Επιδοτήσεις μέχρι και 3.000 ευρώ για εγκατάσταση συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης

Της Νίκης Κουλέρμου

Πρόσφατα το Τμήμα Περιβάλλοντος του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος στα πλαίσια προώθησης του Κοινοτικού Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (EMAS) σε επιχειρήσεις, προκήρυξε το Σχέδιο Παροχής Κρατικών Χορηγιών 2020 για την Εισαγωγή Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης με βάση τις πρόνοιες του σχετικού Κανονισμού (1221/2009/ΕΚ).

Το Σχέδιο, σύμφωνα με την ανακοίνωση, αποσκοπεί στην αύξηση της περιβαλλοντικής απόδοσης των οργανισμών μέσω της εγκαθίδρυσης Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κανονισμού 1221/2009/ΕΚ, και αφορά την παροχή κρατικής χορηγίας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς όλων των οικονομικών δραστηριοτήτων που σκοπεύουν να εγκαταστήσουν Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά EMAS, το οποίο να στοχεύει στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών πτυχών των επιχειρήσεων/οργανισμών, στη μείωση της χρήσης φυσικών πόρων και τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής τους επίδοσης.

Το Σχέδιο είναι βασισμένο στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας και προνοεί την επιχορήγηση του 70% των δαπανών για την παροχή υπηρεσιών για την εγκατάσταση συστήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης, με μέγιστο ποσό τις €2.000, και την επαλήθευση και επικύρωση του συστήματος, με μέγιστο ποσό τα €500.

Με το ίδιο ποσό, των €500, χρηματοδοτούνται και οι Δαπάνες Μεταπήδησης από ISO 14001 σε EMAS. Ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων έχει οριστεί η 30ή Οκτωβρίου 2020. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσες επιχειρήσεις και οργανισμοί θα υποβάλουν αίτηση καταχώρησης στο Μητρώο EMAS το αργότερο μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία. Ο Οδηγός Σχεδίου και το έντυπο υποβολής αίτησης βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Περιβάλλοντος: www.moa.gov.cy/environment.

Σύμφωνα με την ανώτερη λειτουργό Περιβάλλοντος Ναταλία Γεωργίου – Τσιάκαλου, υπεύθυνη για το σχέδιο, στο Μητρώο του EMAS υπάρχουν σήμερα πέραν των 65 ενεργών οργανισμών και επιχειρήσεων. Στην ερώτηση γιατί ένας οργανισμός να επιδιώκει συμμετοχή σ’ αυτό το σύστημα, η κα Γεωργίου αναφέρει ότι «το Κοινοτικό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου (EMAS – Eco Management and Audit Scheme) αποτελεί εθελοντικό σύστημα για οργανισμούς και επιχειρήσεις οι οποίοι δεσμεύονται να διαχειρίζονται και να βελτιώνουν τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις. Προσφέρει μια συστηματική προσέγγιση στη διαχείριση των περιβαλλοντικών ζητημάτων που καλούνται να αντιμετωπίσουν. Το EMAS έχει σχεδιαστεί για να βοηθήσει τις επιχειρήσεις και οργανισμούς να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές τους επιδόσεις, ενισχύοντας ταυτόχρονα και την ανταγωνιστικότητά τους

. Η καταχώρηση στο μητρώο EMAS επιτρέπει σε μια επιχείρηση/οργανισμό να αναδείξει τις ρυθμιστικές αρχές της/του και τη δέσμευσή της/του για διαχείριση και μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της/του. Το λογότυπο του EMAS μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο μάρκετινγκ και πωλήσεων, προωθώντας τις βέλτιστες περιβαλλοντικές επιδόσεις μιας επιχείρησης/οργανισμού. Μέσω του συστήματος προωθείται η εκπαίδευση και συμμετοχή των εργοδοτουμένων, η διαφάνεια, η διαχείριση των κινδύνων, η νομοθετική συμμόρφωση, τα πράσινα προϊόντα/υπηρεσίες, η βελτίωση της φήμης κ.λπ.

Σε ό,τι αφορά το κόστος/όφελος των επιχειρήσεων από τη συμμετοχή στο Κοινοτικό αυτό Σύστημα, η κα Γεωργίου σημειώνει ότι:

1. Υπάρχει το κόστος εγκατάστασης και επαλήθευσης του συστήματος EMAs το οποίο είναι πάγιο και το οποίο επιδοτείται από το Τμήμα Περιβάλλοντος για την καταχώρηση στο μητρώο του EMAS την πρώτη φορά, με μέγιστο ποσό τις 2.500 ευρώ. Το κόστος εγκατάστασης του συστήματος αποτελείται από τα έξοδα του συμβούλου, ο οποίος θα εγκαταστήσει το σύστημα και θα συμβουλεύσει την επιχείρηση/οργανισμό, καθώς και από το κόστος της επαλήθευσης του συστήματος από τον επαληθευτή.

2. Υπάρχει το κόστος εφαρμογής των μέτρων που θα εφαρμόσει η επιχείρηση/οργανισμός για εξοικονόμηση ενέργειας, νερού κ.λπ. Γίνεται απόσβεση στο κόστος όμως αυτό από τις εξοικονομήσεις που επέρχονται από τα μέτρα που λαμβάνει η επιχείρηση/οργανισμός. Το κόστος αυτό εφαρμόζεται μία φορά για κάθε τροποποίηση, ενώ η εξοικονόμηση επιτυγχάνεται συνεχώς.

3. Άλλα έξοδα μπορεί να προκύψουν από την ανάγκη για εκπαίδευση του προσωπικού για θέματα εξοικονομήσεων, αντιμετώπισης κινδύνων κ.λπ., στα οποία όμως και πάλι γίνεται απόσβεση αν ληφθεί υπόψιν ότι αποφεύγονται οι καταχρήσεις από το προσωπικό και μπορούν να προβλεφθούν τυχόν κίνδυνοι και να αποφευχθούν.

Τα οφέλη που προκύπτουν από την εγκατάσταση του συστήματος EMAS είναι:

• Μείωση στην κατανάλωση ενέργειας

• Μείωση στην κατανάλωση πόρων

• Μείωση στην κατανάλωση νερού

• Μείωση αρνητικών συμβάντων

• Εξοικονόμηση

• Βελτίωση προϊόντος/παραγωγής

• Βελτίωση πρόσληψης και παραμονής προσωπικού

• Βελτίωση σχέσεων με κοινό και εμπλεκόμενους

• Συμμόρφωση με νομοθετικό πλαίσιο κ.λπ. Το σύστημα έχει εγκατασταθεί, πέρα από τον ιδιωτικό τομέα και στον δημόσιο τομέα.

Συγκεκριμένα, έχουν καταχωρηθεί στο μητρώο του EMAS, το Τμήμα Περιβάλλοντος, το Προεδρικό Μέγαρο, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και έξι στρατόπεδα της Εθνικής Φρουράς.