Έρευνα: Πώς αντιλαμβάνονται και πώς βιώνουν οι Κύπριοι την κλιματική αλλαγή

Σημαντικά στοιχεία για περαιτέρω προβληματισμό προέκυψαν μέσα από έρευνα που έγινε από το ΤΕΠΑΚ και την οργάνωση «Φίλοι της Γης»

Η έρευνα αποσκοπούσε στο να γίνει κατανοητό τι πιστεύουν οι Κύπριοι για την κλιµατική αλλαγή έτσι ώστε να προωθηθεί η εκπαίδευση και η ενηµέρωση µέσα από την οποία θα καλλιεργηθεί κουλτούρα φιλική προς το περιβάλλον και κατ’ επέκταση η ατοµική και συλλογική συµβολή στο µετριασµό των κλιµατικών µεταβολών.


Κατεβάστε το  Dialogos App
Apple | Android | HuaweiΕπιπλέον, τα στατιστικά δεδοµένα µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την προώθηση φιλικών προς το περιβάλλον πολιτικών, µε στόχο το µετριασµό των επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής, τη διατήρηση ενός υγιούς οικοσυστήµατος και κατά συνέπεια τη διατήρηση της κοινωνικής σταθερότητας και τη στροφή της οικονοµικής ανάπτυξης σε πιο βιώσιµη βάση. Η έρευνα έγινε µέσω ηλεκτρονικών ερωτηµατολογίων.

Η άνοδος της θερµοκρασίας µάς ανησυχεί περισσότερο

Όπως προέκυψε µέσα από ερώτηση που αφορά τα καιρικά φαινόµενα που προκαλούνται από τις κλιµατικές µεταβολές και πώς επηρεάζουν ή θα επηρεάσουν στο µέλλον την περιοχή µας, οι Κύπριοι θεωρούν ως σηµαντικότερα την άνοδο της θερµοκρασίας, την παρατεταµένη περίοδο υψηλών θερµοκρασιών και τους συχνότερους και εντονότερους καύσωνες. Λιγότερο σηµαντικό θεωρούν την αύξηση της σφοδρότητας των ανέµων, την αύξηση της έντασης των βροχοπτώσεων και τη µείωση της ετήσιας βροχόπτωσης.

Στο ερώτηµα αν υπάρχουν άλλα φαινόµενα που σχετίζονται µε τον καιρό και αφορούν τη χώρα µας ως αποτέλεσµα της κλιµατικής αλλαγής, οι συµµετέχοντες στην έρευνα είχαν τη δυνατότητα να απαντήσουν ελεύθερα και οι απαντήσεις που επικράτησαν αναφέρονταν στη συχνότερη εµφάνιση σκόνης στην ατµόσφαιρα, την εντατικοποίηση της ερηµοποίησης, την τάση απάλειψης των εποχών και την εκδήλωση περισσότερων πυρκαγιών και πληµµυρών.

Σε ό,τι αφορά το βαθµό που αυτά τα καιρικά φαινόµενα επηρεάζουν τη σηµερινή καθηµερινότητά τους, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων απάντησε ότι τους επηρεάζουν «Πάρα πολύ» και «Πολύ», ενώ ορισµένοι απάντησαν «Μέτρια». Στο ίδιο ερώτηµα και σε σχέση µε το µέλλον, η άποψη που κατά πλειοψηφία καταγράφηκε είναι ότι τα καιρικά φαινόµενα στο µέλλον θα επηρεάζουν «Πάρα πολύ» την καθηµερινότητα στην Κύπρο.

Μέσα από τις απαντήσεις που δόθηκαν στα συγκεκριµένα ερωτήµατα, όπως επισηµαίνουν οι επεξεργαστές των στοιχείων, συµπεραίνεται ότι «οι Κύπριοι πολίτες σήµερα µπορεί σε µεγάλο βαθµό να θεωρούν σηµαντική την εµφάνιση των πιο πάνω καιρικών φαινοµένων ως αποτέλεσµα της κλιµατικής αλλαγής και να αντιλαµβάνονται ότι επηρεάζουν τη σηµερινή πραγµατικότητα, ωστόσο όταν η ερώτηση αφορά µέλλοντα χρόνο, τότε υπάρχει ακόµα µεγαλύτερη συνειδητοποίηση της συµβολής των φαινοµένων στην καθηµερινότητα των πολιτών».

9 στους 10 κατανοούν το µέγεθος του προβλήµατος

Άκρως ενδιαφέρουσες είναι οι απαντήσεις που δόθηκαν σε ερώτηση όπου εξετάστηκε το πόσο σηµαντικό θεωρούν οι ερωτηθέντες το ζήτηµα της κλιµατικής αλλαγής. Το 71% απάντησαν «Πάρα πολύ», ενώ το 20% απάντησε «Πολύ».

Αυτό σηµαίνει ότι για 9 στους 10 πολίτες της Κύπρου το ζήτηµα της κλιµατικής αλλαγής είναι καθοριστικής σηµασίας και «αυτό µπορεί να θεωρηθεί ένα καθ’ όλα ενθαρρυντικό δεδοµένο ως βάση για να στηριχθούν περισσότερες ενέργειες για το µετριασµό της κλιµατικής κρίσης σε κοινωνικό, πολιτικό, επιχειρηµατικό, ακαδηµαϊκό επίπεδο».

Επιπλέον, σε ποσοστό 17% οι συµµετέχοντες στην έρευνα δήλωσαν ότι έχουν επηρεαστεί «Πάρα πολύ», σε προσωπικό επίπεδο, από την κλιµατική αλλαγή, ενώ το 31% θεωρούν ότι έχουν επηρεαστεί «Πολύ». Αυτό σηµαίνει ότι σχεδόν ένας στους δύο Κύπριους πολίτες έχει επηρεαστεί σε µεγάλο βαθμό από την κλιµατική αλλαγή. Υψηλό (30%) είναι και το ποσοστό των συµµετεχόντων που έχουν απαντήσει πως οι κλιµατικές αλλαγές έχουν επηρεάσει την καθηµερινότητά τους σε «Μέτριο» βαθµό.

Με βάση αυτά τα στοιχεία κρίνεται ότι οι βασικότεροι και κατά συχνότερη καταγραφή τρόποι µε τους οποίους οι κλιµατικές αλλαγές επηρεάζουν τους Κυπρίους είναι:

– Υποβάθµιση της ποιότητας ζωής εξαιτίας των συνεχών και εντονότερων αυξηµένων θερµοκρασιών. Περισσότερες ώρες σε κλειστούς χώρους µε κλιµατιστικά, αποφυγή της περιήγησης σε ανοικτούς χώρους, όπως πάρκα και δηµόσιοι δρόµοι, περιορισµός των εξωτερικών δραστηριοτήτων γενικότερα.

– Μεγαλύτερες ανάγκες σε πόρους όπως ρεύµα για κλιµατισµό και νερό για κηπουρικές και γεωργικές δραστηριότητες. Οι πολύ υψηλές θερµοκρασίες αναγκάζουν την πολύωρη παραµονή σε κλιµατιζόµενους χώρους και την κατανάλωση µεγαλύτερων ποσοτήτων ρεύµατος. Επίσης, η υψηλή θερµοκρασία συνεπάγεται και υψηλή εξάτµιση της υγρασίας των εδαφών µε αποτέλεσµα να υπάρχουν µεγαλύτερες ανάγκες για νερό, εκεί όπου υπάρχουν γεωργικές καλλιέργειες ή κηπευτικά είδη ή φυτά γενικότερα.

– Τα ακραία καιρικά φαινόµενα, ως αποτέλεσµα της κλιµατικής αλλαγής, καταγράφονται σε πολλές περιπτώσεις ως αιτία για καταστροφή της σοδειάς και των καλλιεργειών γενικότερα των γεωργών. Τέτοια φαινόµενα µπορεί να είναι οι παρατεταµένες και έντονες υψηλές θερµοκρασίες, η χαλαζόπτωση, ή ακόµα και οι έντονες βροχοπτώσεις.

– Οι έντονες και παρατεταµένες ζεστές περίοδοι του χρόνου δηµιουργούν δυσφορία, σωµατική αδράνεια, αδυναµία µετακίνησης, µείωση της παραγωγικότητας και άρα ψυχολογική καταπίεση σε αρκετούς πολίτες.

Οι Κύπριοι βιώνουν τις επιπτώσεις και προσαρµόζονται ανάλογα

Σε ερώτηση για το πώς αντιδρούν και πώς έχουν αλλάξει κάποιες συνήθειες της καθηµερινότητάς τους προκειµένου να προσαρµοστούν στις νέες συνθήκες, το 32% απάντησε «Μέτρια», το 21% «Πολλές» και 10% «Πάρα πολλές».

Στον αντίποδα, σε ποσοστά 18% και 14% οι συµµετέχοντες απάντησαν πως οι συνήθειές τους άλλαξαν «Ελάχιστα» και «Καθόλου», αντίστοιχα.

Οι αλλαγές στις συνήθειες που εντοπίστηκαν σε µεγαλύτερο βαθµό αφορούν την αλλαγή του ωραρίου εργασίας και των εξωτερικών δραστηριοτήτων γενικότερα, προκειµένου να αποφεύγεται η έκθεση στον ήλιο και τις υψηλές θερµοκρασίες για πολλές ώρες και η εγκατάσταση κλιµατιστικών σε χώρους που δεν υπήρχαν, ενώ εκεί που υπήρχαν εντατικοποιήθηκε η χρήση τους κατά τη διάρκεια της µέρας.

Η έρευνα καταλήγει ότι «η κλιµατική αλλαγή µάς επηρεάζει ευρέως και αυτό αποτυπώνεται και από το γεγονός ότι 416 άτοµα δήλωσαν ότι βιώνουν τις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής και προσάρµοσαν την καθηµερινή τους ζωή σε αυτές.

Το γεγονός αυτό απαιτεί την προσοχή µας, καθώς στη βάση των επιστηµονικών εκτιµήσεων οι επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής αναµένεται να ενταθούν ανεξέλεγκτα στο µέλλον αν δεν ληφθούν άµεσα µέτρα µετριασµού της».

Οι ιθύνοντες της έρευνας υποδεικνύουν ότι «οφείλουµε να δράσουµε εκπαιδεύοντας τους πολίτες σχετικά µε τον τρόπο προσαρµογής στα νέα κλιµατικά δεδοµένα, αλλά και συµβολής τους στην προσπάθεια αντιστροφής της κατάστασης και αυτό µπορεί να επιτευχθεί προωθώντας πολιτικές φιλικές προς το περιβάλλον και κατασκευάζοντας υποδοµές που θα συµβάλλουν στο µετριασµό των επιπτώσεων».

Χρήστος Χαραλάµπους

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.