Σε δημόσια διαβούλευση οι Κανονισμοί για τους προσωπικούς και ειδικούς ιατρούς

Ένα ακόμη κομμάτι τοποθετήθηκε στο παζλ για την εφαρμογή του ΓεΣΥ. Από χθες Παρασκευή τα δύο προτεινόμενα κείμενα Κανονισμών για τους ειδικούς και γενικούς ιατρούς βρίσκονται σε δημόσια διαβούλευση.

Πρόκειται ουσιαστικά για δύο κείμενα που περιγράφουν με πάσα λεπτομέρεια τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργούν οι προσωπικοί και ειδικοί ιατροί στο ΓεΣΥ. Παραμένει βεβαίως το «αγκάθι» των αμοιβών των γιατρών.

Στα χέρια του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου βρίσκεται ήδη η πρόταση του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) για τις αμοιβές των προσωπικών και ειδικών ιατρών, ενώ οι διαβουλεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς.

Ανακοίνωση του ΟΑΥ αναφέρει ότι σκοπός των περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Προσωπικών Ιατρών) Κανονισμών είναι μεταξύ άλλων ο καθορισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας υγείας από προσωπικό ιατρό, του τρόπου υπολογισμού της αμοιβής των προσωπικών ιατρών, των ελάχιστων απαιτήσεων για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας από προσωπικό ιατρό, της διαδικασίας εγγραφής των προσωπικών ιατρών στο Γενικό Σύστημα Υγείας και της σύναψης σύμβασης με τον ΟΑΥ, της διαδικασίας εγγραφής δικαιούχου στο Γενικό Σύστημα Υγείας στα πλαίσια του προσωπικού ιατρού και της τήρησης καταλόγου δικαιούχων και αρχείου από τον προσωπικό ιατρό.

Επιπρόσθετα, αναφέρεται ότι σκοπός των περί Γενικού Συστήματος Υγείας (Ειδικών Ιατρών) Κανονισμών είναι μεταξύ άλλων ο καθορισμός των ειδικοτήτων ή ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων ιατρών με τις οποίες ο ΟΑΥ θα συμβάλλεται για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας, των παρεχόμενων υπηρεσιών φροντίδας υγείας από ειδικό ιατρό εξαιρούμενης της ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας, της αμοιβής των ειδικών ιατρών, των ελάχιστων απαιτήσεων για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας, της διαδικασίας εγγραφής των ειδικών ιατρών στο Γενικό Σύστημα Υγείας και της σύναψης σύμβασης με τον ΟΑΥ, και της τήρησης αρχείου από τον ειδικό ιατρό.

Οι Κανονισμοί

Στο κείμενο των Κανονισμών για τους ειδικούς ιατρούς καταγράφονται ενδελεχώς οι υπηρεσίες φροντίδας υγείας που θα προσφέρουν στο ΓεΣΥ.

Συγκεκριμένα αναφέρεται: «Υπηρεσίες φροντίδας υγείας που παρέχονται από ειδικούς γιατρούς και περιλαμβάνουν τις ιατρικές πράξεις και δραστηριότητες που είναι αναγκαίες για τη διάγνωση, τη θεραπεία, την ολοκληρωμένη φροντίδα και τη συνέχεια αυτής, στη βάση τεκμηριωμένης κλινικής πρακτικής όπου εφαρμόζεται και όπως εύλογα αναμένεται σύμφωνα και με το καθήκον επιμέλειας, εξαιρουμένης της ενδονοσοκομειακής φροντίδας υγείας».

Ανάμεσα σε άλλα στις υπηρεσίες φροντίδας υγείας των ειδικών ιατρών περιλαμβάνεται και η συνταγογράφηση των αναγκαίων φαρμακευτικών προϊόντων, ιατροτεχνολογικών προϊόντων και υγειονομικών ειδών με βάση τα πρωτόκολλα και κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες, όπου εφαρμόζεται, που υιοθετούνται και ανακοινώνονται από τον ΟΑΥ ενώ αποκλείονται ιατρικές πράξεις ή δραστηριότητες που παρέχονται για αισθητικούς λόγους.

Οι προσωπικοί ιατροί θα αμείβονται ανά υπηρεσία στη βάση τιμής μονάδας για τις ιατρικές πράξεις ενώ στη βάση τιμής μονάδας θα αμείβονται και για την επίτευξη των δεικτών απόδοσης.

Βεβαίως στους Κανονισμούς καταγράφεται και η υποχρέωση των ειδικών ιατρών «να διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό και τα απαραίτητα αναλώσιμα και να στεγάζονται σε κατάλληλες κτιριακές εγκαταστάσεις για την ασφαλή και αποτελεσματική παροχή των υπηρεσιών φροντίδας υγείας».

Ο εξοπλισμός τους και οι κτιριακές εγκαταστάσεις των ιατρείων τους θα πρέπει να πληρούν τις όποιες νομοθετικές διατάξεις που αφορούν στον εξοπλισμό ή και στις εγκαταστάσεις που παρέχουν υπηρεσίες φροντίδας υγείας. Το κείμενο Κανονισμών για τους προσωπικούς ιατρούς, όπως και για τους ειδικούς, αναφέρεται στις υπηρεσίες που θα προσφέρουν στο πλαίσιο του ΓεΣΥ.

Οι υπηρεσίες φροντίδας υγείας που θα παρέχονται από προσωπικούς ιατρούς για ενήλικες περιλαμβάνουν «τις ιατρικές πράξεις και δραστηριότητες που είναι αναγκαίες για την προαγωγή της υγείας, την πρόληψη της νόσου, τη διάγνωση, τη θεραπεία, την ολοκληρωμένη φροντίδα και τη συνέχεια αυτής, στη βάση τεκμηριωμένης κλινικής πρακτικής όπου εφαρμόζεται και όπως εύλογα αναμένεται σύμφωνα και με το καθήκον επιμέλειας, εξαιρουμένης της ενδονοσοκομειακής φροντίδας».

Οι δε προσωπικοί γιατροί με συγκεκριμένη ειδικότητα όπως είναι οι παθολόγοι και οι παιδίατροι μπορούν να παρέχουν ενδονοσοκομειακή φροντίδα υγείας σε δικαιούχο που είναι εγγεγραμμένος στον κατάλογο δικαιούχων του. Για αυτή την υπηρεσία θα λαμβάνουν πρόσθετη αμοιβή.

Όπως και οι ειδικοί ιατροί και οι προσωπικοί θα πρέπει να διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό και τα απαραίτητα αναλώσιμα και να στεγάζονται σε κατάλληλες κτιριακές εγκαταστάσεις για την ασφαλή και αποτελεσματική παροχή των υπηρεσιών φροντίδας υγείας. Και στα δύο προτεινόμενα κείμενα (για τους προσωπικούς ιατρούς και τους ειδικούς) υπάρχει κατάλογος με τον εξοπλισμό και τα αναλώσιμα που ένας προσωπικός ιατρός θα πρέπει να διαθέτει. Οι κανονισμοί καθορίζουν επίσης και τις ελάχιστες απαιτήσεις των κτιριακών εγκαταστάσεων με τις οποίες θα πρέπει να συμμορφωθούν οι προσωπικοί ιατροί.

Σε ό,τι αφορά τις αμοιβές, ο προσωπικός ιατρός θα αμείβεται κατά κεφαλήν (στη βάση του αριθμού των δικαιούχων που θα έχει στον κατάλογο του με μέγιστο αριθμό τους 2.500 πολίτες). Υπάρχουν όμως άλλες δύο πηγές εισοδημάτων για τους προσωπικούς ιατρούς: H αμοιβή ανά υπηρεσία, δηλαδή για συγκεκριμένες υπηρεσίες που θα προσφέρουν θα αμείβονται πρόσθετα (π.χ. κατ’ οίκον επισκέψεις) και η αμοιβή στη βάση των δεικτών απόδοσης.

Ο προσωπικός ιατρός θα έχει ευθύνη και για τους ασθενείς (που είναι εγγεγραμμένοι στον κατάλογό του) οι οποίοι θα χρειάζονται κατ’ οίκον φροντίδα. «Δικαιούχος ο οποίος λόγω διαπιστωμένων προβλημάτων σωματικής ή ψυχικής ή νοητικής υγείας παρουσιάζει μειωμένη κινητικότητα ή είναι κλινήρης αξιολογείται και κατηγοριοποιείται από προσωπικό ιατρό ως μόνιμα κατακεκλιμένος, η παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας επιβάλλεται όπως παρέχεται στο χώρο διαμονής του». Κάθε προσωπικός ιατρός θα πρέπει να εγκαταστήσει στο ιατρείο του το σύστημα πληροφορικής του ΟΑΥ και να τηρεί σε αυτό τον κατάλογο με τους δικαιούχους που θα παρακολουθεί. Νοείται ότι η πρόσβαση στο σύστημα πληροφορικής θα παρέχεται δωρεάν για όλους τους γιατρούς που θα συμμετέχουν στο ΓεΣΥ.

Μαρίνα Κουμάστα

Οι απόψεις σας εδώ…

Τα προσχέδια των Κανονισμών βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, http://www.hio.org.cy κάτω από τον τίτλο Ανακοινώσεις. Γραπτές απόψεις, σχόλια, εισηγήσεις ή/και παρατηρήσεις, μπορούν να αποσταλούν μέχρι τις 13 Ιουλίου 2018 στη διεύθυνση Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας, Τ.Θ. 26765, 1641 Λευκωσία ή μέσω τηλεομοιότυπου στον αριθμό 22 875021 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου hio@gesy.org.cy.

Ο προσωπικός ιατρός…

Ποιος όμως μπορεί να πάρει το «χρίσμα» του προσωπικού ιατρού; Ο προσωπικός ιατρός προσφέρει αποτελεσματική φροντίδα καθώς διατηρεί στενή και μακροχρόνια σχέση με τον ασθενή, διαχειρίζεται και παρακολουθεί τον ιατρικό του φάκελο και είναι ο πλοηγός του ασθενή στο σύστημα.

Σύμφωνα πάντα με τον Νόμο προσωπικός ιατρός μπορεί να είναι:

■ Γιατροί με ειδικότητα στη γενική ιατρική για δικαιούχους που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος της ηλικίας τους. Τα άτομα από 15 μέχρι 65 ετών προσωπικός γιατρός καθορίζεται γιατρός με ειδικότητα στη γενική ιατρική.

■ Γιατροί με ειδικότητα στη γηριατρική για δικαιούχους που έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους. Τα άτομα, δηλαδή, άνω των 65 ετών θα έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν ως προσωπικό τους γιατρό είτε γιατρό με ειδικότητα στη γενική ιατρική είτε γιατρό με ειδικότητα στη γηριατρική.

■ Γιατροί με ειδικότητα στην παιδιατρική για τα άτομα κάτω των 15 ετών. Υποχρεωτικά, στη βάση του Νόμου, όλα τα παιδιά κάτω των 15 ετών θα έχουν ως προσωπικό γιατρό τον παιδίατρο της επιλογής τους. Άτομα από 15 μέχρι 18 ετών θα έχουν το δικαίωμα εγγραφής είτε σε κατάλογο γιατρού με ειδικότητα την παιδιατρική είτε σε ειδικού γιατρού της επιλογής γονέων ή κηδεμόνων.

Να σημειωθεί ότι ο συνολικός αριθμός δικαιούχων ο οποίος μπορεί να εγγράφεται στον κατάλογο προσωπικού γιατρού δεν μπορεί να υπερβαίνει ανά πάσα στιγμή τους 2.500 δικαιούχους.

Το ΓεΣΥ με λίγα λόγια

Σε περιβάλλον ΓεΣΥ ο κάθε δικαιούχος του συστήματος θα έχει τον προσωπικό του ιατρό. Εκεί θα καταφεύγει κάθε φορά που θα αντιμετωπίζει οποιοδήποτε πρόβλημα με την υγεία του.

Εάν όμως κριθεί από τον προσωπικό του ιατρό ότι χρήζει εξέτασης από ιατρό με ειδικότητα τότε θα παίρνει στο χέρι ένα παραπεμπτικό.

Ο ίδιος ο ασθενής θα έχει την επιλογή του ειδικού ιατρού που θα επισκεφτεί (του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα) ενώ στην περίπτωση που κριθεί ότι η κατάσταση της υγείας του επιβάλλει εσωτερική νοσηλεία ή κάποιο χειρουργείο ο ασθενής, και πάλι, θα έχει τον τελευταίο λόγο: Θα έχει την επιλογή του νοσηλευτηρίου (επίσης του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα) που θα νοσηλευτεί. Για όσο χρειαστεί να παραμείνει κλινήρης στο νοσοκομείο, δεν θα πληρώσει ούτε σεντ.

Οι δικαιούχοι ωστόσο του συστήματος θα πρέπει να καταβάλλουν μια συνεισφορά (ποσοστό) επί των μηνιαίων απολαβών τους. Το σύστημα, που χαρακτηρίζεται ως καθολικό και ισότιμο, δεν αφήνει απ’ έξω τους άνεργους και τους λήπτες ΕΕΕ. Το δικαίωμα στις υπηρεσίες υγείας του ΓεΣΥ είναι ανεξάρτητο από την καταβολή εισφοράς. Οι υπηρεσίες θα παρέχονται στη βάση των αναγκών και όχι στη βάση της οικονομικής δυνατότητας του πολίτη. Επομένως ακόμη και οι πολίτες χωρίς εισόδημα (όπως άνεργοι, παιδιά, φοιτητές, στρατιώτες) θα έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι στη βάση των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν τεθεί το ΓεΣΥ θα αρχίσει να εφαρμόζεται: την 1η Ιουνίου 2019 με την εξωνοσοκομειακή περίθαλψη. Σε πλήρη εφαρμογή τίθεται την 1η Ιουνίου 2020.