Επιτυχής αίτηση στο Ανώτατο αιτητή διεθνούς προστασίας για τη διάρκεια κράτησής του

Επιτυχής ήταν η αίτηση που καταχώρισε στο Ανώτατο αιτητής διεθνούς προστασίας από τη Συρία για έκδοση εντάλματος της φύσης Habeas Corpus σε σχέση με τη συνεχή κράτησή του από τις 8 Μαΐου, 2019, με το Δικαστήριο να σημειώνει ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία η κράτηση του αιτητή θα πρέπει να έχει τη μικρότερη δυνατή διάρκεια και να διαρκεί μόνο για όσο διάστημα είναι αναγκαίο σε συνάρτηση με τον λόγο κράτησης του, τηρώντας δίκαια ισορροπία μεταξύ του δικαιώματος του αιτούντος στην ελευθερία και των απαιτήσεων προστασίας της εθνικής ασφάλειας.

Σύμφωνα με την απόφαση, η οποία εκδόθηκε χθες, ο αιτητής ο οποίος είχε εισέλθει στην Κύπρο τον Μάιο 2019 μέσω θαλάσσης βρισκόταν έκτοτε υπό κράτηση στα κρατητήρια της Μενόγειας με τις αρχές να επιχειρηματολογούν ενώπιον του Δικαστηρίου ότι «η συνέχιση της κράτησης του Αιτητή είναι αναγκαία για λόγους Εθνικής Ασφάλειας, οι οποίοι εξακολουθούν να υφίστανται κατά τον χρόνο που προωθείται η παρούσα διαδικασία».

Αναφέρεται επίσης ότι «σύμφωνα με τον Αιτητή, οι Αρχές τον θεωρούν ως επικίνδυνο για την εθνική ασφάλεια διότι ο αδελφός του ο οποίος ζει στην Κύπρο ανέφερε ότι το 2014 ο Αιτητής κατετάγη στο Daesh τεκμηριώνοντας την κατηγορία αυτή δεικνύοντας φωτογραφία που ήταν αναρτημένη στο Facebook και ότι ο ίδιος ο Αιτητής ανέφερε σε συνέντευξη του στην Υπηρεσία Ασύλου ότι ήταν μέλος της οργάνωσης Ahnar Al Sham, η οποία μάχεται εναντίον του καθεστώτος Άσσαντ και η οποία θεωρείται ότι διέπραξε εγκλήματα πολέμου». Ο Αιτητής, προστίθεται, «βεβαίως αρνείται τα πάντα και ότι ο αδελφός του προέβη σε ένορκη δήλωση που αρνείται ότι κατέθεσε τέτοιες πληροφορίες».

Σύμφωνα με το σκεπτικό της υπόθεσης, «θα πρέπει, εξ αρχής, να τονιστεί ότι η παρούσα διαδικασία αφορά αίτημα του Αιτητή για έκδοση προνομιακού εντάλματος Habeas Corpus ad subjiciendum με το οποίο να κηρύσσεται ως παράνομη η κράτηση του από άποψης διάρκειας και να διατάσσεται ως αποτέλεσμα η απελευθέρωση του και/ή επιβολή εναλλακτικών μέτρων κράτησης του, όπως θα έκρινε το Δικαστήριο».

Τονίζεται επίσης, αναφέρεται, ότι η νομική βάση του αιτήματος είναι οι σχετικές διατάξεις του Άρθρου 9ΣΤ του Περί Προσφύγων Νόμου του 2000,Ν.6(Ι)/2000, “ο Νόμος”.

«Είναι παραδεκτό στην παρούσα υπόθεση ότι ο Αιτητής τελεί υπό κράτηση για λόγους Εθνικής Ασφάλειας με Διάταγμα που εξεδόθη προς τούτο στις 8.5.2019 δυνάμει του Άρθρου 9ΣΤ(2)(ε) του Νόμου, έκτοτε παραμένει υπό κράτηση. Επίσης είναι παραδεκτό ότι ο Αιτητής έχει την ιδιότητα Αιτητή Διεθνούς Προστασίας», προστίθεται.

Διευκρινίζεται ότι «η διάρκεια της κράτησης του συνιστά το αντικείμενο της παρούσας διαδικασίας σύμφωνα με το Άρθρο 9ΣΤ(7)(α)(ι) του Νόμου.  Η νομιμότητα της κράτησης του κρίθηκε στην απόφαση ημερ. 31.7.2019 του Δ.Δ.Π. στην προσφυγή αρ. 18/2019».

«Συμφώνως των εισηγήσεων της ευπαιδεύτου συνηγόρου του Αιτητή ο χρόνος κράτησης θα πρέπει να συναρτάται με τον λόγο κράτησης και εδώ ο Αιτητής κρατείται για 21 μήνες χωρίς να φαίνεται η αναγκαιότητα για περαιτέρω κράτηση του εφόσον δεν διενεργείται, εκ μέρους των Αρχών, οποιαδήποτε ενέργεια», αναφέρεται.

Ουδέποτε, δε, συνεχίζει η απόφαση του Ανωτάτου, «εξετάστηκε από τις Αρχές η επιβολή υπαλλακτικών μέτρων για εξασφάλιση της παρουσίας του Αιτητή, παρόλο που έγινε εισήγηση προς τούτο από Λειτουργό της Υπηρεσίας Ασύλου».

Είναι παραδεκτό από τους Καθ`  ων η Αίτηση, αναφέρεται, «ότι δεν υπάρχει δυνατότητα απέλασης του Αιτητή».

Η εξέταση των χρονικών πλαισίων της κράτησης, επεξηγεί το Δικαστήριο, «δεν γίνεται in abstracto, αλλά σε συνάρτηση με τα γεγονότα της κάθε υπόθεσης και το κρίσιμο ερώτημα που χρήζει απάντησης είναι, κατά πόσο η κράτηση του Αιτητή από 8.5.2019 είναι αντίθετη και/ή καταστρατηγεί τις πρόνοιες του Άρθρου 9ΣΤ(4)(α) του Νόμου».

Σύμφωνα με αυτό, σημειώνεται, «η κράτηση του Αιτητή θα πρέπει να έχει τη μικρότερη δυνατή διάρκεια και να διαρκεί μόνο για όσο διάστημα είναι αναγκαίο σε συνάρτηση με τον λόγο κράτησης του, τηρώντας δίκαια ισορροπία μεταξύ του δικαιώματος του αιτούντος στην ελευθερία και των απαιτήσεων προστασίας της εθνικής ασφάλειας».

«Παρατηρώ, συναφώς, από την μια ότι ο Αιτητής κρατείται από 8.5.2019 για λόγους εθνικής ασφάλειας και από την άλλη, σύμφωνα με το υλικό που τέθηκε ενώπιον μου ότι ο Αιτητής από τις 8.5.2019 που συνελήφθη και τελεί υπό κράτηση, συνεργάζεται με τις Αρχές οι οποίες όπως φαίνεται από την Έκθεση της Υπηρεσίας Ασύλου ημερ. 19.5.2020 (Τεκμ. 10) έχουν καταλήξει για όλα τα θέματα που αφορούν τον Αιτητή σχετικά με τη συμμετοχή του σε ισλαμική οργάνωση στη Συρία και επικινδυνότητα του συμφώνως των εκτιμήσεων της Αστυνομίας», αναφέρεται.

Έκτοτε, προστίθεται, «έχουν γίνει επανεξετάσεις αναφορικά με την κράτηση του Αιτητή στις 20.5.2020 και 13.7.2020 χωρίς οιονδήποτε νέο στοιχείο όπου τυπικά επαναλαμβάνονται όλα τα προηγούμενα».

Το Δικαστήριο εντοπίζει επίσης ότι «η ποινική έρευνα της υπόθεσης του Αιτητή ολοκληρώθηκε στις 3.2.2020 χωρίς να ληφθεί απόφαση για ποινική δίωξη του.  Επίσης οι διοικητικές διαδικασίες έχουν ολοκληρωθεί περί τον Μάιο 2020 και ο Αιτητής έχει την ιδιότητα του Αιτητή διεθνούς προστασίας μέχρι την έκδοση της απόφασης του Δ.Δ.Π. στην προσφυγή του αρ. 711/2020 με την οποία προσβάλλει τον αποκλεισμό του από το καθεστώς δικαιούχου συμπληρωματικής προστασίας κατ΄ επίκληση του Άρθρου 5(2)(στ) του Περί Προσφύγων Νόμου 2000, Ν.6(Ι)/2000, που λήφθηκε στις 20.5.2020».

«Η όποια αξιολόγηση του κινδύνου στο πρόσωπο του Αιτητή έγινε προ αρκετού καιρού και δεν μεσολάβησε έκτοτε οτιδήποτε προκειμένου να δικαιολογείται η περαιτέρω κράτηση του, μάλιστα η αρμόδια Λειτουργός της Υπηρεσίας Ασύλου εισηγήθηκε από 19.5.2020 στην Έκθεση της, όπως ο Αιτητής “παρόλο που έχει αποκλειστεί από το καθεστώς συμπληρωματικής προστασίας, λόγω της εμπόλεμης κατάστασης στη Συρία, εισηγούμαι όπως αποταθεί στο ΤΑΠΜ για έκδοση εναλλακτικής άδειας παραμονής”.  (βλ. Τεκμ. 10 ενστάσεως)», αναφέρεται.

«Έχοντας υπόψιν όλα τα πιο πάνω, κρίνω ότι υπό τις περιστάσεις και γεγονότα που περιβάλλουν την παρούσα υπόθεση η επιτυχία της αίτησης είναι αναπόφευκτη», καταλήγει η απόφαση του Ανωτάτου.

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.