Έλεγχοι Αστυνομίας: Πρόστιμα σε 155 άτομα και δύο ιδιοκτήτες υποστατικών το τελευταίο 24ωρο

Áóôõíïìéêïß êÜíïõí åëÝã÷ïõò óå ðåæïýò ãéá íá äéáðéóôþóïõí áí öÝñïõí ìáæß ôïõò ôï Ýíôõðï Þ ôï çëåêôñïíéêü ìÞíõìá ôçò äÞëùóçò ãéá ôçí ìåôáêßíçóç, êáôÜ ôçí åöáñìïãÞ ôùí ìÝôñùí áðáãüñåõóçò ôçò êõêëïöïñßáò ôùí ðïëéôþí ëüãù êïñùíïúïý, Ëåõêùóßá 14 Éáíïõáñßïõ 2021. ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ

Σε 155 καταγγελίες ατόμων και 2 ιδιοκτητών υποστατικών για παραβίαση των μέτρων περιορισμού της διασποράς της νόσου του κορωνοϊού προχώρησε η Αστυνομία το τελευταίο 24ωρο.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ, εκπρόσωπος του Κλάδου Επικοινωνίας Αρχηγείου Αστυνομίας ανέφερε ότι από τις 06:00 την Τετάρτη μέχρι τις 06:00 σήμερα, πραγματοποιήθηκαν 9.594 έλεγχοι.

Όσον αφορά τους ελέγχους κατά επαρχία, στη Λευκωσία πραγματοποιήθηκαν 2.063 έλεγχοι και προέκυψαν 26 καταγγελίες πολιτών, στη Λεμεσό πραγματοποιήθηκαν 3.019 έλεγχοι με 71 καταγγελίες πολιτών.

Στη Λάρνακα πραγματοποιήθηκαν 1.291 έλεγχοι με 16 καταγγελίες πολιτών και ενός ιδιοκτήτη υποστατικού, ενώ στην Πάφο πραγματοποιήθηκαν 694 έλεγχοι με 14 καταγγελίες πολιτών και ενός ιδιοκτήτη υποστατικού.

Στην Αμμόχωστο πραγματοποιήθηκαν 1.191 έλεγχοι με 19 καταγγελίες πολιτών, ενώ στην περιοχή Μόρφου διενεργήθηκαν 891 έλεγχοι με 3 καταγγελίες πολιτών.

Επίσης, παγκύπρια η Τροχαία διενήργησε 409 ελέγχους, από τους οποίους προέκυψαν έξι καταγγελίες πολιτών.

Η Λιμενική και Ναυτική Αστυνομία διενήργησε 36 ελέγχους από τους οποίους δεν προέκυψε οποιαδήποτε καταγγελία.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.