Έλεγχος Ελ. Υπηρεσίας στο Ανοικτό Παν. Κύπρου: Ποινική δίωξη σε Ερευνητή – Αντιφάσεις στα έγγραφα που παρουσίασε

Η Ελεγκτική Υπηρεσία διεξήγαγε έλεγχο συμμόρφωσης στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΑΠΚΥ), για το έτος 2019, για να διαπιστωθεί κατά πόσο οι ενέργειες των αρμοδίων Οργάνων του Πανεπιστημίου συνάδουν με τη Νομοθεσία, τους Κανονισμούς και τους Κανόνες που το διέπουν και ότι πληρούνται οι αρχές της διαφάνειας, λογοδοσίας και καλής διακυβέρνησης.

Τα σημαντικότερα ευρήματα του ελέγχου είναι τα ακόλουθα:

– Ο Προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου υποβλήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού,
Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) με καθυστέρηση και ψηφίστηκε από τη Βουλή των
Αντιπροσώπων στις 22.4.2019. Για την περίοδο από 1.1.2019–28.2.2019 εγκρίθηκαν
δωδεκατημόρια, ενώ οι μετέπειτα δαπάνες μέχρι τις 21.4.2019 παρέμειναν νομοθετικά
ακάλυπτες.

– Η παρακολούθηση της εκτέλεσης του Προϋπολογισμού δεν γίνεται με τη χρήση
εξειδικευμένου λογισμικού αλλά με τη χρήση ηλεκτρονικών φύλλων εργασίας (excel
spreadsheets) και πληροφόρηση που εξάγεται από το λογιστικό σύστημα.

– Δεν εντοπίστηκε έγκριση του Συμβουλίου για κάλυψη των υπερβάσεων σε δύο Άρθρα του
Προϋπολογισμού, με μεταφορά εξοικονομήσεων από άλλα Άρθρα του ίδιου Κεφαλαίου,
σύμφωνα με τον περί Προϋπολογισμού Νόμο.

– Δεν έχουν καταρτιστεί οικονομικές καταστάσεις από το έτος 2017 και μετά, καθώς το
Πανεπιστήμιο δεν είναι σε θέση να προσδιορίσει το ποσό των εσόδων από δίδακτρα.
Συστήσαμε όπως το Πανεπιστήμιο προβεί στις απαραίτητες ενέργειες, για επίλυση των
προβλημάτων και ετοιμασία των οικονομικών καταστάσεων, ως οι πρόνοιες της σχετικής
νομοθεσίας.

– Σε σχέση με την κρατική χορηγία, η υποβολή στο Γενικό Λογιστήριο των στοιχείων σχετικά με τις διαδικασίες χρηστής διακυβέρνησης, που απαιτούνται βάσει της Απόφασης του
Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 86.013, ημερ. 24.10.2018, έγινε με καθυστέρηση.
Συστήσαμε όπως το Πανεπιστήμιο συμμορφώνεται με τα χρονοδιαγράμματα που
καθορίζονται από το Γενικό Λογιστήριο για το θέμα.

-Το ΑΠΚΥ, όπως και τα άλλα Δημόσια Πανεπιστήμια, κατέβαλλε, μέχρι το 2012, Ειδικό Επίδομα σε όλους τους Καθηγητές και Αναπληρωτές Καθηγητές, χωρίς αυτό να συσχετίζεται με την αποδοτικότητα/επίδοσή τους. Η αποκοπή του Επιδόματος προσβλήθηκε δικαστικώς και εκκρεμεί Αναθεωρητική Έφεση στο Δικαστήριο.

Έγινε σύσταση όπως, σε περίπτωση επαναφοράς του επιδόματος, επανεξεταστεί η τακτική της καθολικής καταβολής του σε όλους τους Καθηγητές/Αναπληρωτές Καθηγητές και να
καταβάλλεται, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, στη βάση κριτηρίων.

-Μετά από εσωτερική έρευνα του Πανεπιστημίου το 2017, εντοπίστηκαν αντιφάσεις στα έγγραφα που υπέβαλε Μέλος του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) κατά τη διαδικασία εκλογής του. Το θέμα διερευνήθηκε από την Αστυνομία και με οδηγίες της Νομικής Υπηρεσίας ο φάκελος της υπόθεσης διαβιβάστηκε για ποινική δίωξη στις 14.4.2021.
Έγινε εισήγηση όπως το Συμβούλιο εξετάσει το ενδεχόμενο ανάκλησης του διορισμού του
συγκεκριμένου Μέλους.

– Παρατηρήθηκαν κενά και αδυναμίες αναφορικά με τις αιτήσεις και την έγκριση για χορήγηση Σαββατικής Άδειας.

Έγινε εισήγηση όπως οι αιτήσεις χορήγησης Σαββατικής Άδειας υποβάλλονται στο
προκαθορισμένο έντυπο πλήρως συμπληρωμένες και υπογραμμένες.

– Οι Συμβάσεις μεταξύ των Μελών του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΣΕΠ) και του Πανεπιστημίου δεν φέρουν την υπογραφή των εμπλεκόμενων μερών.
Έγινε εισήγηση όπως οι Συμβάσεις υπογράφονται από τα εμπλεκόμενα μέρη.

– Παρατηρήθηκαν κενά και αδυναμίες στις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου. Ο έλεγχος
διεξάγεται από την Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου και Διαδικασιών, η οποία απαρτίζεται από
μέλη του Συμβουλίου, αφού δεν έχει συσταθεί Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου.
Εισηγηθήκαμε τη σύσταση Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και την κατάλληλη στελέχωσή
της.

– Από έλεγχο της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της Δημοκρατίας το 2013, εντοπίστηκε η
έλλειψη ολοκληρωμένων, εγκεκριμένων και καθολικά εφαρμοσμένων πολιτικών και
διαδικασιών διαχείρισης και ελέγχου των συστημάτων πληροφορικής του Πανεπιστημίου και
έγιναν εισηγήσεις για βελτιωτικά μέτρα, οι οποίες δεν υλοποιήθηκαν πλήρως από το
Πανεπιστήμιο.

Έγινε εισήγηση την υλοποίηση των συστάσεων της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου της
Δημοκρατίας

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.