Επιβάλλεται όπως το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών καθορίσει πολιτική για την αντιμετώπιση των καθυστερημένων οφειλών, την οποία να εφαρμόζει συστηματικά κάθε χρόνο, αναφέρεται σε ειδική έκθεση για το 2016 της Ελεγκτικής Υπηρεσίας (ΕΥ) της Δημοκρατίας για το Τμήμα.
 
Επίσης, αναφέρεται ότι το Τμήμα «πρέπει άμεσα να προωθήσει ενέργειες για εφαρμογή των υπό αναφορά προνοιών της νομοθεσίας εναντίον των ιδιοκτητών σκαφών που έχουν καθυστερημένες οφειλές κατά τα τελευταία έτη».
 
Σύμφωνα με την ΕΥ, κατά τα έτη 2015 και 2016, δεν εφαρμόστηκαν οποιαδήποτε μέτρα για την είσπραξη των καθυστερημένων οφειλών, πέρα από την παραχώρηση χρονικής παράτασης για την αποπληρωμή και αποστολή προειδοποιητικών επιστολών στους οφειλέτες, παρά το γεγονός ότι η σχετική νομοθεσία προνοεί για τη λήψη μέτρων εναντίον των παρανομούντων και, τόσο στο τιμολόγιο όσο και στην προειδοποιητική επιστολή που αποστέλλει το Τμήμα προς τους ιδιοκτήτες σκαφών, γίνεται αναφορά για τη λήψη μέτρων σε περίπτωση μη εξόφλησης.
 
Προστίθεται ότι το Τμήμα ζήτησε στις 31.10.2016 νομική συμβουλή από τη Νομική Υπηρεσία αναφορικά με τα μέτρα που δικαιούται να επιβάλει εναντίον των παρανομούντων και η Νομική Υπηρεσία, σε επιστολή της με ημερ. 17.2.2017, επιβεβαίωσε ότι το Τμήμα μπορεί να εφαρμόσει τις υπό αναφορά πρόνοιες της νομοθεσίας.
 
Η ΕΥ αναφέρει ότι μέχρι την περίοδο ολοκλήρωσης του ελέγχου της τον Σεπτέμβριο του 2017, το Τμήμα δεν προώθησε οποιαδήποτε μέτρα εναντίον των παρανομούντων ιδιοκτητών σκαφών.
 
Από δειγματοληπτικό έλεγχο που διενεργήθηκε στα καθυστερημένα τέλη ελλιμενισμού στα αλιευτικά καταφύγια, η ΕΥ παρατήρησε ότι, σύμφωνα με καταστάσεις που τηρεί το Τμήμα, περί τα τέλη του Αυγούστου του 2017, τα καθυστερημένα τέλη ελλιμενισμού των αλιευτικών καταφυγίων Αγίας Νάπας και Ζυγίου ανέρχονταν στα €67.969 και €29.399, αντίστοιχα, τα οποία αφορούσαν καθυστερημένες οφειλές για τα έτη 2013-2017.
 
Αναφορικά με τις καθυστερήσεις του αλιευτικού καταφυγίου Αγίας Νάπας, αναφέρεται ότι το 62% αφορά σε πέντε επαγγελματικά ακτοπλοϊκά σκάφη αναψυχής, τέσσερα εκ των οποίων έχουν καθυστερημένες οφειλές για τα έτη 2015-2017 και ένα για τα έτη 2014-2017.
 
Η μη προώθηση αποτελεσματικών μέτρων για την είσπραξη των καθυστερημένων δημιουργεί άνιση μεταχείριση μεταξύ των χρηστών των αλιευτικών καταφυγίων και ενθαρρύνει τους παρανομούντες να μην τακτοποιούν τις οφειλές τους, τονίζεται στην έκθεση της ΕΥ.
 
Προστίθεται ότι η Διευθύντρια του Τμήματος πληροφόρησε την ΕΥ ότι το Τμήμα μελετά την προώθηση ενεργειών για εφαρμογή των σχετικών προνοιών της νομοθεσίας, καθότι για την εφαρμογή τους απαιτείται κόστος για το οποίο δεν περιλήφθηκε σχετική πρόταση στην Προϋπολογισμό του 2018. Το Τμήμα προτίθεται να προχωρήσει στην καταγραφή και ιεράρχηση των παρανομούντων βάσει του χρόνου καθυστέρησης αποπληρωμής των τελών και στη συνέχεια, θα εφαρμόσει τις πρόνοιες της νομοθεσίας με σειρά προτεραιότητας.   
 
Εξάλλου, η ΕΥ αναφέρει ότι εντοπίστηκαν αλιευτικά σκάφη, για τα οποία οι συνολικές δηλωθείσες ποσότητες αγοράς για το 2016 παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις σε σχέση με τις αναφερόμενες, στις δηλώσεις εκφορτώσεων, ποσότητες αλιευμάτων για την ίδια περίοδο.
 
Τα στοιχεία αυτά, σύμφωνα με την ΕΥ, εγείρουν αμφιβολίες ως προς την ορθότητα των δεδομένων που υποβάλλονται από τους αλιείς ή/και τους εγγεγραμμένους αγοραστές. Επισημαίνεται ότι όλες οι περιπτώσεις σκαφών που εντοπίστηκαν στα πλαίσια του ελέγχου, αποτέλεσαν, κατά το 2016 και αντικείμενο διασταυρούμενου ελέγχου ηλεκτρονικών στοιχείων από το Τμήμα, κατά τη διενέργεια των οποίων εντοπίστηκαν, ασυνέπειες μεταξύ των εκφορτώσεων και των πωλήσεων στα αντίστοιχα δελτία.
 
Δεδομένου του ενδεχομένου επιπτώσεων των πιο πάνω δεδομένων στην ορθότητα των δηλώσεων εισοδημάτων που υποβάλλονται στο Τμήμα Φορολογίας, η ΕΥ εισηγήθηκε όπως οι περιπτώσεις σημαντικών ασυνεπειών προωθούνται, κατά την κρίση του Τμήματος, στο Τμήμα Φορολογίας για διερεύνηση στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων του.
 
Επιπλέον η ΕΥ αναφέρει ότι «διαπιστώθηκε και πάλι, όπως και κατά τα προηγούμενα δύο έτη, ότι συγκεκριμένη εταιρεία που λειτουργεί ως μονάδα θαλάσσιας υδατοκαλλιέργειας, παρουσιάζει συστηματική καθυστέρηση στην καταβολή των τελών χρήσης θαλάσσιου χώρου» και σημειώνει ότι η υπό αναφορά εταιρεία, (συνδέεται με αξιωματούχο της Δημοκρατίας), στις 31.12.2016 όφειλε ποσό ύψους €37.515  που αφορούσε σε τέλη χρήσης θαλάσσιου χώρου για τα έτη 2014, 2015 και 2016, πλέον τόκους υπερημερίας.
 
Ενόψει της συστηματικής φύσης των καθυστερήσεων που παρουσιάζει η συγκεκριμένη εταιρεία και λαμβανομένης υπόψη της σημαντικότητας του ποσού σε σχέση με το σύνολο των καθυστερημένων εσόδων του Τμήματος, η ΕΥ θεωρεί ότι η συχνότητα των υπενθυμίσεων και τα μέτρα που λαμβάνονται δεν είναι επαρκή για διασφάλιση της είσπραξης των καθυστερημένων εσόδων και το Τμήμα θα πρέπει να εξετάσει τη λήψη πιο δραστικών μέτρων, σύμφωνα με την Εγκύκλιο αρ. 1696 του Γενικού Λογιστηρίου, ημερ. 5.11.2012.
 
Η Διευθύντρια του Τμήματος πληροφόρησε τέλος την ΕΥ ότι το Τμήμα θα καλέσει σε συνάντηση τον ενδιαφερόμενο για να του επισημάνει τη σοβαρότητα του θέματος και σε περίπτωση που δεν ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του στο χρονικό πλαίσιο που θα καθοριστεί κατά την εν λόγω συνάντηση τότε το Τμήμα θα προωθήσει την υπόθεση δικαστικά.