Έρχονται νέοι κανόνες για τις λαϊκές αγορές – Τι προνοεί νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή

Αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας των λαϊκών αγορών, αλλά και στα προϊόντα τα οποία µπορούν να διατίθενται προς πώληση, φέρνει νοµοσχέδιο το οποίο κατατέθηκε στη Βουλή.

Σύµφωνα µε το νοµοσχέδιο, οι άδειες χρήσης χώρου εντός της κάθε λαϊκής αγοράς θα συνεχίσουν να εκδίδονται από την αρµόδια Aρχή Tοπικής Aυτοδιοίκησης. Παρά ταύτα, εισάγονται κριτήρια για τις περιπτώσεις στις οποίες οι αιτήσεις είναι περισσότερες από τους διαθέσιµους χώρους.

Το νοµοσχέδιο καθορίζει συγκεκριµένα ότι θα έχουν προτεραιότητα οι αιτητές οι οποίοι πληρούν τα περισσότερα (σε αριθµό και χωρίς κατάταξη προτεραιότητας) από τα πιο κάτω κριτήρια:

• Είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Αγροτών. Σηµειώνεται ότι για το συγκεκριµένο κριτήριο υπάρχει υποσηµείωση στο νοµοσχέδιο, στην οποία αναφέρεται ότι οι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Α θα έχουν προτεραιότητα σε σχέση µε τους εγγεγραµµένους στο Μητρώο Β.

• Έχουν τον µεγαλύτερο αριθµό ετών συµµετοχής στη συγκεκριµένη αγορά.

Σηµειώνεται ότι σε άλλο σηµείο του νοµοσχεδίου αναφέρεται ότι «παραγωγός που κατείχε άδεια χρήσης χώρου στο παρελθόν και αιτείται εκ νέου άδεια χρήσης χώρου, δεν του δίνει το δικαίωµα στην εκ νέου χρήση και/ή επαναλαµβανόµενη ή/και µόνιµη χρήση της ίδιας µονάδας».

Επισηµαίνεται επίσης η διευκρίνιση ότι οι υφιστάµενες άδειες χρήσης χώρων οι οποίες παραχωρήθηκαν στο παρελθόν, θα παραµείνουν «σε ισχύ µέχρι τη λήξη τους και όχι πέραν των έξι µηνών» από την ηµέρα που θα τεθεί σε ισχύ η νέα νοµοθεσία.

• Είναι κάτω των 40 ετών.

• Είναι εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Ελεγχόµενων Επιχειρηµατιών Βιολογικής Παραγωγής.

• Σηµειώνεται ότι στο νοµοσχέδιο αναφέρεται ότι θα πρέπει «να λαµβάνονται επίσης υπόψη οι παράγοντες της εποχικότητας προϊόντων ή/και περιπτώσεις νέων γεωργών και παραγωγών», χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται µε ποιο τρόπο θα γίνεται αυτό.

Μάλιστα σε άλλο σηµείο αναφέρεται ότι οι άδειες θα έχουν διάρκεια από έξι µέχρι δώδεκα µήνες, χωρίς να δίνεται η δυνατότητα στις αρµόδιες Αρχές να παραχωρούν το χώρο σε άλλον ενδιαφερόµενο για πώληση εποχικών προϊόντων, σε περίπτωση που ο κάτοχος του χώρου δεν µπορεί να τον αξιοποιήσει.

Επίσης, παρά το γεγονός ότι η αρµόδια Αρχή δεν θα έχει το δικαίωµα να παραχωρήσει προσωρινά το χώρο σε άλλο χρήστη, ο ίδιος ο χρήστης θα µπορεί να αναθέσει ουσιαστικά τη διαχείριση σε άλλα πρόσωπα υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

– Να είναι συγγενείς του µέχρι δεύτερου βαθµού,

– Να είναι και οι ίδιοι παραγωγοί και

– Να πουλούν προϊόντα του κύριου χρήστη.

Τα προϊόντα τα οποία θα µπορούν να πωλούνται στις λαϊκές αγορές

Σύµφωνα µε το νοµοσχέδια, τα προϊόντα τα οποία θα µπορούν να πωλούνται εντός των λαϊκών αγορών είναι τα ακόλουθα:

• Προϊόντα φυτικής παραγωγής και µανιτάρια που χρησιµοποιούνται ως τρόφιµα, περιλαµβανοµένων και των προϊόντων που συλλέγονται από τη φύση.

• Κοµµένα άνθη και φυτά γλάστρας.

• Μεταποιηµένα προϊόντα τα οποία προκύπτουν από τη µεταποίηση προϊόντων φυτικής παραγωγής και µανιταριών που χρησιµοποιούνται ως τρόφιµα, περιλαµβανοµένων και των προϊόντων που συλλέγονται από τη φύση. Όπως διευκρινίζεται, τόσο οι βασικές πρώτες ύλες, µε εξαίρεση το αλάτι, τη ζάχαρη, το ξίδι, το σιτάρι και το αλεύρι, όσο και το ίδιο το µεταποιηµένο προϊόν, πρέπει να είναι παραγωγής και παρασκευής του ίδιου του παραγωγού που το διαθέτει στην αγορά.

• Σαλιγκάρια, άγρια ή εκτροφής.

• Μέλι και άλλα προϊόντα της µέλισσας, όπως γύρις και µέλι µε κηρύθρα.

• Αβγά.

• Κρασί και οινοπνευµατώδη ποτά.

• Φρέσκα ψάρια.

• Μεταποιηµένα προϊόντα ζωικής προέλευσης ιδίας παραγωγής, όπως γαλακτοκοµικά προϊόντα, χαλλούµια, αναρή, τυρί φλαούνας, τραχανάς και αλλαντικά. Όπως διευκρινίζεται, τόσο οι βασικές πρώτες ύλες, µε εξαίρεση το κρέας για παρασκευή αλλαντικών, όσο και το ίδιο το µεταποιηµένο προϊόν πρέπει να είναι παραγωγής και παρασκευής του ίδιου του παραγωγού που το διαθέτει στην αγορά.

• Βιολογικά προϊόντα, πρωτογενή ή/και µεταποιηµένα, που εµπίπτουν στις πιο πάνω κατηγορίες, νοουµένου ότι ο παραγωγός τοποθετεί σ’ αυτά την προβλεπόµενη από τον σχετικό κανονισµό της ΕΕ σήµανση και αναρτά σε περίοπτη θέση το πιστοποιητικό βιολογικής παραγωγής που εκδίδει ο Οργανισµός Ελέγχου και Πιστοποίησης που τον ελέγχει και τον πιστοποιεί.

• Όλα τα προϊόντα τα οποία διατίθενται σε λαϊκή αγορά, ανάλογα µε το είδος τους, πρέπει να πληρούν τους όρους ποιότητας, υγιεινής, ασφάλειας, καθώς και τις προδιαγραφές εµπορίας των τροφίµων που προβλέπονται στη σχετική ενωσιακή και εθνική νοµοθεσία.

Μεταβατικές διατάξεις για υφιστάμενες άδειες χρήσης χώρων

Σηµειώνεται ότι στο νοµοσχέδιο περιλαµβάνονται µεταβατικές διατάξεις για τις άδειες οι οποίες εκδόθηκαν στο παρελθόν και βρίσκονται σε ισχύ.

Όπως αναφέρεται, θα παραµείνουν «σε ισχύ µέχρι τη λήξη τους και όχι πέραν των έξι µηνών» από την ηµέρα που θα τεθεί σε ισχύ η νέα νοµοθεσία.

Επισηµαίνεται ότι για να τεθεί σε ισχύ η νέα νοµοθεσία, πρέπει το νοµοσχέδιο να συζητηθεί στην αρµόδια κοινοβουλευτική επιτροπή, στη συνέχεια να οδηγηθεί στην Ολοµέλεια της Βουλής και να εγκριθεί από την πλειοψηφία, ακολούθως να υπογραφεί από τον Πρόεδρο της ∆ηµοκρατίας και τέλος να δηµοσιευτεί στην επίσηµη εφηµερίδα της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας.

Από αυτό το σηµείο είναι που θα αρχίσουν να µετράνε οι έξι µήνες. Επισηµαίνεται επίσης ότι στο νοµοσχέδιο περιλαµβάνονται µεταβατικές διατάξεις για τις υφιστάµενες λαϊκές αγορές. Όπως αναφέρεται, θα µπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν µε το παλιό καθεστώς για περίοδο µέχρι τριών µηνών µετά την έναρξη της ισχύος του νέου νόµου.

Ωστόσο για τη συνέχεια θα πρέπει να εξασφαλίσουν άδεια από την αρµόδια επιτροπή που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό.

Ποινές για παραβάτες

Σηµειώνεται ακόµη ότι στο νοµοσχέδιο προβλέπονται ποινές για όσους παραβιάζουν τη νοµοθεσία, όπως γραπτή σύσταση για µη επανάληψη της παράβασης, ή/και διοικητικό πρόστιµο µέχρι 3 χιλ. ευρώ, ή/ και ανάκληση της άδειας χρήσης.

Αναφέρεται ακόµη ότι στις περιπτώσεις που διαπραχθούν περισσότερες από τρεις επαναλαµβανόµενες παραβάσεις, το διοικητικό πρόστιµο δύναται να αυξηθεί µέχρι τις 3 χιλ. ευρώ. Επιπρόσθετα, στις περιπτώσεις αυτές η αρµόδια Αρχή δύναται να αρνηθεί οριστικά την έκδοση άδειας χρήσης χώρου στο µέλλον.

Κωνσταντίνος Ζαχαρίου

Google News icon Aκολουθήστε μας στο Google News


Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy