Η Ελληνική Τράπεζα επιβεβαίωσε σήμερα ότι «συμμετέχει σε συζητήσεις με πιθανούς επενδυτές» σε σχέση με τη διαδικασία για τη Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα.

Διευκρίνισε ωστόσο ότι «στο παρόν στάδιο, ουδεμία απόφαση έχει ληφθεί επί του θέματος και δεν υπάρχει βεβαιότητα ότι οποιαδήποτε συναλλαγή θα πραγματοποιηθεί», καθώς και ότι «οποιαδήποτε συναλλαγή θα υπόκειται στην έγκριση των εποπτικών αρχών». Ακόμη, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ελληνικής η οποία δημοσιοποιήθηκε στο ΧΑΚ «οποιαδήποτε αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, που τυχόν χρειαστεί, υπόκειται στην έγκριση των μετόχων της, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία».

Η εφημερίδα Χαραυγή αποκάλυψε σήμερα ότι υπάρχουν τρεις ενδιαφερόμενοι για το «καλό» κομμάτι της Συνεργατικής. Ο πρώτος είναι βασικός μέτοχος σε άλλη εγχώρια τράπεζα ενώ οι άλλοι δύο δεν δραστηριοποιούνται σήμερα στην Κύπρο. Επίσης, με βάση τις ίδιες πληροφορίες οι δύο πρώτοι επενδυτές κινούνται σε συνεργασία με σκοπό την ετοιμασία πρότασης που θα αφορά μόνο το «καλό» κομμάτι της ΣΚΤ και τη συγχώνευσή του με άλλη εγχώρια τράπεζα, ενώ ο τρίτος επενδυτής (ταμείο από το εξωτερικό) προσανατολίζεται και αυτός στην ετοιμασία πρότασης μόνο για το «καλό» κομμάτι, χωρίς ωστόσο να έχει ανοίξει τα χαρτιά του μέχρι στιγμής κατά πόσο θα επιδιώξει συνεργασία με άλλη εγχώρια τράπεζα ή θα αναζητήσει συνεργασία με τράπεζα από το εξωτερικό.

Η ανακοίνωση της Ελληνικής επιβεβαιώνει τις πιο πάνω πληροφορίες.

Αυτούσια η ανακοίνωση

«Σε συνέχεια δημοσιευμάτων των μέσων μαζικής ενημέρωσης και σε σχέση με
τη συμμετοχή της στη διαδικασία προσφορών που διεξάγεται από τη
Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα Λτδ, αναφορικά με την οποία προέβη σε
σχετική ανακοίνωση στις 13 Απριλίου 2018, η Ελληνική Τράπεζα Δημόσια
Εταιρεία Λίμιτεδ (η «Ελληνική Τράπεζα») σημειώνει ότι αξιολογεί πιθανές
επιλογές σε περίπτωση που χρειαστεί οποιοδήποτε κεφάλαιο για το
συγκεκριμένο σκοπό της εν λόγω προτεινόμενης συναλλαγής. Ως προς τούτο,
συμμετέχει σε συζητήσεις με πιθανούς επενδυτές στην Ελληνική Τράπεζα».

«Στο παρόν στάδιο, ουδεμία απόφαση έχει ληφθεί επί του θέματος και δεν
υπάρχει βεβαιότητα ότι οποιαδήποτε συναλλαγή θα πραγματοποιηθεί».

«Η Ελληνική Τράπεζα σημειώνει ότι οποιαδήποτε συναλλαγή θα υπόκειται
στην έγκριση των εποπτικών αρχών. Επίσης οποιαδήποτε αύξηση του
μετοχικού κεφαλαίου της, που τυχόν χρειαστεί, υπόκειται στην έγκριση των
μετόχων της, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία».

«Η Ελληνική Τράπεζα θα προβεί σε περαιτέρω ανακοινώσεις, εάν απαιτείται,
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και κανονισμούς».