Εταιρική δέουσα επιμέλεια και βιωσιμότητα: Το ESG από τα λόγια στις πράξεις

Της
Νικόλ Κ. Φινοπούλου*

 

Το ESG από τα λόγια στις πράξεις

Οι εταιρείες στην Ευρώπη αναµένεται ότι θα εισέλθουν σε µια νέα εποχή µε την υιοθέτηση της πρόσφατα προτεινόµενης Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά µε την εταιρική δέουσα επιµέλεια όσον αφορά τη Βιωσιµότητα (CSDDD). Η νέα Οδηγία της ΕΕ στοχεύει στην εδραίωση της εταιρικής ευθύνης, στη βελτίωση των προτύπων δέουσας επιµέλειας βιωσιµότητας και εταιρικής διακυβέρνησης, στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωµάτων και στη στήριξη των δικαιωµάτων των ενδιαφεροµένων για πρόσβαση σε ένδικα µέσα.[…]

Με απλά λόγια, ο σκοπός της Οδηγίας είναι να θεσπίσει το καθήκον της εταιρικής δέουσας επιµέλειας (due diligence) για την ενσωµάτωση κριτηρίων βιωσιµότητας. Με την υιοθέτησή της οι εταιρείες θα υποχρεωθούν να εντοπίζουν, να προλαµβάνουν, να µετριάζουν ή ακόµα και να τερµατίζουν πράξεις που επηρεάζουν αρνητικά τα ανθρώπινα δικαιώµατα ή επηρεάζουν το περιβάλλον. Αναµένεται, όµως, ταυτόχρονα ότι θα βοηθήσει τις εταιρείες να εντοπίσουν, να αξιολογήσουν και να διαχειριστούν τους πιθανούς κινδύνους και τις ευκαιρίες που σχετίζονται µε ζητήµατα ESG και τα οποία µπορεί να επηρεάσουν την οικονοµική τους απόδοση, τη φήµη και τη µακροπρόθεσµη βιωσιµότητά τους. Οι εταιρείες µεγαλύτερου µεγέθους πρέπει ακόµα να παρουσιάσουν και να εφαρµόσουν ένα σχέδιο ευθυγραµµισµένο µε το στόχο περιορισµού της υπερθέρµανσης του πλανήτη στον 1,5 °C, σύµφωνα µε τη Συµφωνία του Παρισιού (2016).

Καθώς η Κύπρος εξελίσσεται σε περιφερειακό προορισµό για διεθνείς εταιρείες, κυρίως στον τοµέα της τεχνολογίας, η CSDDD γίνεται ακόµη πιο σηµαντική. Οι ευρωπαϊκές και οι κυπριακές εταιρείες θα πρέπει ως εκ τούτου να αντιληφθούν ότι µε την CSDDD δεν θα αρκεί µόνο να µιλούν για την απόδοσή τους σε θέµατα ESG (Περιβάλλοντος, Κοινωνικά, ∆ιακυβέρνησης). Θα πρέπει, πλέον, να αναφέρουν λεπτοµερώς τι κάνουν στην πράξη για την ενσωµάτωση των κριτηρίων ESG στην καθηµερινή τους δραστηριότητα και λειτουργία.

Μόλις εγκριθεί η Οδηγία, θα εφαρµόζεται, κατά κύριο λόγο, σε µεγάλες εταιρείες περιορισµένης ευθύνης µε 500+ εργαζοµένους και καθαρό κύκλο εργασιών άνω των €150 εκατ. παγκοσµίως. ∆ύο χρόνια µετά, οι κανόνες θα επεκταθούν και σε άλλες εταιρείες περιορισµένης ευθύνης µε 250+ εργαζόµενους και καθαρό κύκλο εργασιών άνω των €40 εκατ. παγκοσµίως, οι οποίες δραστηριοποιούνται σε τοµείς στους οποίους υπάρχει υψηλός κίνδυνος παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωµάτων ή βλάβης στο περιβάλλον, π.χ. στη γεωργία, την κλωστοϋφαντουργία ή τα ορυκτά. Το πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας θα ισχύει και για εταιρείες εκτός ΕΕ που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ µε όριο κύκλου εργασιών που θα δηµιουργείται στην ΕΕ.

Οι Μικροµεσαίες Επιχειρήσεις (ΜµΕ) δεν εµπίπτουν άµεσα στο πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας. Ενδέχεται ωστόσο να επηρεαστούν έµµεσα ως αποτέλεσµα των επιπτώσεων σε µεγάλες εταιρείες µε τις οποίες µπορεί να συνεργάζονται. Ως εκ τούτου, η πρόταση προβλέπει τεχνική αλλά και οικονοµική υποστήριξη στις ΜµΕ, που θα τις βοηθήσουν να ενσωµατώσουν σταδιακά τις πτυχές της βιωσιµότητας στις επιχειρηµατικές τους δραστηριότητες. […]

* ∆ικηγόρος, Corporate Commercial, Banking Finance, ESG, Sustainable Finance, LLB. LLM (UCL). LPC, CISL, University of Cambridge

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.