Επιφυλάξεις Τµήµατος Περιβάλλοντος για το Αθλητικό Κέντρο της ΚΟΠ στον Κόρνο

  • Η Περιβαλλοντική Αρχή ζήτησε πλήρη Μελέτη Εκτίµησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον για το σχεδιαζόµενο «Σπίτι του Ποδοσφαίρου»
  • Το έργο αναµένεται να κατασκευαστεί σε δύο φάσεις και θα αποτελείται από δύο υπόγεια, ισόγειο και έναν όροφο

Του Τάσου Περδίου

Το επονοµαζόµενο και «Σπίτι του Ποδοσφαίρου» στην περιοχή Κόρνου της επαρχίας Λάρνακας αφορά στην κατασκευή και λειτουργία ενός σύγχρονου Αθλητικού Κέντρου της Κυπριακής Οµοσπονδίας Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ) καθώς και Βιολογικής Μονάδας Επεξεργασίας των Λυµάτων. Η αθλητική εγκατάσταση στοχεύει, µεταξύ άλλων, στην κάλυψη των αναγκών των εθνικών οµάδων της ΚΟΠ στα πρότυπα των αντίστοιχων Αθλητικών Κέντρων άλλων ευρωπαϊκών οµοσπονδιών µετά και από οικονοµική βοήθεια της Ένωσης Ευρωπαϊκών Οµοσπονδιών (UEFA).

Το έργο αναµένεται να κατασκευαστεί σε δύο φάσεις και θα αποτελείται από δύο υπόγεια επίπεδα, ισόγειο χώρο και έναν όροφο. Μεταξύ άλλων, θα περιλαµβάνει γήπεδο ποδοσφαίρου 1.500 θέσεων θεατών, διαστάσεων 80x120m, που θα φυτευθεί µε γρασίδι που πληροί τις προδιαγραφές και οδηγίες της UEFA για διεθνείς αγώνες της Εθνικής Ελπίδων, δύο βοηθητικά γήπεδα προπονήσεων διαστάσεων 80x120m έκαστο, τέσσερα γήπεδα µε συνθετικό χλοοτάπητα, τα οποία θα ενώνονται σε ένα διαστάσεων 40x60m, αποθηκευτικούς χώρους, αποδυτήρια, φυσικοθεραπευτήριο και ιατρείο, αίθουσες σεµιναρίων, γραφείο Τύπου, 26 ξενώνες αθλητών κ.λπ. Στο Αθλητικό Κέντρο θα κατασκευαστεί επίσης Βιολογική Μονάδα Επεξεργασίας Λυµάτων.

Στο Υπόγειο Α:

Θα χωροθετηθούν µεταξύ άλλων τα γραφεία εκπροσώπου ΜΜΕ, τηλεοπτικά studios, καθιστικό VIP επισκεπτών, control room σχολιαστών, χώρος πλατφόρµας κάµερας, αίθουσες σεµιναρίων & εκδηλώσεων, δηµοσιογραφικά θεωρεία, θέσεις ΑµεΑ, χώροι υγιεινής επισκεπτών, γραφεία προπονητών και σχολής προπονητών, καφεστιατόριο, φυσικοθεραπευτήρια κ.λπ.

Στο Υπόγειο Β:

Θα χωροθετηθούν µεταξύ άλλων οι 13 ξενώνες φιλοξενίας αθλητών, δεξαµενές νερού γηπέδων και υπόλοιπης εγκατάστασης, δωµάτια ΑΗΚ, προπονητικό κέντρο, αποθήκη εξοπλισµού/συντήρησης γηπέδων, αρχείο οµοσπονδίας, αποδυτήρια Εθνικής, γραφεία προπονητή και προπονητικής οµάδας, αποδυτήρια, φυσικοθεραπευτήριο, χώρος αποθεραπείας, γυµναστήριο, κολυµβητική δεξαµενή, καφεστιατόριο, αίθουσα συνέντευξης Τύπου, χώρος εξέτασης ντόπιγκ, ιατρείο κ.λπ.

Στο ισόγειο:

Θα χωροθετηθούν µεταξύ άλλων τα κεντρικά γραφεία της ΚΟΠ, γραφεία προσωπικού Εθνικών, τεχνικού διευθυντή και διευθυντή Πρωταθληµάτων, Σχολής προπονητών και γενικού διευθυντή, 274 υπέργειοι χώροι στάθµευσης (227 χώροι στάθµευσης για γενική χρήση, 5 χώροι στάθµευσης VIP υπαλλήλων, 22 χώροι στάθµευσης ΑµεΑ, 5 χώροι στάθµευσης οχηµάτων τροφοδοσίας, 12 χώροι στάθµευσης µοτοποδηλάτων και 3 για λεωφορεία) και ιδιωτικοί και δηµόσιοι χώροι πρασίνου.

Στον 1ο όροφο:

Θα φιλοξενούνται τα κεντρικά γραφεία της ΚΟΠ.

H Βιολογική Μονάδα Επεξεργασίας Λυµάτων, το γήπεδο επίσηµων αγώνων, τα τέσσερα γήπεδα συνθετικού χλοοτάπητα και τα δύο βοηθητικά γήπεδα προπονήσεων θα εκτείνονται και στα δύο υπόγεια επίπεδα και στο επίπεδο του ισογείου.

Το έργο θα κατασκευαστεί στο τεµάχιο 999 (537), Φ/Σχ. 39/56 και 39/64, στην τοποθεσία «Κάννες» της κοινότητας Κόρνου. Πρόκειται για κρατικό τεµάχιο συνολικής έκτασης 143.827 τ.µ., για το οποίο έχει συναφθεί συµφωνία εκµίσθωσης µε Αρ. Α∆Χ500/2010 µε την απόφαση του Υπουργικού Συµβουλίου µε αρ. 87.057 (α/α 1/2019/Β/43).

Το υπό µελέτη τεµάχιο εκµισθώθηκε από την κυβέρνηση της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας στον Κυπριακό Οργανισµό Αθλητισµού (ΚΟΑ) και ο ΚΟΑ έχει προβεί σε σύναψη σύµβασης υποµίσθωσης του τεµαχίου στην Κυπριακή Οµοσπονδία Ποδοσφαίρου (ΚΟΠ), που θα ισχύει έως τις 25.07.2052.

Η θέση του Τµήµατος Περιβάλλοντος

Το Τµήµα Περιβάλλοντος στο στάδιο της διαβούλευσης ζήτησε τις θέσεις όλων των εµπλεκόµενων κρατικών τµηµάτων, από τα οποία το Τµήµα ∆ασών κυρίως και το Τµήµα Αναπτύξεως Υδάτων δευτερευόντως ήγειραν επιφυλάξεις.

Όπως αναφέρεται στην Αιτιολογηµένη ∆ιαπίστωση, η Περιβαλλοντική Αρχή, κατά τη διαµόρφωση της θέσης της, έλαβε υπόψη τις πληροφορίες που υποβλήθηκαν, τις θέσεις των εµπλεκόµενων τµηµάτων και την επιτόπια εξέταση του χώρου και απαιτεί την υποβολή Μελέτης Εκτίµησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον για τους πιο κάτω λόγους:

1. Χαρακτηριστικά του έργου: Το προτεινόµενο έργο θα χωροθετηθεί σε φυσική δασική περιοχή µε ηµιλοφώδες ανάγλυφο που εφάπτεται Κρατικού ∆άσους, όπου δεν επιτρέπεται η εν λόγω χρήση. Το έργο θα επιφέρει µόνιµη κάλυψη εδάφους συνολικής έκτασης περίπου 24.450,59 τ.µ. και ουσιαστική αλλαγή χρήσης της γης, µόνιµη σφράγιση και ολοκληρωτική γεωµορφολογική αλλαγή του φυσικού τοπίου. Επιπρόσθετα, αναµένεται αύξηση της επισκεψιµότητας από την υλοποίηση του έργου, αύξηση του θορύβου και του φωτισµού καθώς και οχληρίας γενικότερα.

2. Τοποθεσία του έργου: Το ΠΕ χωροθετείται σε τεµάχιο το οποίο τόσο πολεοδοµικά όσο και χωροταξικά δεν έχει καθοριστεί για τέτοιου είδους ανάπτυξη. Συγκεκριµένα, το τεµάχιο εµπίπτει σε πολεοδοµική ζώνη προστασίας Ζ1 (63%) και Ζ3 (20%) και σε ζώνη κατοικίας Η3 (16%) και Η6 (1%) και λειτουργεί ως buffer zone µεταξύ του αυτοκινητόδροµου, του κρατικού δάσους και των οικιστικών ζωνών, προσφέροντας µια απόσταση µεταξύ µη συµβατών χρήσεων. Η περιοχή του τεµαχίου ανάπτυξης αποτελεί αραιό πευκόδασος µε χαµηλούς θάµνους (φρύγανα) και φυσική βλάστηση, δενδρώδεις και καλλιεργήσιµες εκτάσεις γης κυρίως σκληρόφυλλης και δασικής βλάστησης.

3. Τύπος και χαρακτηριστικά των ενδεχόµενων επιπτώσεων: Παραγωγή αυξηµένων χωµατουργικών αποβλήτων, θορύβου και σκόνης κατά τις χωµατουργικές και κατασκευαστικές εργασίες και καυσαερίων από τη λειτουργία των µηχανηµάτων και οχηµάτων του εργοταξίου. Οι κύριες επιπτώσεις εστιάζονται στη σηµαντική και µόνιµη αλλοίωση και διαταραχή του φυσικού περιβάλλοντος και του τοπίου που αναµένεται να προκληθεί από το έργο, καθότι αναµένονται µεγάλης κλίµακας εκσκαφές και χωµατουργικές εργασίες, εκχέρσωση / κοπή αριθµού δέντρων και αφαίρεση τµήµατος της υφιστάµενης βλάστησης. Προτείνεται επίσης αποµάκρυνση µεγάλου όγκου φυσικού εδάφους συνολικού όγκου 123.137,09 κ.µ., µε αποτέλεσµα τη σηµαντική αλλοίωση του υδρολογικού χαρακτήρα της περιοχής.

Ολοκληρωµένη περιβαλλοντική µελέτη ζητά το Τµήµα Περιβάλλοντος

Το Τµήµα Περιβάλλοντος απαιτεί ολοκληρωµένη Μελέτη Εκτίµησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον, η οποία να περιλαµβάνει:

– Πλήρη περιγραφή της περιοχής χωροθέτησης του έργου και των φυσικών χαρακτηριστικών της που να περιλαµβάνει καταγραφές χλωρίδας (αρ. δέντρων, είδος, καταγραφή οικοτόπων) και πανίδας και πτηνοπανίδας, σύµφωνα µε τον κατευθυντήριο οδηγό της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, καθώς και αξιολόγηση της απώλειας αυτών από την κατασκευή και λειτουργία του έργου. Περαιτέρω διευκρινίσεις για τις πτηνοπαρατηρήσεις (αριθµό, εποχή κ.λπ.) θα πρέπει να δοθούν από την αρµόδια Αρχή.

– Ανάλυση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία του βιολογικού σταθµού που προτείνεται να χωροθετηθεί σε φυσική δασική περιοχή, καθώς και τη διαχείριση των αποβλήτων που θα προκύπτουν από τη λειτουργία του.

– Ανάλυση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στο υφιστάµενο φυσικό τοπίο και στη µορφολογία της περιοχής από την κατασκευή και λειτουργία του µεγάλου σε µέγεθος έργου που προτείνεται να κατασκευαστεί σε φυσική δασική περιοχή µε ηµιλοφώδες ανάγλυφο και προτεινόµενα µέτρα µετριασµού.

– Αξιολόγηση εναλλακτικού σχεδιασµού / χωροθέτησης του έργου. Ανάλυση περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε θέµατα θορύβου (κατασκευή και λειτουργία), φωτισµού, διαχείρισης οµβρίων υδάτων και επισκεψιµότητας από την υλοποίηση του έργου σε φυσική δασική περιοχή.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy