Επιβράδυνση στη ζήτηση στεγαστικών δανείων μετά το κλείσιμο του Συνεργατισμού, δείχνει νέα έρευνα της Κεντρικής Τράπεζας, η οποία δόθηκε χθες στη δημοσιότητα.

Σύμφωνα με την έρευνα, η ζήτηση για στεγαστικά δάνεια κατέγραψε συνεχόμενες αυξήσεις μετά την κρίση του 2013. Ωστόσο από το τρίτο τρίμηνο του 2018 (σ.σ.: που έκλεισε ο Συνεργατισμός) παρατηρείται «τάση επιβράδυνσης».

Σημειώνεται μάλιστα ότι η αύξηση η οποία καταγράφηκε το τέταρτο τρίμηνο του 2018 ήταν μικρότερη από ό,τι αναμενόταν από τις τράπεζες, αλλά και χαμηλότερη από την αύξηση που καταγράφηκε το προηγούμενο τρίμηνο. Σύμφωνα με την ΚΤ, οι κύριοι παράγοντες που συνέβαλαν στην αύξηση της καθαρής ζήτησης για στεγαστικά δάνεια από τα νοικοκυριά ήταν η αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών, η μείωση του γενικού επιπέδου των επιτοκίων και οι καλύτερες προοπτικές της αγοράς κατοικιών. Αναφέρεται επίσης ότι και η αναδιάρθρωση και αναδιαπραγμάτευση χρέους είχε θετική επίδραση στην αύξηση της ζήτησης στεγαστικών δανείων.

Η ΚΤ αναφέρει ότι σε γενικές γραμμές η συνεχιζόμενη οικονομική ανάπτυξη, η συνεπακόλουθη μείωση της ανεργίας και η μικρή αύξηση στους μισθούς φαίνεται να συνεχίζουν να στηρίζουν την αύξηση στις επενδύσεις για στεγαστικούς σκοπούς. Αναφέρεται επίσης ότι για το πρώτο τρίμηνο του 2019 οι τράπεζες στην Κύπρο αναμένουν περαιτέρω αύξηση στην καθαρή ζήτηση για στεγαστικά δάνεια από νοικοκυριά. Ακόμη, η καθαρή ζήτηση καταναλωτικών και λοιπών δανείων από νοικοκυριά κατέγραψε αύξηση κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2018, σε μικρότερο όμως βαθμό από ό,τι αναμενόταν από τις τράπεζες το προηγούμενο τρίμηνο. Όσον αφορά τη ζήτηση για δάνεια από τις επιχειρήσεις, αναφέρεται ότι σε γενικές γραμμές συνεχίζει να καταγράφει αύξηση, η οποία αποδίδεται στις πάγιες επενδύσεις, τη μείωση του γενικού επιπέδου των επιτοκίων, την αναδιάρθρωση χρέους, τα δάνεια από άλλα τραπεζικά ιδρύματα, τις συγχωνεύσεις ή εξαγορές και αναδιάρθρωση επιχειρήσεων, καθώς και την ανάγκη αύξησης των αποθεμάτων και των κεφαλαίων κίνησης.

Αμετάβλητα τα κριτήρια

Εν τω μεταξύ τα κριτήρια για χορήγηση δανείων τόσο προς τα νοικοκυριά όσο και προς επιχειρήσεις παραμένουν αμετάβλητα.

Επίσης οι τράπεζες αναμένουν ότι το πρώτο τρίμηνο του 2019 τα κριτήρια χορήγησης δανείων προς επιχειρήσεις θα παραμείνουν αμετάβλητα.