Βασικός πυλώνας πολιτικής και δράσης του Γραφείου Επιτρόπου Περιβάλλοντος είναι η υιοθέτηση της βιώσιμης ανάπτυξης οριζόντια, σε όλες τις πολιτικές του κράτους και τις δραστηριότητες της κοινωνίας, αναφέρει η Επίτροπος Περιβάλλοντος Ιωάννα Παναγιώτου σε ανακοίνωση που εξέδωσε την Τρίτη.

Η Επίτροπος προσθέτει ότι σημαντική εξέλιξη προς αυτήν την κατεύθυνση αποτελεί και η υιοθέτηση, στο πλαίσιο της 70ης Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στις 25 Σεπτεμβρίου 2015, των 17 Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (Sustainable Development Goals – SDGs ) και 169 υποστόχων  από τα 193 κράτη μέλη των Ηνωμένων Εθνών (μεταξύ των οποίων και η Κύπρος) με στόχο την επίτευξη ενός καλύτερου μέλλοντος για όλους μέσα από τον σχεδιασμό μίας διαδρομής για τα επόμενα χρόνια προς την εξάλειψη της ακραίας φτώχειας, την καταπολέμηση της ανισότητας και της αδικίας και την προστασία του Πλανήτη μας.

Αναφέρει περαιτέρω ότι οι στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης  (ΣΒΑ) είναι παγκόσμιου χαρακτήρα και γενικής εφαρμογής με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έως το 2030 και δημιουργούν δεσμεύσεις υλοποίησης για όλες τις χώρες, ανεπτυγμένες και αναπτυσσόμενες, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές εθνικές πραγματικότητες, επίπεδα ανάπτυξης, εθνικές πολιτικές και προτεραιότητες.

Σύμφωνα με την Επίτροπο, η Κύπρος αναγνωρίζει τη σημαντική συμβολή των ΣΒΑ στην προαγωγή, μεταξύ άλλων, της κοινωνικής ευημερίας, την εξάλειψη της φτώχειας και τη δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και επισημαίνει πως σε αυτό το πλαίσιο αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα μας η κινητοποίηση των δυνάμεών της προκειμένου να θέσει τις προτεραιότητές της αναφορικά με την Ατζέντα 2030 και να εφαρμόσει αποτελεσματικά τους ΣΒΑ μέσα από την κατάλληλη προσαρμογή τους στις εθνικές προτεραιότητες και ανάγκες.

Σε ό,τι αφορά τις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης, η Επίτροπο τονίζει πως η βιωσιμότητα απαιτεί αλλαγή βαθιά ριζωμένων αντιλήψεων που μετατρέπονται σε πλήθος καθημερινών επιλογών σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο.

Συνεχίζοντας αναφέρει πως το γενικό πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης διαμορφώνεται με βάση δώδεκα θεμελιώδεις αρχές.

Όπως τονίζει η Επίτροπος για τη συμπόρευση των τριών πυλώνων της Βιώσιμης Ανάπτυξης (περιβάλλον, οικονομία, κοινωνία) απαιτούνται, συνδυασμένες σταθμίσεις πολλών παραγόντων σε διαφορετικά επίπεδα, συχνά μεταξύ αντιτιθέμενων ενδιαφερόντων και συμφερόντων, ειλικρινής, τεκμηριωμένος και εποικοδομητικός διάλογος και διαβούλευση μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, που προϋποθέτει τη δημιουργία πλαισίων και τη θέσπιση κανόνων μέσα στα οποία να μπορούν τα ενδιαφερόμενα μέρη να συνομιλούν και να συνδιαλέγονται και συντονισμένες ενέργειες με τη συμμετοχή και την ενεργοποίηση όλων όσοι εμπλέκονται: Πολιτεία, επιχειρήσεις, μη-κυβερνητικές οργανώσεις και φορείς που εκπροσωπούν γενικότερα την κοινωνία των πολιτών

Καταλήγοντας παρατηρεί πως η αλλαγή νοοτροπίας, ηθικών αξιών, νομοθετικού πλαισίου και επιστημονικής προσέγγισης δεν είναι εύκολη αλλά είναι αναγκαία για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή με ταυτόχρονο στόχο την ικανοποίηση των αναγκών του παρόντος, χωρίς όμως να μειώνεται η δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν και τις δικές τους ανάγκες, μέσα από την ισόρροπη και ισότιμη επιδίωξη και των τριών πυλώνων της Βιώσιμης Ανάπτυξης: Οικονομία – Περιβάλλον – Κοινωνία.