Εκτός του Σχεδίου Εστία οι άνεργοι και δανειολήπτες με χαμηλά εισοδήματα 

Δεν καλύπτονται ούτε όσοι έκαναν αναδιάρθρωση μετά τον Σεπτέμβριο 2017.

Εκτός του Σχεδίου Εστία έμειναν οριστικά οι άνεργοι και οι δανειολήπτες με χαμηλά εισοδήματα, αλλά και όσοι έκαναν αναδιάρθρωση από τον Σεπτέμβριο του 2017 και έπειτα. Το Σχέδιο Εστία, το οποίο έτυχε ήδη της προκαταρκτικής έγκρισης της αρμόδιας Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ως εκ τούτου πολύ δύσκολα μπορεί πλέον να αλλάξει, καθορίζει ρητά ότι για να ενταχθεί ένας δανειολήπτης στο Σχέδιο θα πρέπει να κριθεί ως «βιώσιμος για αναδιάρθρωση», πρώτα από την τράπεζά του και μετά από τον Κρατικό Φορέα ο οποίος θα συσταθεί για το σκοπό αυτό.

Επίσης καθορίζεται ρητά ότι «δάνεια που έχουν τύχει αναδιάρθρωσης από τις 30 Σεπτεμβρίου 2017 και μετά δεν δύναται να ενταχθούν στο Σχέδιο». Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στις εγχώριες εργασίες των τραπεζών (περιλαμβανομένου και των δανείων του Συνεργατισμού τα οποία μεταφέρθηκαν στον Φορέα) ανέρχονται στα 16,6 δισ. ευρώ, εκ. των οποίων τα 9,4 δισ. ευρώ βρίσκονται κάτω από αναδιάρθρωση.

Δηλαδή τα δάνεια τα οποία δεν έτυχαν αναδιάρθρωσης και δυνητικά ενδέχεται να πληρούν τα κριτήρια του Εστία, ανέρχονται συνολικά στα 7,2 δισ. ευρώ (5 δισ. ευρώ στα νοικοκυριά και 2,2 δισ. ευρώ στις επιχειρήσεις).

Κριτήρια

Τα πέντε πιο σημαντικά κριτήρια για να ενταχθεί κανείς στο Σχέδιο είναι τα εξής:

• Ο δανειολήπτης να κριθεί βιώσιμος για αναδιάρθρωση από την τράπεζά του αλλά και από τον Κρατικό Φορέα

• Το δάνειο να έχει υποθήκη την κύρια κατοικία του δανειολήπτη και να ήταν μη εξυπηρετούμενο στις 30 Σεπτεμβρίου 2017, αλλά και να μην έχει τύχει αναδιάρθρωσης στη συνέχεια

• Η αγοραία αξία της κύριας κατοικίας να μην υπερβαίνει τις 350 χιλ. ευρώ

• Τα υπόλοιπα καθαρά περιουσιακά στοιχεία όλων των μελών του νοικοκυριού (π.χ. ακίνητα πέραν της πρώτης κατοικίας, μετοχές) να μην υπερβαίνουν το 80% της αξίας της κύριας κατοικίας (υπάρχει επίσης πλαφόν στις 250 χιλ. ευρώ)

• Τα συνολικά εισοδήματα όλων των μελών της οικογένειας να μην υπερβαίνουν τα εξής όρια: 20 χιλ. ευρώ για μονήρη νοικοκυριά, 35 χιλ. ευρώ για ζεύγος χωρίς εξαρτώμενα, 45 χιλ. ευρώ για ζεύγος με ένα εξαρτώμενο, 50 χιλ. ευρώ με δύο εξαρτώμενα, 55 χιλ. ευρώ με τρία εξαρτώμενα και 60 χιλ. ευρώ για ζεύγος με τέσσερα εξαρτώμενα και πάνω.

Συμψηφισμός καταθέσεων

Το Σχέδιο προνοεί σε όλα τα δάνεια θα παραμείνει «παγωμένο» ποσό της τάξης του 5% τουλάχιστον, το οποίο σε περίπτωση αποπληρωμής του ποσού που θα αναδιαρθρωθεί, θα διαγράφεται.

Επίσης υπάρχει πρόνοια ότι οποιαδήποτε μετρητά ή καταθέσεις που υπερβαίνουν το 20% των καθαρών περιουσιακών στοιχείων του νοικοκυριού θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη μείωση των υποχρεώσεων του αιτητή.

 

Δεν αποκλείεται εκποίηση

Όσοι ενταχθούν στο Σχέδιο θα τύχουν αναδιάρθρωσης στη βάση μίας τυποποιημένης φόρμουλας η οποία προνοεί, μεταξύ άλλων, επιτόκιο μέχρι 3,5% και επέκταση της περιόδου αποπληρωμής του δανείου μέχρι τα 25 χρόνια.

Ο Κρατικός Φορέας θα πληρώνει το ένα τρίτο των δόσεων και ο δανειολήπτης τα δύο τρίτα. Ωστόσο, σε περίπτωση που ο δανειολήπτης σε οποιοδήποτε στάδιο δεν πληρώσει τη δόση του, το Σχέδιο θα τερματίζεται και το σπίτι θα οδηγείται για εκποίηση.

Εξαγγέλλεται 1η Δεκεμβρίου και θα δοθεί προθεσμία μόνο τριών μηνών για την υποβολή αιτήσεων

Το Σχέδιο Εστία αναμένεται να εξαγγελθεί επίσημα την 1η Δεκεμβρίου 2018 και θα δοθεί προθεσμία μόνο τριών μηνών για την υποβολή αιτήσεων. Μετά τη λήξη της πιο πάνω περιόδου, όπως αναφέρεται, «ουδεμία αίτηση θα γίνεται δεκτή ακόμη και αν πληρούνται τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις για ένταξη στο Σχέδιο».

Σημειώνεται ότι για την υποβολή αιτήσεων απαιτούνται μία σειρά από πιστοποιητικά, αφού θα ακολουθηθεί περίπου η ίδια διαδικασία η οποία ακολουθείται για τις υπόλοιπες αναδιαρθρώσεις δανείων.

 

Τι θα γίνεται για τους μη βιώσιμους

Σε περίπτωση που ένας δανειολήπτης δεν κριθεί βιώσιμος για αναδιάρθρωση, θα παραπέμπεται σε επιτροπή του Συνδέσμου Τραπεζών και ακολούθως σε Ειδική Επιτροπή στην οποία θα μετέχουν εκπρόσωποι των Υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας. Όπως αναφέρεται στο Σχέδιο «σε περίπτωση που κριθεί ότι η λύση αναδιάρθρωσης δεν είναι βιώσιμη, ο Κρατικός Φορέας θα απορρίπτει την αίτηση για συμμετοχή (του δανειολήπτη) στο Σχέδιο».

Ο Κρατικός Φορέας θα προωθεί, στο τέλος κάθε μήνα εντός της περιόδου υποβολής αιτήσεων και αξιολόγησής τους, στο Υπουργείο Οικονομικών, πλήρη κατάλογο με τις περιπτώσεις που έχουν απορριφθεί για λόγους μη βιωσιμότητας, «με σκοπό να αξιολογηθούν με την προοπτική ένταξής τους σε άλλα συμπληρωματικά σχέδια του κράτους», όπως αναφέρεται.

.Τι γίνεται σε περίπτωση πώλησης του δανείου σε άλλη τράπεζα

Σύμφωνα με το Σχέδιο σε περίπτωση μεταφοράς/πώλησης του δανείου, η κρατική χορηγία θα συνεχίσει να καταβάλλεται νοουμένου ότι ο οφειλέτης θα συνεχίσει να εξυπηρετεί το δάνειό του. Σε περίπτωση μεταφοράς/πώλησης μη εξυπηρετούμενων πιστωτικών διευκολύνσεων πριν από την αναδιάρθρωσή τους από τη συμμετέχουσα Τράπεζα/Εταιρεία Εξαγοράς Πιστώσεων, οι μη εξυπηρετούμενες πιστωτικές διευκολύνσεις διατηρούν το δικαίωμα ένταξης στο Σχέδιο νοουμένου ότι πληρούν τα κριτήρια και νοουμένου ότι ο αγοραστής αναδιαρθρώσει τις μη εξυπηρετούμενες πιστωτικές διευκολύνσεις όπως ορίζεται με βάση τους όρους του Σχεδίου

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

 

 

 

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.