Η ενεργειακή µετάβαση στις πόλεις

Του Δρος Ανδρέα Πουλλικκά*

Ο πληθυσµός των πόλεων ανά το παγκόσµιο αυξάνεται συνεχώς. Αυτή η δυναµική ανάπτυξη δηµιουργεί σηµαντικές προκλήσεις για την ενεργειακή αυτονοµία, τη βιώσιµη ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος. […] Η ενεργειακή µετάβαση στις πόλεις αποτελεί την απάντηση σε αυτές τις προκλήσεις, προσφέροντας το προοδευτικό πλαίσιο για τη µετάβαση από τις παραδοσιακές µορφές παραγωγής και κατανάλωσης ενέργειας σε βιώσιµες τεχνολογίες όπως είναι οι ανανεώσιµες πηγές ενέργειας.

Η ενεργειακή µετάβαση στις πόλεις έχει ως στόχο τη µείωση των εκποµπών αερίων του θερµοκηπίου, τη βελτίωση της ποιότητας του αέρα, την αύξηση της ενεργειακή απόδοσης, την ανάπτυξη βιώσιµων µεταφορών, τη βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων και γενικά την προστασία του περιβάλλοντος στις αστικές περιοχές. Η ενεργειακή µετάβαση στις πόλεις αφορά επίσης την αύξηση της ανθεκτικότητας των πόλεων σε φυσικές καταστροφές και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων τους.

Στο επίκεντρο της ενεργειακής µετάβασης στις πόλεις βρίσκεται η χρήση των ΑΠΕ, όπως η ηλιακή και η αιολική ενέργεια. […] Επίσης, το υδρογόνο, ως καθαρή και ανανεώσιµη πηγή ενέργειας, έχει αναδειχθεί ως µια από τις κύριες εναλλακτικές λύσεις για την πράσινη ενέργεια και την αειφορία στις πόλεις του αύριο. Οι µελλοντικές πόλεις υδρογόνου, όπου η παραγωγή, η αποθήκευση και η χρήση του υδρογόνου θα κατέχουν κεντρική θέση στην ενεργειακή υποδοµή, αντιπροσωπεύουν µια σηµαντική εξέλιξη προς ένα βιώσιµο και καθαρό µέλλον. Σηµαντικές εφαρµογές που θα µπορούν να αναπτυχθούν στις πόλεις υδρογόνου αφορούν (α) τις καθαρές µεταφορές µε το υδρογόνο να χρησιµοποιείται σε υδρογονοκίνητα οχήµατα, λεωφορεία και τρένα, (β) τη χρήση του υδρογόνου ως µέσου αποθήκευσης ενέργειας (ενεργειακός φορέας) για την αποθήκευση ανανεώσιµης ενέργειας από ηλιακά και αιολικά συστήµατα και (γ) την ηλεκτροπαραγωγή µε τη χρήση υδρογόνου σε κελία καυσίµου ή µε απευθείας καύση του υδρογόνου για την παραγωγή ηλεκτρισµού. […]

Η ενεργειακή απόδοση και η εξοικονόµηση ενέργειας αποτελεί καίριο στοιχείο της ενεργειακής µετάβασης στις πόλεις. Αυτό περιλαµβάνει τη βελτίωση της µόνωσης των κτιρίων, τη χρήση συσκευών εξοικονόµησης ενέργειας, την ανάπτυξη ευφυών συστηµάτων διαχείρισης ενέργειας και τη µετάβαση στις βιώσιµες µεταφορές, αφού η ενεργειακή µετάβαση δεν περιορίζεται µόνο στην παραγωγή ενέργειας, αλλά περιλαµβάνει επίσης. Αυτό συµπεριλαµβάνει την προώθηση της χρήσης ποδηλάτων, ηλεκτρικών οχηµάτων και µέσων µαζικής µεταφοράς µε χαµηλές εκποµπές. Επιπλέον, οι πράσινες υποδοµές και η προστασία του περιβάλλοντος στις αστικές περιοχές παίζουν κεντρικό ρόλο στην ενεργειακή µετάβαση.

Η ενεργειακή µετάβαση στις πόλεις δεν είναι µόνο θέµα τεχνολογίας, αλλά και θέµα κοινωνικής συµµετοχής. Οι κοινότητες χρειάζεται να εµπλακούν ενεργά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και να ενηµερώνονται για τα οφέλη της ενεργειακής µετάβασης. Απαιτείται προσήλωση, επενδυτικές ευκαιρίες και συνεργασία σε όλα τα επίπεδα για τη διαµόρφωση των µελλοντικών αστικών περιοχών, προσφέροντας βιώσιµες, καθαρές και αποδοτικές πόλεις. Η ενεργειακή µετάβαση προσφέρεται και για τη δηµιουργία καλύτερων συνθηκών διαβίωσης των πολιτών που ζουν στις αστικές περιοχές και αρκετές πόλεις έχουν ήδη υιοθετήσει διάφορα προγράµµατα για την προώθηση της ενεργειακής µετάβασης προς όφελος των µελλοντικών γενεών.

* Πρόεδρος Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy