Εργασιακά προβλήµατα στη Γεωργία – Κτηνοτροφία

Έλα στο Google News

Του Άθου Ελευθερίου*

 

Ο τοµέας της Γεωργίας/Κτηνοτροφίας αντιµετώπιζε πάντοτε προβλήµατα. […] Παρά τις βελτιώσεις που έγιναν τα τελευταία χρόνια, εξακολουθούν να υπάρχουν ακόµα αρκετά άλυτα προβλήµατα. Υπενθυµίζω κυρίως τα ζητήµατα που έγινε προσπάθεια να λυθούν µε τη Συλλογική Σύµβαση Εργασίας (ΣΣΕ) στη Γεωργία και Κτηνοτροφία, η οποία συνοµολογήθηκε πρώτη φορά το 2004.

Μετά από διαπραγµατεύσεις που κράτησαν µεγάλο χρονικό διάστηµα, ανανεώθηκε πρόσφατα, µετά από πρόταση του Τµήµατος Εργασιακών Σχέσεων (ΤΕΣ), η ΣΣΕ για τα έτη 2021-2022. Την υπογράφουν όλες οι Αγροτικές Οργανώσεις και οι τρεις συνδικαλιστικές οργανώσεις του κλάδου. Αυτή η εξέλιξη ήταν αποτέλεσµα νέων διαβεβαιώσεων που δόθηκαν από τους αρµόδιους για την ανάληψη νέων πρωτοβουλιών για να επιλυθούν τα προβλήµατα που συνεχίζουν στον κλάδο.

Το συνδικαλιστικό κίνηµα αποφάσισε να δώσει ακόµα µια ευκαιρία για να εφαρµοστούν οι νόµοι και συµφωνίες. Όλοι συµφώνησαν πως πρέπει να αποτρέπονται φαινόµενα εκµετάλλευσης των εργαζοµένων.

Οι θέσεις του συνδικαλιστικού κινήµατος δόθηκαν και γραπτώς σε τρία τµήµατα του ΥΕΠΚΑ. Του Τµήµατος Εργασίας, του Τµήµατος Εργασιακών Σχέσεων και της Ενιαίας Υπηρεσίας Επιθεωρήσεων. Τα κυριότερα ζητήµατα που πρέπει να προωθηθούν είναι:

– Η λειτουργία της Συµβουλευτικής Επιτροπής για παραχώρηση αδειών εργασίας.

– Η παραχώρηση αδειών εργασίας να δίνεται όταν υπάρχει υπογραµµένη η ΣΣΕ που έχουν συµφωνήσει οι συντεχνίες µε τις αγροτικές οργανώσεις και νοουµένου ότι είναι αποδεκτή από τον εργοδότη.

– Όταν εγκρίνονται οι άδειες εργασίας να ενηµερώνονται οι συντεχνίες για τον αριθµό των αδειών και σε ποιους παραχωρούνται.

– Να λειτουργήσουν κοινά κλιµάκια επιθεωρήσεων µε εκπροσώπους του ΥΕΠΚΑ, των συντεχνιών και αγροτικών οργανώσεων για να διενεργούν δειγµατοληπτικούς ελέγχους για τη διαµονή και συνθήκες εργασίας των εργαζόµενων και κατά πόσο συνάδουν µε τις εκάστοτε συµφωνίες και νοµοθεσίες. Γι’ αυτό το θέµα ζητήθηκε κοινή συνάντηση µε το Τµήµα Εργασίας, το ΤΕΣ και την Ενιαία Υπηρεσία Επιθεωρήσεων.

– Στους εργαζόµενους µαζί µε το συµβόλαιο εργασίας να δίνεται γραπτώς και η διαδικασία υποβολής τυχόν παραπόνων στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

– Να καθοριστούν επιπτώσεις στους εργοδότες που θα παραβιάζουν τις συµφωνίες, µε τις οποίες δεσµεύονται για να πάρουν άδειες εργασίας εργαζόµενων από τρίτες χώρες.

Επισηµαίνω πως οι πιο πάνω θέσεις είχαν τεθεί και ζητηθεί από το 2004. ∆υστυχώς, παρά τις δεσµεύσεις που είχαν αναληφθεί και γραπτώς, δεν έχουν υλοποιηθεί. Η Συµβουλευτική Τριµερής Επιτροπή συνεδρίασε µόνο δύο φορές το 2012. Παρά τις επίµονες προσπάθειές µας ουδέποτε επαναλειτούργησε. Ο όρος «µικρές επιχειρήσεις», που αναφερόταν στην 1η ΣΣΕ, παραβιάστηκε και το ΤΕΣ αντί της ερµηνείας που του ζητήθηκε, τον αφαίρεσε από τη ΣΣΕ. Οι θέσεις του Υπουργείου Εργασίας για τα πιο πάνω δόθηκαν και γραπτώς από το 2004 και ανέφεραν τα ακόλουθα:

«Η συλλογική σύµβαση θα καλύπτει τις µικρές επιχειρήσεις/εργοδότες στους τοµείς της Γεωργίας και Κτηνοτροφίας. Όλες οι υφιστάµενες επιχειρησιακές συµβάσεις θα εξακολουθήσουν να εφαρµόζονται. Επιπλέον, δεν αποτελεί εµπόδιο η συµφωνία αυτή σε περιπτώσεις συνοµολόγησης νέων επιχειρησιακών συµβάσεων. Η Υπηρεσία Βιοµηχανικών Σχέσεων εισηγήθηκε προς το Τµήµα Εργασίας, ως η αρµόδια υπηρεσία, τη σύσταση Συµβουλευτικής Τριµερούς Επιτροπής για εξέταση των αιτήσεων παραχώρησης αδειών εργασίας. Η εισήγηση αυτή έγινε αποδεκτή από το Τµήµα Εργασίας».

Το συνδικαλιστικό κίνηµα προχώρησε στην αποδοχή της ανανέωσης της ΣΣΕ, γνωρίζοντας πως πολλοί εργοδότες αυτού του τοµέα την εφαρµόζουν, όπως και τις νοµοθεσίες που τους αφορούν. ∆εν αγνοούµε επίσης το γεγονός πως υπάρχουν και εργοδότες που εκµεταλλεύονται τους εργαζόµενους. Αυτό δεν είναι αποδεκτό και πρέπει να τερµατιστεί.

Η υλοποίηση των δεσµεύσεων που εκ νέου έχουν αναληφθεί, ιδιαίτερα των αρµοδίων τµηµάτων του ΥΕΠΚΑ και των Αγροτικών Οργανώσεων, σε µια νέα κοινή προσπάθεια µε το συνδικαλιστικό κίνηµα, ευελπιστούµε πως θα συµβάλει θετικά προς την ορθή κατεύθυνση επίλυσης αυτών των προβληµάτων.

* Γενικός Γραµµατέας ΣΕΓ∆ΑΜΕΛΙΝ – ΠΕΟ

Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.
Ακολουθήστε μας και στο Google News.