Έπαιρνε κρατικά συµβόλαια εκατοµµυρίων για rapid-test , αλλά στο φόρο δήλωνε… άνεργος δυσπραγούντας

Επιχειρηµατίας µε εταιρείες εµπορίας φαρµακευτικών προϊόντων, οι οποίες µάλιστα εξασφάλισαν συµβόλαια από το κράτος ύψους 3,1 εκατ. ευρώ για την προµήθεια τεστ για τον κορονοϊό, δήλωσε στο φόρο ότι είναι άνεργος λογιστής και ότι βρίσκεται σε πολύ δύσκολη οικονοµική κατάσταση!

  • Περιπτώσεις µε εισοδήµατα εκατοµµυρίων, οκέλες και λιµουζίνες, οι οποίοι είτε είναι άγνωστοι στο Τµήµα Φορολογίας είτε δηλώνουν πενιχρά εισοδήµατα.
  • Εταιρείες έκαναν λογιστικές αλχηµείες, αποφεύγοντας να καταβάλουν το φόρο που τους αναλογούσε
  • Υπήρξαν περιπτώσεις που η Ελεγκτική Υπηρεσία έστειλε στοιχεία στη Μονάδα Καταπολέµησης Αδικηµάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ), καθώς υπάρχουν υποψίες ότι ενδεχοµένως να έγινε και ξέπλυµα µαύρου χρήµατος

Του

Κωνσταντίνου Ζαχαρίου

Επιχειρηµατίας µε εταιρείες εµπορίας φαρµακευτικών προϊόντων, οι οποίες µάλιστα εξασφάλισαν συµβόλαια από το κράτος, ύψους 3,1 εκατ. ευρώ, για την προµήθεια τεστ για τον κορονοϊό, δήλωσε στο φόρο ότι είναι άνεργος λογιστής και ότι βρίσκεται σε πολύ δύσκολη οικονοµική κατάσταση!

Η υπόθεση, η οποία αποκαλύφθηκε µετά από έρευνα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας στα πλαίσια του ελέγχου του Τµήµατος Φορολογίας, φαίνεται µάλιστα ότι δεν είναι η µόνη. Αντίθετα, εντοπίστηκαν δεκάδες περιπτώσεις, οι οποίες εγείρουν εύλογα υποψίες φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής.

Ενδεικτικά, εντοπίστηκαν περιπτώσεις µε εισοδήµατα εκατοµµυρίων, οκέλες και λιµουζίνες, οι οποίοι είτε είναι άγνωστοι στο Τµήµα Φορολογίας είτε δηλώνουν πενιχρά εισοδήµατα. Μάλιστα, σε κάποιες περιπτώσεις οι εταιρείες είναι εγγεγραµµένες στον ΦΠΑ, ώστε να µπορούν να παίρνουν επιστροφές φόρων, αλλά εδώ και χρόνια δεν καταθέτουν δηλώσεις εισοδήµατος. Άλλες εταιρείες είναι εγγεγραµµένες στον Έφορο Εταιρειών και φαίνεται να έχουν κύκλο εργασιών ύψους εκατοµµυρίων ευρώ, αλλά είναι άγνωστες στο Τµήµα Φορολογίας. Ακόµη, εντοπίστηκαν πολλές περιπτώσεις εταιρειών οι οποίες έκαναν λογιστικές αλχηµείες, αποφεύγοντας να καταβάλουν το φόρο που τους αναλογούσε. Μάλιστα, για κάποιες απ’ αυτές τις περιπτώσεις η Ελεγκτική Υπηρεσία έστειλε στοιχεία στη Μονάδα Καταπολέµησης Αδικηµάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ), καθώς υπάρχουν υποψίες ότι ενδεχοµένως να έγινε και ξέπλυµα µαύρου χρήµατος.

∆ήλωνε κέρδη 20.209 ευρώ µε συµβόλαια 1,1 εκατ. ευρώ

Όσον αφορά τον επιχειρηµατία µε τις εταιρείες εµπορίας φαρµακευτικών προϊόντων, οι οποίες εξασφάλισαν συµβόλαια από το κράτος ύψους 3,1 εκατ. ευρώ για την προµήθεια τεστ για τον κορονοϊό, όπως αναφέρεται στην έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, είναι µέτοχος ή/και διευθυντής σε συνολικά έξι εταιρείες. Παρά ταύτα, δεν υπέβαλε φορολογικές δηλώσεις για τα έτη 2015 και 2016, ενώ ούτε οι εταιρείες του έχουν συµµορφωθεί µε την υποχρέωσή τους να υποβάλουν δηλώσεις εισοδήµατος.

Το 2017 µία από τις εταιρείες υπέβαλε φορολογική δήλωση, παρουσιάζοντας µεταξύ άλλων ένα χρεωστικό υπόλοιπο µε τον επιχειρηµατία ύψους 20.391 ευρώ, το οποίο έχει δηµιουργηθεί από το 2012. Ωστόσο, όπως επισηµαίνεται στην έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, το υπό αναφορά υπόλοιπο «ενδεχοµένως να µην είναι εµπορικής φύσης, αφού δεν εξοφλήθηκε εντός λογικού χρονικού διαστήµατος». ∆ηλαδή, ενδεχοµένως να έγινε για σκοπούς φοροδιαφυγής.

Αναφέρεται επίσης ότι η µία από τις δύο εταιρείες που συνήψαν συµβάσεις µε το κράτος για την προµήθεια τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την COVID-19 και η οποία εισέπραξε περίπου 1,1 εκατ. ευρώ «δεν έχει πληρώσει ποτέ έκτακτη εισφορά σε µερίσµατα ή/και λογιζόµενη διανοµή µερισµάτων». Μάλιστα, για το 2016 δήλωσε κέρδη µόλις 20.209 ευρώ.

Ακόµη, η δεύτερη εταιρεία συνήψε συµβάσεις µε το κράτος για την προµήθεια τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου για την COVID-19 και εισέπραξε περίπου 2 εκατ. ευρώ.

«Παρατηρήσαµε ότι ενώ ο φορολογούµενος τον Μάιο του 2015 δήλωσε στο Τµήµα ότι είναι άνεργος λογιστής και βρίσκεται σε πολύ δύσκολη οικονοµική κατάσταση, βρέθηκε να είναι µέτοχος/διευθυντής το 2014 και 2020 στις δύο εταιρείες, οι οποίες ασχολούνται µε το εµπόριο φαρµακευτικών προϊόντων, οι οποίες είχαν εισπράξεις από το κράτος της τάξης των 3 εκατ. ευρώ περίπου, που αφορούσαν την προµήθεια ιατροφαρµακευτικών προϊόντων και το 2014 επένδυσε σε άλλη συγκεκριµένη εταιρεία που ασχολείται µε εστιατόρια».

Σηµειώνεται ότι η Ελεγκτική Υπηρεσία εισηγήθηκε τη φορολογική διερεύνηση του συγκεκριµένου φορολογούµενου και των εταιρειών που εµπλέκεται ως µέτοχος.

Επισηµαίνεται ότι ο Έφορος Φορολογίας, µετά τα ευρήµατα της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, βεβαίωσε φορολογία ύψους 27.473 ευρώ σε εισοδήµατα ύψους 100.000 ευρώ για το έτος 2015, για τον συγκεκριµένο φορολογούµενο, η οποία είναι υπό ένσταση. Επίσης, ο Έφορος Φορολογίας έστειλε επιστολή στην Ελεγκτική Υπηρεσία αναφέροντας ότι «υπάρχει υποψία για αδήλωτα εισοδήµατα από τις εταιρείες του συγκεκριµένου φορολογουµένου και έχουν ζητηθεί τα συµβόλαια που έχει συνάψει τόσο ο ίδιος, όσο και οι εταιρείες του µε οργανισµούς του ∆ηµοσίου, προς επιβεβαίωση των εισοδηµάτων του ιδίου και των εταιρειών του». Πρόσθεσε, επίσης, ότι «εξετάζονται η Κεφαλαιουχική Κατάσταση που υπέβαλε για την περίοδο 1.1.2015-31.12.2020 και παράλληλα οι εταιρείες στις οποίες είναι µέτοχος ο φορολογούµενος».

Καθυστερηµένα έσοδα 2,3 δις ευρώ

Σύµφωνα µε την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας, τα καθυστερηµένα έσοδα του Τµήµατος Φορολογίας αυξάνονται χρόνο µε το χρόνο. Σηµειώνεται ότι το 2020 έφτασαν στα 2,35 δις ευρώ, σε σύγκριση µε 2,22 δις ευρώ το προηγούµενο έτος.

Επισηµαίνεται ότι απ’ αυτά ποσό ύψους 1,84 δις ευρώ (1,62 δις ευρώ το 2019) αφορά άµεσους φόρους και ποσό ύψους 510,57 εκατ. ευρώ (594,3 εκατ. ευρώ το 2019) αφορά έµµεσους φόρους (ΦΠΑ).

«Πλήρης αδυναµία και/ή έλλειψη βούλησης»

Στην έκθεση αναφέρονται τα µέτρα τα οποία λαµβάνονται από το Τµήµα Φορολογίας, όπως η εγγραφή εµπράγµατου βάρους και η δέσµευση λογαριασµών προσώπων που έχουν οφειλές προς το φόρο. Ωστόσο, η Ελεγκτική Υπηρεσία υποδεικνύει ότι είναι «προφανώς αµελητέο το ποσό που δεσµεύτηκε και δεικνύει πλήρη αδυναµία και/ή έλλειψη βούλησης του Τµήµατος να αξιοποιήσει ένα εργαλείο που του έχει παράσχει η Πολιτεία».

700 εκατ. ευρώ στο χάσε δεφτέρι

Σηµειώνεται πάντως ότι το Τµήµα Φορολογίας υποστηρίζει ότι από το συνολικό ποσό των καθυστερηµένων οφειλών άµεσης φορολογίας (καθυστερήσεις φόρου πλέον τόκοι και επιβαρύνσεις) ύψους 1,84 δις ευρώ, ποσό ύψους 696,13 εκατ. ευρώ θεωρείται ανείσπρακτο.

Όπως αναφέρεται, για 269 υποκείµενα στο φόρο πρόσωπα που αφορούν εταιρείες, η διαδικασία εκκαθάρισης των οποίων έχει ήδη ολοκληρωθεί, ενώ παραµένουν εγγεγραµµένες στο Μητρώο ΦΠΑ, το ανείσπρακτο συνολικό ποσό ανερχόταν στις 11.5.2022 σε 129,3 εκατ. ευρώ και για 466 πρόσωπα, που αφορούν ενεργά φυσικά πρόσωπα, η διαδικασία πτώχευσης των οποίων έχει ήδη ολοκληρωθεί, ενώ παραµένουν εγγεγραµµένα στο Μητρώο ΦΠΑ, το ανείσπρακτο συνολικό ποσό ανερχόταν στις 11.5.2022 σε 39,7 εκατ. ευρώ.

Αναφέρεται επίσης ότι από το συνολικό οφειλόµενο ποσό άµεσης φορολογίας, συµπεριλαµβανοµένων τόκων και επιβαρύνσεων, το 2020 ποσό ύψους 1 δις ευρώ ή ποσοστό 55% αφορά αµέσως απαιτητά οφειλόµενα ποσά, για τα οποία εφαρµόστηκαν ή αναµένεται να εφαρµοστούν τα µέτρα που αφορούν εγγραφή εµπράγµατου βάρους σε ακίνητη ιδιοκτησία (memo) ή/και δέσµευση και κατάσχεση ποσών που βρίσκονται σε τραπεζικούς λογαριασµούς (garnishment).

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.