Μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων της Ελληνικής κάτω από 25%, σε σχέση με 52% που είναι σήμερα, φέρνει η εξαγορά των εργασιών της Συνεργατικής.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση «η απόκτηση (των εργασιών της ΣΚΤ) αναμένεται να πετύχει μείωση του δείκτη μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων της Εταιρείας (Ελληνικής), από 52%3 σε λιγότερο από 25%, ενώ ο δείκτης Τέξας5 (Texas ratio) αναμένεται να βελτιωθεί από 115% σε περίπου 100%7. Ως αποτέλεσμα», προστίθεται, «το χρηματοοικονομικό προφίλ της Εταιρείας αναμένεται να βελτιωθεί σημαντικά, επιτρέποντάς της να επικεντρωθεί στις κύριες στρατηγικές πρωτοβουλίες της».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση το πακέτο το οποίο αποκτά η Ελληνική αποτελείται από χαρτοφυλάκιο κυρίως εξυπηρετούμενων δανείων (καθαρά δάνεια ύψους 4,6 δισ. ευρώ), Ομόλογα της Κυπριακής Κυβέρνησης (4,1 δισ. ευρώ), μετρητά (1,6 δισ. ευρώ), καταθέσεις πελατών (9,7 δισ. ευρώ) και ορισμένες άλλες τρέχουσες υποχρεώσεις και περιουσιακά στοιχεία. Επίσης η συμφωνία προνοεί Σχέδιο Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων (ΣΠΠΣ), το οποίο καλύπτει εξυπηρετούμενα δάνεια ύψους 2,1 δισ. ευρώ καθώς και μη εξυπηρετούμενα δάνεια ύψους 0,5 δισ. ευρώ. Δηλαδή σύνολο 2,6 δισ. ευρώ. Το σχέδιο προνοεί ουσιαστικά ότι το κράτος εγγυάται πιθανές μελλοντικές ζημιές της Ελληνικής, από το πιο πάνω χαρτοφυλάκιο.

Όπως αναφέρεται η Ελληνική προσφέρθηκε να καταβάλει στην ΣΚΤ το ποσό των 74 εκατ. ευρώ σε μετρητά, ως αντίτιμο για τη συναλλαγή.

Διαβάστε επίσης: 

Συνέργειες

Η Ελληνική σημειώνει ότι «πέραν των συνεργειών σε έσοδα και χρηματοδοτικό κόστος, αναμένεται να προκύψουν και συνέργειες λειτουργικών εξόδων από τον εξορθολογισμό του ενιαίου δικτύου καταστημάτων και από το προγραμματισμένο σχέδιο εξόδου υπαλλήλων που θα πραγματοποιηθεί από τη διοίκηση της ΣΚΤ πριν από την ολοκλήρωση της απόκτησης (των εργασιών της ΣΚΤ), παρέχοντας μεγαλύτερη βεβαιότητα για την πραγματοποίηση τέτοιων συνεργειών κόστους»
Οι μεσοπρόθεσμοι στόχοι της Ελληνικής μετά την απόκτηση των εργασιών της ΣΚΤ περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

• Ποιότητα χαρτοφυλακίου: Μείωση του δείκτη ΜΕΧ10 κάτω του 20%, με διατήρηση του δείκτη κάλυψης των ΜΕΧ με προβλέψεις γύρω στο 55%.
• Χρηματοδότηση: Δείκτης καθαρών χορηγήσεων προς καταθέσεις άνω του 55%.
• Κερδοφορία: Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (ως % του μέσου όρου του συνόλου περιουσιακών στοιχείων) άνω του 2.3%, με τον δείκτη εξόδων προς έσοδα κάτω του 55%.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου