηγηθήκαμε όπως το Υφυπουργείο Τουρισμού προκηρύξει διαγωνισμό, ο οποίος να περιοριζόταν στην αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών, προκειμένου να μελετηθεί κατά πόσο είναι εφικτή η συνδυαστική ανάπτυξη, ώστε να αποφευχθεί ενδεχόμενη αθέμιτη προδιάθεση για κατάληξη στη λύση της συνδυαστικής ανάπτυξης, με σκοπό την αποκόμιση μεγαλύτερου οικονομικού οφέλους”, αναφέρεται.

Προστίθεται πως εφόσον κρινόταν ότι το Έργο είναι νομικά, τεχνικά και περιβαλλοντικά αποδεκτό, καθώς και οικονομικά βιώσιμο και εξασφαλιζόταν η έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου, να προχωρούσε στην προκήρυξη δεύτερου διαγωνισμού για αγορά συμβουλευτικών υπηρεσιών για την ετοιμασία των σχετικών εγγράφων για εξεύρεση επενδυτή.

Για τη Μαρίνα Λάρνακας σημειώνεται η μη είσπραξη καθυστερημένων εσόδων από ενοικίαση υποστατικών και τελών ελλιμενισμού.  Ζητήσαμε την προπληρωμή των τελών ελλιμενισμού και συνέχιση της προσπάθειας για την είσπραξη των καθυστερημένων εσόδων, προστίθεται.

Σε ό,τι αφορά στον έλεγχο Γραφείων Εξωτερικού σημειώνεται πως υπάρχουν “αδιάθετα κονδύλια του εγκεκριμένου Προϋπολογισμού του 2019, που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για επιπρόσθετες προωθητικές ενέργειες” και προστίθεται πως “εισηγηθήκαμε όπως η ετοιμασία του Προϋπολογισμού γίνεται σε πιο ορθολογιστική βάση”.

Επίσης γίνεται σύσταση για επανεξέταση της λειτουργίας και αναδιάρθρωση των Γραφείων Εξωτερικού, καθώς και επαναξιολόγηση της ουσιαστικής συνεισφοράς των Γραφείων στην προσέλκυση τουριστών.

Ακόμη γίνεται λόγος για αδυναμίες και ελλείψεις στον λογιστικό έλεγχο των πληρωμών, στον έλεγχο αδειών ανάπαυσης και ασθενείας του επιτόπιου προσωπικού, καθώς και στον έλεγχο προσέλευσης και αποχώρησης του επιτόπιου προσωπικού από την εργασία του”.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy