Έκθεση: Ίσα δικαιώµατα για τα άτοµα µε αναπηρία

Η έκθεση προέκυψε µετά από αίτηµα οργανώσεων ατόµων µε αναπηρία, αφού οι σχετικοί Κανονισµοί δεν εφαρµόζονται στην πράξη. Είναι σηµαντικό να λάβουµε υπόψη ότι από τα άτοµα µε αναπηρία το 50,8% εργάζεται, ενώ στα άτοµα χωρίς αναπηρία το ποσοστό ανεβαίνει στο 75%.

Περίπου 800.000 πολίτες της ΕΕ στερήθηκαν του δικαιώµατός τους να ψηφίσουν στις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου λόγω αναπηρίας ή ζητηµάτων ψυχικής υγείας. Την ίδια ώρα, εκατοµµύρια πολίτες αδυνατούν να συµµετέχουν στις εκλογικές διαδικασίες του ΕΚ λόγω τεχνικών εµποδίων ή ελλείψεως κατάλληλων οργανωτικών ρυθµίσεων. Σε 14 κράτη-μέλη (ΚΜ) στερούνται το δικαίωµα ψήφου άτοµα µε αναπηρίες, ενώ µπορούν να ασκήσουν το δικαίωµά τους να είναι υποψήφιοι για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο µόνο σε επτά ΚΜ.

Το γενικό πλαίσιο, σύµφωνα µε το κείµενο, από το οποίο θα προκύψουν οι πολιτικές, αφορά την αναγνώριση του καθεστώτος αναπηρίας ενός ατόµου, τη δυνατότητα των ΑµεΑ αυτών να απολαµβάνουν πλήρως την ελεύθερη κυκλοφορία και τα θεµελιώδη δικαιώµατα σε ίση βάση µέσα από την πλήρη και αποτελεσµατική συµµετοχή τους σε όλους τους τοµείς της ζωής και της κοινωνίας.

Όπως και σε άλλα παρόµοια ζητήµατα (διάκρισης βάση φύλου), η έκθεση καλεί σε ενσωµάτωση της αναπηρίας σε όλες τις πολιτικές, τα προγράµµατα και τις στρατηγικές της ΕΕ και ζητά την προώθηση των ίσων δικαιωµάτων για τα άτοµα µε αναπηρία εκτός της ΕΕ, ιδίως σε σχέση µε τις υποψήφιες χώρες. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται για την Τεχνητή Νοηµοσύνη (ΤΝ).

Αναγνωρίζεται η εν δυνάµει απλοποίηση της καθηµερινής ζωής των ατόµων µε οπτικές, ακουστικές, κινητικές και µαθησιακές δυσκολίες, επιτρέποντάς τους ευκολότερη πρόσβαση στον πολιτισµό, την τέχνη, τον αθλητισµό, την εργασία και τις κοινωνικές δραστηριότητες, γενικότερα να ζήσουν πιο ανεξάρτητα.

Την ίδια ώρα όµως, η ΤΝ εγκυµονεί τον κίνδυνο δηµιουργίας νέων φραγµών και µορφών διακρίσεων κατά των ατόµων µε αναπηρία. Συναφής είναι και η τεχνολογική αναβάθµιση που καλούνται τα ΚΜ να πετύχουν, όπως αυτήν που εξασφαλίζει την επικοινωνία και τη µετάφραση της νοηµατικής γλώσσας και της γραφής Μπράιγ. Σηµαντική είναι η θέση για κατάργηση σταδιακά, αλλά το συντοµότερο δυνατό, των εγκαταστάσεων ιδρυµατικής φροντίδας και να δοθεί το βάρος στη βελτίωση της ανεξάρτητης διαβίωσης και της ένταξης στην κοινωνία. Για το σκοπό αυτό αφενός καλεί για χρηµατοδότηση προς αυτήν την κατεύθυνση και αφετέρου για πιο αυστηρές διατάξεις που να απαγορεύουν την επένδυση κεφαλαίων της ΕΕ σε ιδρύµατα.

Ζητά γενικότερα την παρακολούθηση της χρήσης των κονδυλίων της ΕΕ που αφορούν τον τοµέα αυτό. Επιπλέον, για να γίνει εφικτή η πλήρης και οµαλή ένταξη των ατόµων αυτών στην κοινωνία, θα πρέπει να εξαλειφθούν τα στερεότυπα και οι παρανοήσεις που τους εµποδίζουν να ζουν ανεξάρτητα. Κεντρικής σηµασίας για το σκοπό αυτό έχει η πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Τα ΑµεΑ άτοµα θα πρέπει να έχουν ίσα δικαιώµατα µε τους υπολοίπους και να µπορούν να ασκήσουν τα εργασιακά και συνδικαλιστικά τους δικαιώµατα εξίσου. Καλεί επίσης την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας να συνεργαστεί µε τις εθνικές επιθεωρήσεις εργασίας για την εφαρµογή της υφιστάµενης νοµοθεσίας και συνιστά στους επιθεωρητές εργασίας να παρακολουθούν τους εργοδότες.

Ιδιαίτερα για τα προγράµµατα εισοδηµατικής στήριξης, τη βοήθεια που σχετίζεται µε την αναπηρία και την ενεργό υποστήριξη απασχόλησης, η έκθεση αναφέρει ότι αλληλοσυµπληρώνουν την προώθηση της πλήρους και αποτελεσµατικής συµµετοχής των ΑµεΑ στην αγορά εργασίας, καθώς οι µισθοί δεν αντικαθιστούν την κάλυψη πρόσθετων δαπανών που σχετίζονται µε αναπηρίες.

Καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη-µέλη να διαχωρίσουν το εισόδηµα και την ενεργό υποστήριξη της απασχόλησης από τη βοήθεια που σχετίζεται µε την αναπηρία. Το µέλος της Οµάδας της Αριστεράς, ευρωβουλευτής Anne-Sophie Pelletier, µιλώντας εκ µέρους της Οµάδας τόνισε ότι: «Για πάρα πολύ καιρό οι δυσκολίες που αντιµετωπίζουν τα άτοµα µε αναπηρία αγνοούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Είναι πολίτες των οποίων τα δικαιώµατα καταπατούνται σε καθηµερινή βάση. Είναι καιρός να αλλάξει αυτό και χαίροµαι που η συζήτηση για την έκθεσή µου “Προς την ισότητα για τα άτοµα µε αναπηρία” µπορεί να οδηγήσει την κοινωνία µας προς την πραγµατική ισότητα για όλους». Η έκθεση υπερψηφίστηκε µε µεγάλη πλειοψηφία των 526 υπέρ.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy