Επεκτείνεται η χρήση του Safepass, απαγορεύεται το λίκνισμα-Τα επικρατέστερα σενάρια που βρίσκονται στο τραπέζι

Στοχευμένα μέτρα αποφασίζει η κυβέρνηση-Σήμερα ανακοινώνονται και επιπλέον κίνητρα για εμβολιασμό

Îåêßíçóáí óÞìåñá ôçí ëåéôïõñãßá ôïõò ôá êáôáóôçìÜôùí ëéáíéêïý åìðïñåßïõ, Ëåõêùóßá 10 ÌáÀïõ 2021. Ôßèåíôáé áðü óÞìåñá óå éó÷ý ôá íÝá ìÝôñá ìå åéóáãùãÞ ôïõ safepass êáé óõãêåêñéìÝíåò ñõèìßóåéò óôï ëéáíéêü åìðüñéï, ôá ó÷ïëåßá, ôïõò ÷þñïõò åóôßáóçò, ôéò åêêëçóßåò, ôéò óõíáèñïßóåéò óå óðßôéá, ôéò áèëçôéêÝò êáé Üëëåò äñáóôçñéüôçôåò. ÐáñÜëëçëá êáôáñãåßôáé ç õðï÷ñÝùóç ãéá áðïóôïëÞ ìçíýìáôïò ãéá äéáêéíÞóåéò êáé ôï êÝñöéïõ ðáñáôåßíåôáé óôéò Ýíôåêá ôï âñÜäõ áíôß óôéò åííÝá. ÊÕÐÅ/ÊÁÔÉÁ ×ÑÉÓÔÏÄÏÕËÏÕ

Σε αυστηροποίηση των μέτρων και πρωτοκόλλων σε χώρους όπου παρατηρείται αυξημένη διασπορά του ιού, όπως νυκτερινά κέντρα διασκέδασης και αναψυχής, προσανατολίζεται η κυβέρνηση σε μια προσπάθεια αναχαίτισης της περαιτέρω εξάπλωσης της πανδημίας.

Τα νέα μέτρα θα ανακοινωθούν μετά τη σημερινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Καθώς ολοένα και αυξάνεται ο αριθμός κρουσμάτων από μέρα σε μέρα καταγράφοντας τετραψήφιους αριθμούς, οι αρμόδιοι αναζητούν τη φόρμουλα που θα καταλαγιάσει τους αριθμούς και θα βοηθήσει στη μείωση των κρουσμάτων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση μελετά τα στοιχεία που έχει ενώπιόν της και εντοπίζει τους χώρους, στους οποίους παρουσιάζεται το πρόβλημα με στόχο την αυστηροποίηση των μέτρων και πρωτοκόλλων στους συγκεκριμένους χώρους.

Στους χώρους αυτούς συμπεριλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα νυκτερινά κέντρα διασκέδασης και αναψυχής, όπου δεν αποκλείεται να υπάρξει αυστηροποίηση, όπως για παράδειγμα απαγόρευση χορού και μείωση αριθμού ατόμων σε κάθε τραπέζι και οι παρευρισκόμενοι να είναι καθήμενοι.

Επί τάπητος είναι επίσης η καθολική επέκταση της υποχρέωσης για Safepass σε όλους τους χώρους, όπως υπεραγορές, περίπτερα, φαρμακεία, φούρνους και άλλα. Αναγνωρίζεται ότι η συγκεκριμένη πρόταση είναι δύσκολο να εφαρμοστεί και κυρίως να ελεγχθεί η εφαρμογή της, ωστόσο πρέπει να θεωρείται δεδομένη η εντολή για ακόμα πιο αυστηρούς ελέγχους.

Για τη χρήση αλλά κυρίως τον έλεγχο του Safepass είναι δεδομένη η διαφωνία του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής (ΠΑΣΙΚΑ), ο οποίος ανακοίνωσε ήδη μέτρα. Παρ’ όλα αυτά δεν φαίνεται να υπάρχει ομοφωνία καθώς η Ομοσπονδία Συνδέσμων Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής, ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Κέντρων Διασκέδασης και ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επαγγελματιών Εκδηλώσεων έχουν εκφράσει με ανακοίνωσή τους την ευαρέσκειά τους για χρήση του Safepass. Στην κοινή τους ανακοίνωση εκφράζουν την υποστήριξή τους «στη χρησιμότητα και χρήση του Safepass για την ομαλή διεξαγωγή των επιχειρήσεών μας». Επισημαίνουν ωστόσο τη διαφωνία τους για ενδεχόμενη επιβολή ποινών στους ιδιοκτήτες αν ένας πελάτης δεν κατέχει Safepass.

Μετά τη σημερινή συνεδρία του Υπουργικού, αναμένεται και ανακοίνωση επιπλέον κινήτρων για εμβολιασμό, ειδικά των νέων. Ήδη, εταιρείες τηλεπικοινωνιών έχουν εκφράσει πρόθεση να παραχωρήσουν δωρεάν ίντερνετ και ποδοσφαιρικές ομάδες συγκεκριμένο αριθμό δωρεάν εισιτηρίων διαρκείας.

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.