Επιτεύχθηκε η αλλαγή του αφηγήµατος, τώρα απαιτείται αλλαγή πολιτικής

Την εβδοµάδα που µας πέρασε εγκρίθηκε µε 471 ψήφους υπέρ, 102 κατά και 116 αποχές ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφορικά µε τον ετήσιο προϋπολογισµό της Ένωσης για το 2021. Πρόκειται για τη θέση του Κοινοβουλίου στις διαπραγµατεύσεις που συνεχίζονται µε το Συµβούλιο για συναίνεση επί του θέµατος.

Το ψήφισµα ήταν χαρακτηριστικό µιας αλλαγής αφηγήµατος στο Ευρωκοινοβούλιο, το οποίο δεν τονίζει πλέον την προσήλωσή του στη δηµοσιονοµική πειθαρχία και τη λιτότητα, αλλά ζητά κονδύλια για καταπολέµηση των επιπτώσεων του κορονοϊού. Βεβαίως, δεν ζητά την αλλαγή πλεύσης από τις πολιτικές λιτότητας και δηµοσιονοµικής πειθαρχίας που οδήγησαν στη διάλυση των συστηµάτων υγείας των κρατών-µελών και τα προβλήµατα που αυτή προκάλεσε στα νοσοκοµεία κατά τη διάρκεια της πανδηµίας.

Γεγονός όµως παραµένει ότι το Κοινοβούλιο ζήτησε την εξασφάλιση και «διάθεση επαρκών οικονοµικών και ανθρώπινων πόρων στους οργανισµούς της Ένωσης, ώστε να µπορέσουν να ανταποκριθούν στην εντολή τους να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους και να αντεπεξέλθουν µε βέλτιστο τρόπο στις συνέπειες της πανδηµίας COVID-19».

Μεταξύ άλλων τονίζει και τη στήριξη που χρειάζεται σε µικροµεσαίες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στους τοµείς του τουρισµού, της δηµιουργικής βιοµηχανίας και των µεταφορών. Επίσης, τόνισε την επείγουσα ανάγκη να διατεθούν πρόσθετοι πόροι στο πρόγραµµα EU4Health, «ώστε να συµβάλει ιδίως στην αντιµετώπιση των σηµαντικών διαρθρωτικών αναγκών που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης COVID-19, µε τον καθορισµό βασικών τοµέων δράσης, όπως η βελτίωση των εθνικών συστηµάτων υγείας και η µείωση των ανισοτήτων στον τοµέα της Υγείας, η διαθεσιµότητα και η οικονοµική προσιτότητα των φαρµάκων και άλλων προϊόντων που σχετίζονται µε την κρίση, να διασφαλιστεί η συνεχής και έγκαιρη παροχή προσβάσιµων και ασφαλών υπηρεσιών σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και συναφών δικαιωµάτων (SRHR) και να ενισχυθεί, µεταξύ άλλων, ο αγώνας της Ένωσης εναντίον του καρκίνου».

Πέραν του θέµατος της πανδηµίας, το ψήφισµα καταπιάνεται εν µέρει και µε τη συνεχιζόµενη απώλεια ζωών στη Μεσόγειο. Επιµένει όµως να ζητά αύξηση του προσωπικού του οργανισµού προστασίας των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ (FRONTEX), µέλη του οποίου συµµετέχουν σε περιπτώσεις επαναπροώθησης µεταναστών και προσφύγων. Η αύξηση αυτή θα είναι µέρος µιας γενικότερης αύξησης προσωπικού, το οποίο θα ασχολείται µε το προσφυγικό, η οποία θα περιλαµβάνει και επιπλέον πόρους και προσωπικό για την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO).

Το Ευρωκοινοβούλιο απαιτεί επίσης µια πιο µακροπρόθεσµη προσέγγιση των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης (SAR) και ζητά από την Επιτροπή να υποβάλει νοµοθετική πρόταση για τη δηµιουργία Ταµείου Έρευνας και ∆ιάσωσης για την υποστήριξη αποστολών SAR στη Μεσόγειο. Προτείνει, τέλος, τη δηµιουργία νέας γραµµής του προϋπολογισµού για το εν λόγω ταµείο, µε «σκοπό την ενθάρρυνση της διάσωσης ζωών και την επίδειξη αλληλεγγύης µεταξύ των κρατών-µελών κατά την πραγµατοποίηση των επιχειρήσεων SAR, σύµφωνα µε το διεθνές δίκαιο και τα θεµελιώδη δικαιώµατα, συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος στη ζωή και της αρχής της µη επαναπροώθησης».

Τέλος, κάτι που ενδιαφέρει ειδικά την Κύπρο, η έκθεση κάνει αναφορά στην Επιτροπή για τους Αγνοουµένους στην Κύπρο, και τη δικοινοτική Τεχνική Επιτροπή για την Πολιτιστική Κληρονοµιά. Ζητά την ενίσχυση του προϋπολογισµού τους, ούτως ώστε να προαχθούν η εµπιστοσύνη και η συµφιλίωση µεταξύ των δύο κοινοτήτων.

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News


Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy