Ελεγκτική Υπηρεσία: Αδυναμίες και παραλείψεις σε Υπ.Δικαιοσύνης, Νομική και Δικαστική Υπηρεσία

Αδυναμίες ως προς τη συμμόρφωση με τις πρόνοιες των σχετικών Νόμων και Κανονισμών διαπιστώνει η Ελεγκτική Υπηρεσία στις Ειδικές Εκθέσεις της για το Υπουργείο Δικαιοσύνης, τη Δικαστική Υπηρεσία και τη Νομική Υπηρεσία και προτείνει και στις τρεις υπηρεσίες την θέσπιση αξιόπιστου συστήματος εσωτερικού ελέγχου.

Οι εκθέσεις «Έλεγχος Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως», «Έλεγχος Δικαστικής Υπηρεσίας» και «Έλεγχος Νομικής Υπηρεσίας» έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας.

Έλεγχος Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, στο πλαίσιο των προνοιών του άρθρου 116 του Συντάγματος της ΚΔ και του άρθρου 81 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου (Ν.20(I)/2014), η Ελεγκτική Υπηρεσία διεξήγαγε έλεγχο επί των οικονομικών καταστάσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο πλαίσιο του οποίου ελέγχθηκε δείγμα συναλλαγών εισπράξεων και πληρωμών του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (ΥΔΔΤ) για το έτος 2021.

Στα γενικά συμπεράσματα σημειώνεται ότι με βάση τα επιμέρους ευρήματα του οικονομικού ελέγχου, συμπεραίνονται πρώτον, αδυναμίες ως προς τη συμμόρφωση με τις πρόνοιες των σχετικών Νόμων και Κανονισμών και δεύτερον, αδυναμίες στον έλεγχο των δαπανών και μη πλήρη συμμόρφωση με τις εγκυκλίους του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας.

Η ΕΥ αναφέρει ότι όπως προκύπτει από τα πιο πάνω συμπεράσματα, τα επιμέρους ευρήματα που προέκυψαν, αφορούσαν στην πλειονότητα τους σε ελλείψεις στην εφαρμογή των θεσπισμένων διαδικασιών. Για τον σκοπό αυτό, θα πρέπει να θεσπιστεί ένα αξιόπιστο σύστημα εσωτερικού ελέγχου, το οποίο θα διασφαλίζει την τήρηση των σχετικών κανονιστικών διατάξεων και διαδικασιών, καθώς και την παρακολούθηση και υλοποίηση των συστάσεων της Υπηρεσίας, στο πλαίσιο των αρχών της χρηστής διοίκησης.

Συναφώς αναφέρει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 80(1) του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, κάθε οικονομικός φορέας προβαίνει στις απαραίτητες διευθετήσεις για εφαρμογή και λειτουργία συστήματος εσωτερικού ελέγχου για τις δραστηριότητες που είναι υπό την ευθύνη του.

Έλεχχος Δικαστικής Υπηρεσίας

Στην έκθεση αναφέρεται ότι βάσει των προνοιών του άρθρου 116 του Συντάγματος της ΚΔ και του άρθρου 81 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου (Ν.20(I)/2014), η Ελεγκτική Υπηρεσία διεξήγαγε έλεγχο επί των οικονομικών καταστάσεων της ΚΔ, για το έτος 2021, στο πλαίσιο του οποίου επέλεξε για έλεγχο, με βάση συγκεκριμένη μεθοδολογία, συναλλαγές της Δικαστικής Υπηρεσίας (ΔΥ), από το ολοκληρωμένο Σύστημα Διοικητικής και Οικονομικής Πληροφόρησης του Γενικού Λογιστηρίου (ΓΛ) – FIMAS, καθώς και περιπτώσεις απολαβώνυπαλλήλων από το Σύστημα Μισθολογίου του ΓΛ.

Στα γενικά συμπεράσματα σημειώνει πως με βάση τα επιμέρους ευρήματα του οικονομικού ελέγχου, η Υπηρεσία πρώτον, διαπίστωσε αδυναμίες ως προς την πλήρη συμμόρφωση με τις πρόνοιες των σχετικών Νόμων Κανονισμών, Εγκυκλίων και ΔΛΟ, αναφορικά με θέματα που αφορούν σε αιφνιδιαστικούς ελέγχους Ταμείου, χρηματοοικονομικής διαχείρισης στον Δημόσιο Τομέα, αποδοχή τιμολογίων από Οικονομικούς Φορείς, καταστροφή εντύπων και βιβλίων είσπραξης.

Δεύτερον, εντόπισε αδυναμίες στην αρχειοθέτηση και φύλαξη/ταξινόμηση ενταλμάτων/αποδείξεων είσπραξης, καθώς και στην τήρηση των Μητρώων Ενταλμάτων και Μητρώων Ποινικών Υποθέσεων σε ορισμένα Επαρχιακά Δικαστήρια.

Στις γενικές της συστάσεις αναφέρει ότι τα ευρήματα που προέκυψαν αφορούσαν, στην πλειονότητά τους, σε ελλείψεις στην εφαρμογή θεσπισμένων διαδικασιών και σε ορισμένες περιπτώσεις σε αδυναμίες στον σχεδιασμό και εφαρμογή των απαιτούμενων διαδικασιών. Για τον σκοπό αυτό, προσθέτει, θα πρέπει να θεσπιστεί ένα αξιόπιστο σύστημα εσωτερικού ελέγχου, το οποίο να διασφαλίζει την τήρηση των σχετικών διαδικασιών και υλοποίηση των συστάσεων της Υπηρεσίας, στο πλαίσιο των αρχών της χρηστής διοίκησης.

Συναφώς αναφέρει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 80(1) του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, κάθε οικονομικός φορέας προβαίνει στις απαραίτητες διευθετήσεις για εφαρμογή και λειτουργία συστήματος εσωτερικού ελέγχου για τις δραστηριότητες που είναι υπό την ευθύνη του.

Έλεγχος Νομικής Υπηρεσίας

Στην έκθεση αναφέρεται ότι στο πλαίσιο των προνοιών του άρθρου 116 του Συντάγματος της ΚΔ και του άρθρου 81 του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου (Ν.20(I)/2014), η Ελεγκτική Υπηρεσία διεξήγαγε έλεγχο επί των οικονομικών καταστάσεων της ΚΔ, στο πλαίσιο του οποίου ελέγχθηκε δείγμα συναλλαγών εισπράξεων και πληρωμών της Νομικής Υπηρεσίας (ΝΥ) για το έτος 2021. Επίσης, διενήργησε έλεγχο συμμόρφωσης για το πιο πάνω έτος, κυρίως σε σχέση με τα ευρήματα και συστάσεις που προέκυψαν από προηγούμενους ελέγχους της Υπηρεσίας.

Σημειώνει ότι με βάση τα επιμέρους ευρήματα του οικονομικού ελέγχου, καθώς και του ελέγχου συμμόρφωσης, η ΕΥ κατέληξε στα πιο κάτω συμπεράσματα. Πρώτον, αδυναμίες ως προς τη συμμόρφωση με τις πρόνοιες των σχετικών Νόμων και Κανονισμών και δεύτερον, αδυναμίες στον έλεγχο των δαπανών και μη πλήρη συμμόρφωση με τις εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών και του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας.

Η ΕΥ αναφέρει ότι όπως προκύπτει από τα πιο πάνω συμπεράσματα, τα επιμέρους ευρήματα που προέκυψαν αφορούσαν στην πλειοψηφία τους σε ελλείψεις στην εφαρμογή των θεσπισμένων διαδικασιών.

Για τον σκοπό αυτό, συνεχίζει, θα πρέπει να θεσπιστεί ένα αξιόπιστο σύστημα εσωτερικού ελέγχου, το οποίο θα διασφαλίζει την τήρηση των σχετικών κανονιστικών διατάξεων και διαδικασιών, καθώς και την παρακολούθηση και υλοποίηση των συστάσεων της Υπηρεσίας μας, στο πλαίσιο των αρχών της χρηστής διοίκησης.

Συναφώς αναφέρει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 80(1) του περί της Δημοσιονομικής Ευθύνης και του Δημοσιονομικού Πλαισίου Νόμου, κάθε οικονομικός φορέας προβαίνει στις απαραίτητες διευθετήσεις για εφαρμογή και λειτουργία συστήματος εσωτερικού ελέγχου για τις δραστηριότητες που είναι υπό την ευθύνη του.

 

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News


Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy