Επενδύει σε έρευνα και νέες τεχνολογίες το Συµβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας

  • Σε εξέλιξη δύο ερευνητικά προγράµµατα επεξεργασίας νοσοκοµειακών αποβλήτων και αφαλάτωσης ανακυκλωµένου νερού
  • Φιλτράρισµα των νοσοκοµειακών αποβλήτων πριν φτάσουν στο Σταθµό Επεξεργασίας Λυµάτων

 

Του

Τάσου Περδίου

Στις 8 Ιουλίου 2022 το Συµβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας (ΣΑΛ) ανακοίνωσε την υπογραφή σύµβασης για προµήθεια, εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση για περίοδο εννέα µηνών πιλοτικής µονάδας επεξεργασίας νοσοκοµειακών υγρών αποβλήτων. Το ΣΑΛ, ύστερα από σχετικό διαγωνισµό, προχώρησε στις 17 Ιουνίου 2022 σε ανάθεση του έργου στην εταιρεία S.K. EUROMARKET LTD.

Η ανάδοχος εταιρεία S.K. EUROMARKET LTD είναι υπεύθυνη για να θέσει τη µονάδα σε λειτουργία, να τη λειτουργεί και να τη συντηρεί για περίοδο εννέα µηνών. Επιπλέον, είναι υπεύθυνη να εκπαιδεύσει / ενηµερώσει το προσωπικό του ΣΑΛ για τα σηµεία δειγµατοληψίας, όπως και το γενικότερο πλαίσιο λειτουργίας της µονάδας.

Η συνολική αξία της σύµβασης φτάνει τις εκατόν εξήντα δύο χιλιάδες εννιακόσια πενήντα ευρώ (€162.950,00) πλέον ΦΠΑ. Η συνολική διάρκεια της σύµβασης ορίζεται σε δεκαπέντε (15) µήνες.

Το ΣΑΛ συµµετέχει ως δικαιούχος στην πράξη Τ4Η σε συνεργασία µε το Πανεπιστήµιο Κύπρου – ∆ιεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού Νηρέας. Η εν λόγω πράξη θα υλοποιηθεί σε συνεργασία µε άλλους τρεις δικαιούχους από την Ελλάδα, µε κύριο δικαιούχο τη ∆ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ηρακλείου (∆ΕΥΑΗ). Οι υπόλοιποι δικαιούχοι είναι το ΕΛΜΕΠΑ (Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήµιο) και το Πανεπιστήµιο Αιγαίου.

Σύµφωνα µε το ΣΑΛ, το πρόβληµα που επιδιώκει να επιλύσει είναι η αποτελεσµατική αποµάκρυνση χηµικών και βιολογικών µικρορύπων αναδυόµενου ενδιαφέροντος (CECs) από τα υγρά απόβλητα του νοσοκοµείου που σχετίζονται µε τη φαρµακευτική αγωγή, πριν την απόρριψή τους στο κεντρικό σύστηµα αποχέτευσης.

Ανησυχητικά τα υψηλά επίπεδα µικροβιακής αντοχής

Προκειµένου να αντιµετωπιστούν όλες οι πλευρές αυτού του προβλήµατος (επαρκής αποµάκρυνση, συνολική περιβαλλοντική και οικονοµική απόδοση, προσαρµογή στις αλλαγές και νέες ουσίες), το έργο προτείνει την επιτόπια δοκιµή ενός συνδυασµού τεσσάρων τεχνολογιών που εφαρµόζουν βιολογική, µηχανική (φυσική) και χηµική επεξεργασία.

Η προτεινόµενη µονάδα επεξεργασίας αποτελείται από µια σειρά τεσσάρων τεχνολογιών σε σειρά: µονάδα αναερόβιου αντιδραστήρα MBR (AnMBR Anaerobic Membrane Bioreactor), αερόβια µονάδα αντιδραστήρα MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor), µια µικρή µονάδα µετεπεξεργασίας µε φυτά Lemna και µονάδα απολύµανσης ως τελικό στάδιο µε τεχνολογία προηγµένης οξείδωσης.

Η πιλοτική µονάδα θα εγκατασταθεί στο Γενικό Νοσοκοµείο Λάρνακας εντός του περιφραγµένου χώρου της µονάδας βιολογικού καθαρισµού, η οποία αδρανοποιήθηκε µετά τη σύνδεση του δικτύου αποχέτευσης του Νοσοκοµείου µε το κεντρικό αποχετευτικό του Συµβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας.

Στόχος είναι η και µέχρι 95% µείωση των CECs στην τελική εκροή των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυµάτων (ΣΕΛ), ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής επαναχρησιµοποίηση για µια ποικιλία χρήσεων. Με λίγα λόγια, το πρόγραµµα στοχεύει στο φιλτράρισµα των υγρών νοσοκοµειακών αποβλήτων, ούτως ώστε όταν αυτά τύχουν επεξεργασίας στο Σταθµό Επεξεργασίας Λυµάτων, να επιτυγχάνεται ασφαλέστερο για επανάχρηση τελικό προϊόν.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου θα προσδιοριστεί η επίδραση που µπορούν να έχουν επιλεγµένες τεχνολογίες επεξεργασίας στην ποιότητα των τελικών εκροών, όσον αφορά την παρουσία φαρµακευτικών ουσιών, καθώς και βακτηρίων και γονιδίων που φέρουν ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά.

Σύµφωνα µε τους συντελεστές, η µικροβιακή αντοχή αποτελεί σοβαρή πρόκληση τόσο για την ΕΕ όσο και σε παγκόσµιο επίπεδο, ενώ στοιχεία του Παγκόσµιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) δείχνουν ότι η µικροβιακή αντοχή έχει ήδη φτάσει σε ανησυχητικά επίπεδα σε πολλά µέρη του κόσµου. Υψηλά επίπεδα µικροβιακής αντοχής σε βακτήρια που συνδέονται µε πολλές κοινές λοιµώξεις (π.χ. ουρολοιµώξεις, πνευµονία, φυµατίωση και γονόρροια) έχουν παρατηρηθεί σε όλες τις περιφέρειες του ΠΟΥ. «Η µικροβιακή αντοχή προκαλεί ήδη σηµαντική κοινωνική και οικονοµική επιβάρυνση διεθνώς. Εκτιµάται ότι ευθύνεται για 25.000 θανάτους ετησίως µόνο στην ΕΕ και για 700.000 θανάτους ετησίως σε όλο τον κόσµο», τονίστηκε σε σχετική ανακοίνωση.

Καθαρότερο νερό από τα λύµατα του αποχετευτικού

Το δεύτερο ερευνητικό πρόγραµµα στο οποίο συµµετέχει το Συµβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας αφορά την πρόσθετη επεξεργασία του ανακυκλωµένου νερού που παράγεται από το Σταθµό Επεξεργασίας Λυµάτων. Το πιλοτικό πρόγραµµα παρουσιάστηκε τον περασµένο Μάρτιο από την καθηγήτρια Μαρία Λοϊζίδου του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Σκοπός του προγράµµατος είναι η αντιµετώπιση της τεράστιας πρόκλησης που λέγεται επάρκεια νερού µε δεδοµένες τις µελέτες, σύµφωνα µε τις οποίες η ζήτηση φρέσκου νερού το 2030 θα είναι µεγαλύτερη από αυτήν που µπορεί να αντληθεί από τις παγκόσµιες πηγές φρέσκου νερού.

Σύµφωνα µε το Συµβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας, το ερευνητικό πρόγραµµα στοχεύει στην ανάδειξη νέων πηγών φρέσκου νερού, όπως π.χ. τα βιοµηχανικά και τα αστικά λύµατα ή οι άλµες που προκύπτουν από τις µονάδες αφαλάτωσης. Τεχνολογικά το συγκεκριµένο πρόγραµµα εστιάζει στην περαιτέρω ανάπτυξη και αξιοποίηση τεχνολογιών που έχουν ήδη δοκιµαστεί, προκειµένου από τα λύµατα αυτά να παραχθεί νερό το οποίο µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε ασφάλεια στη βιοµηχανία, τη γεωργία, καθώς και άλλους τοµείς και να αποφευχθεί η απόρριψη άλµης στη θάλασσα.

 

 

Υγρά απόβλητα
Στροφή στην επιστηµονική έρευνα κάνει το τελευταίο διάστηµα το Συµβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας, το οποίο συµµετέχει σε δύο εξαιρετικά ενδιαφέροντα προγράµµατα.
Το µεν πρώτο προωθείται µέσω του προγράµµατος INTERREG V-A «Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020», πράξη «T4H – Επιτόπια ∆ιαχείριση Νοσοκοµειακών Υγρών Αποβλήτων». Στόχος του είναι η επεξεργασία και αποτελεσµατική αποµάκρυνση χηµικών και βιολογικών µικρορύπων αναδυόµενου ενδιαφέροντος (CECs) από τα υγρά απόβλητα του νοσοκοµείου που σχετίζονται µε τη φαρµακευτική αγωγή.
Το δε δεύτερο, στο πλαίσιο του προγράµµατος Horizon 2020 Water Mining, στοχεύει στην επιπρόσθετη επεξεργασία και αφαλάτωση του ήδη ανακυκλωµένου νερού που παράγεται από το Σταθµό Επεξεργασίας Λυµάτων της Λάρνακας µε την αποµάκρυνση χλωριούχου νατρίου, φωσφόρου και αλάτων ασβεστίου και µαγνήσιου. Από τη συγκεκριµένη επεξεργασία νερού θα επιτυγχάνεται ταυτόχρονα η ανάκτηση υλικών στα πλαίσια της κυκλικής οικονοµίας.

Πιλοτική µονάδα µε στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του νερού

Η πιλοτική µονάδα η οποία έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί στο Σταθµό Επεξεργασίας Λυµάτων της Λάρνακας έχει ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας του νερού, το οποίο ήδη παράγεται από το Σταθµό µε την αποµάκρυνση χλωριούχου νατρίου, φωσφόρου και αλάτων ασβεστίου και µαγνήσιου.

Το νερό που παράγεται από το Σταθµό Επεξεργασίας Λυµάτων της Λάρνακας είναι ήδη αρκετά υψηλής ποιότητας, η οποία του επιτρέπει να χρησιµοποιείται για την άρδευση συγκεκριµένων καλλιεργειών.

Κύριος στόχος του έργου, στην περίπτωση της Λάρνακας, είναι η αποµάκρυνση του περιεχοµένου χλωριούχου νατρίου προκειµένου το παραγόµενο νερό να γίνει κατάλληλο για την άρδευση ακόµη και ευαίσθητων καλλιεργειών, την αποφυγή της συσσώρευσης αλάτων στα καλλιεργήσιµα εδάφη, την προστασία της ποιότητας των υπογείων υδάτων, αλλά και τη χρήση του νερού από άλλους τελικούς χρήστες όπως η βιοµηχανία και οι δήµοι.

Από τη συγκεκριµένη επεξεργασία νερού θα παραχθούν παράλληλα µε το φρέσκο νερό, χλωριούχο νάτριο και φώσφορος. Τα δύο αυτά προϊόντα θα είναι κατάλληλων προδιαγραφών προκειµένου το µεν χλωριούχο νάτριο να απορροφηθεί-χρησιµοποιηθεί κυρίως από µονάδες χλωρίωσης νερού, ενώ ο φώσφορος ως πρώτη ύλη λιπασµάτων.

 

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.