Το επίδομα τέκνου παραχωρείται, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμου όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει, στις οικογένειες που έχουν τη συνήθη διαμονή τους, τουλάχιστον κατά τα τελευταία τρία χρόνια, στην περιοχή της Κύπρου όπου ασκείται έλεγχος από την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

Δικαίωμα σε επίδομα τέκνου έχει η οικογένεια της οποίας το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις €49.000 για οικογένειες με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο και τις €59.000 για οικογένειες με δύο (2) ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα.


 

Δικαίωμα σε επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας έχει οικογένεια της οποίας το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις €49.000.

 

Πέραν του εισοδηματικού κριτηρίου, το επίδομα τέκνου δεν παραχωρείται όταν η συνολική αξία, σε τρέχουσες τιμές, των περιουσιακών στοιχείων της οικογένειας συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων, μετοχών, ομολόγων, χρεογράφων και καταθέσεων, υπερβαίνει το €1.200.000.

 

Το μηνιαίο ύψος του επιδόματος τέκνου και του επιδόματος μονογονεϊκής οικογένειας αναλύεται στους επόμενους Πίνακες:

 

Πίνακας Α: Ύψος Επιδόματος Τέκνου

 

Αριθμός τέκνων στην οικογένεια Βασικό ετήσιο επίδομα για οικογένειες με 2 ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα, με εισόδημα από €49.000,01 μέχρι €59.000

(ανά εξαρτώμενο τέκνο)

Βασικό ετήσιο επίδομα για οικογένειες εισόδημα

μέχρι €49.000,00

(ανά εξαρτώμενο τέκνο)

Πρόσθετο ετήσιο επίδομαγια οικογένειες µεεισόδημα μέχρι €19.500,00

(ανά εξαρτώμενο

τέκνο)

Πρόσθετο ετήσιο επίδομαγια οικογένειες µεεισόδημα από €19.500,01μέχρι €39.000,00

(ανά εξαρτώμενο

τέκνο)

Οικογένεια µε ένα (1) τέκνο 0 €380 €95 €45
Οικογένεια µε δύο(2) τέκνα €345 €380 €190 €140
Οικογένεια µε τρία (3) τέκνα €690 €760 €285 €235
Οικογένεια µε τέσσερα (4) ή περισσότερα τέκνα €1.135 €1.260 €415 €265

 

Πίνακας Β: Ύψος Επιδόματος Μονογονεϊκής Οικογένειας

 

Οικογενειακόεισόδημα Μηνιαίοεπίδοµα γιακάθε εξαρτώμενο τέκνο
€0 – €39.000,00 €180
€39.000,01 – €49.000,00 €160

 

 

Στις οικογένειες με τρία ή περισσότερα τέκνα το επίδομα τέκνου θα καταβάλλεται μετά την παρέλευση του πρώτου τετραμήνου του έτους και ακολούθως σε μηνιαία βάση. Στις οικογένειες με ένα ή δύο τέκνα, καταβάλλεται σε μια ετήσια δόση.

Για τον υπολογισμό του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος λαμβάνεται υπόψη το ακαθάριστο εισόδημα που αποκτήθηκε κατά το ημερολογιακό έτος πριν από το έτος του επιδόματος, από όλα τα μέλη της οικογένειας από εργασία, απασχόληση, συντάξεις, ενοίκια, μερίσματα, τόκους καταθέσεων/χρεογράφων/ομολόγων στην Κύπρο ή/και στο εξωτερικό. Επίσης, λαμβάνεται υπόψη το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, Δημόσιο Βοήθημα που παραχωρείται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, ή οποιαδήποτε άλλη παροχή που παραχωρείται από οποιαδήποτε Κρατική Υπηρεσία, εκτός από αυτές που εξαιρούνται στην παρούσα αίτηση.

 

        Νοείται ότι οι εν διαστάσει σύζυγοι θεωρούνται ως μέλη της οικογένειας μέχρι και την έκδοση του διαζυγίου.

 

Το επίδομα τέκνου καταβάλλεται: (α) στη μητέρα όταν οι γονείς συζούν, (β) στον πατέρα ή τη μητέρα ανάλογα με την περίπτωση όταν αυτοί είναι άγαμοι, χήροι, διαζευγμένοι, για τον αριθμό των τέκνων που ζουν μαζί τους κάτω από την ίδια στέγη και (γ) στον έχοντα την επιμέλεια, όταν και οι δύο γονείς είναι νεκροί ή αγνοούμενοι.

 

Κάθε πρόσωπο στο οποίο καταβάλλεται το επίδομα τέκνου και/ή το επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδομάτων Πρόνοιας οποιαδήποτε αλλαγή της κατάστασης της οικογένειας ή των συνθηκών και στοιχείων που επηρεάζουν το δικαίωμά του σε καταβολή του επιδόματος μέσα σ’ ένα μήνα από την αλλαγή.

 

Όλες οι πληροφορίες που αφορούν το επίδομα τέκνου και το επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας καθώς και τα έντυπα αιτήσεων, είναι καταχωρημένες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στη διεύθυνση www.mlsi.gov.cy.

 

Κάθε αίτηση ισχύει για το έτος που υποβάλλεται και μπορεί να υποβληθεί το αργότερο μέχρι την 31η Δεκεμβρίου. Αίτηση η οποία δεν υποβάλλεται εντός του καθορισμένου χρονικού διαστήματος, θεωρείται εκπρόθεσμη και συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος σε επίδομα για το έτος σε σχέση με το οποίο υποβάλλεται.

 

Για την παραχώρηση του επιδόματος τέκνου και του επιδόματος μονογονεϊκής οικογένειας, πρέπει να υποβάλλεται αίτηση από τους δικαιούχους κάθε ημερολογιακό έτος.

 

Επίδομα µονογονεϊκής οικογένειας

 

Σύμφωνα με τον περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμο όπως τροποποιείται και ισχύει εκάστοτε, μονογονεϊκή οικογένεια σημαίνει οικογένεια στην οποία ένας γονέας χωρίς σύζυγο/συμβίο, ζει με ένα τουλάχιστον εξαρτώμενο τέκνο, που αποκτήθηκε είτε από γάμο είτε εκτός γάμου και που διαβιεί μόνος λόγω του ότι είναι άγαμος, χήρος, διαζευγμένος ή διότι ένας από τους δύο γονείς έχει κηρυχθεί σε αφάνεια από το δικαστήριοή ένας εκ των δύο συζύγων εκτίει ποινή φυλάκισης άνω των έξι μηνών.

 

Μονογονεϊκές οικογένειες που λαμβάνουν επίδομα τέκνου, δικαιούνται επιπρόσθετα και επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, εφόσον ο μόνος γονέας και το εξαρτώμενο τέκνο του  είναι πολίτες της Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν συνεχή και νόμιμη διαμονή στις περιοχές που ελέγχονται από τη Δημοκρατία για τρία τουλάχιστον έτη κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για καταβολή επιδόματος. Επομένως για την παροχή του επιδόματος μονογονεϊκής οικογένειας, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβολή αίτησης για επίδομα τέκνου και η έγκρισή της από το Γενικό Διευθυντή ή εξουσιοδοτημένο λειτουργό.

Άτομο παύει να είναι δικαιούχο του επιδόματος μονογονεϊκής οικογένειας όταν για οποιοδήποτε λόγο σταματήσει να είναι δικαιούχος του επιδόματος τέκνου σύμφωνα με τον περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμο και όταν:

 

Ο δικαιούχος, περιλαμβανομένων και των εξαρτώμενων τέκνων, απουσιάζει από την Δημοκρατία για χρονική περίοδο μεγαλύτερη των τριάντα ημερών. Σημειώνεται ότι η εν λόγω διάταξη εφαρμόζεται μόνο μια φορά ανά ημερολογιακό έτος, εκτός εάν ο δικαιούχος περιλαμβανομένων και των εξαρτώμενων τέκνων, απουσιάζει για λόγους υγείας αποδεδειγμένα με βάση τις διαδικασίες που προβλέπονται από το Υπουργείο Υγείας,  έχει απολέσει τη μονογονεϊκή του ιδιότητα με τη σύναψη γάμου ή με συμβίωση,   διαπιστωθεί ότι το σύνολο ετήσιου ακαθάριστου οικογενειακού εισοδήματος της/του αιτήτριας/τη και των εξαρτωμένων της/του, υπερβαίνει τα εισοδηματικά όρια του πιο πάνω πίνακα,  το άτομο αποβιώσει.

 

Η καταβολή του επιδόματος μονογονεϊκής οικογένειας, εντός του έτους στο οποίο αναφέρεται η αίτηση, ξεκινά από τον επόμενο μήνα κατά τον οποίο: γεννήθηκε το τέκνο, στην περίπτωση άγαμου γονέα και εφόσον το τέκνο είναι αγνώστου πατρός, εκδόθηκε το διάταγμα διατροφής ή γονικής μέριμνας, στην περίπτωση άγαμου γονέα εφόσον το τέκνο έχει αναγνωριστεί, εκδόθηκε το διαζύγιο, στην περίπτωση διαζευγμένης/ου, απεβίωσε ο άλλος γονέας, στην περίπτωση χήρας/ου, ο άλλος γονέας κηρύχθηκε σε αφάνεια από το δικαστήριο, άρχισε ο/η σύζυγος να εκτίει ποινή φυλάκισης, νοουμένου ότι η διάρκεια της ποινής φυλάκισης είναι έξι μήνες και      άνω.