Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης

Του Άντρου Γ. Καραγιάννη*

Για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης µέχρι το 2025 που έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, απαιτείται η συνεργασία και η συµβολή τόσο των τοπικών Αρχών όσο και των κρατών – µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η εκπαίδευση αποτελεί σηµαντική επένδυση για το µέλλον, γιατί µέσω της σωστής κατάρτισης και επιµόρφωσης των µαθητών διασφαλίζουµε τη δηµιουργία χρήσιµων για την κοινωνία πολιτών.

Οι µαθητές και οι φοιτητές δεν πρέπει να βιώνουν τις εκπαιδευτικές ανισότητες µεταξύ αποµακρυσµένων, αγροτικών και αστικών περιοχών στα διάφορα επίπεδα εκπαίδευσης, αφού κάτι τέτοιο συµβάλλει στη δηµιουργία ανισοτήτων στην ένταξη και εξεύρεση εργασίας αλλά και σε καλά και χαµηλά αµειβόµενες θέσεις εργασίας.

Οι τοπικές Αρχές, µέσα στα πλαίσια των εξουσιών τους, θα πρέπει να φροντίζουν στην παραχώρηση υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, αρχίζοντας από την προσχολική ηλικία και µέσω των κοινοτικών τµηµάτων στα Συµβούλια Κοινοτικού Εθελοντισµού, φτάνοντας µέχρι την πανεπιστηµιακή φοίτηση. Η παροχή εκπαίδευσης χαµηλής ποιότητας µπορεί να οδηγήσει στη σχολική εγκατάλειψη και στη φτώχεια, αφού νέοι που δεν διαθέτουν οποιαδήποτε εκπαίδευση και µόρφωση πιο δύσκολα µπορούν να εργοδοτηθούν.

Τα διδάγµατα από την πανδηµία αναγκάζουν τόσο τους εκπαιδευόµενους όσο και τους εκπαιδευτικούς να εφαρµόσουν νέες µεθόδους εκµάθησης και διδασκαλίας. Η συνεχής κατάρτιση αλλά και επιµόρφωση των εκπαιδευτικών στις νέες εκπαιδευτικές προκλήσεις αποτελούν σηµαντικό παράγοντα στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Χώρου Εκπαίδευσης και της ενδυνάµωσης του ρόλου του εκπαιδευτικού, όπως γνωµοδοτήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών. Η πανεπιστηµιακή εκπαίδευση εµπλέκει άµεσα και τις τοπικές Αρχές, αφού στα δηµοτικά τους όρια µπορούν να δηµιουργηθούν νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, φοιτητικές εστίες και αίθουσες διδασκαλίας. Τα πανεπιστηµιακά ιδρύµατα, ως χώροι προώθησης του «τετραγώνου γνώσης», δηλαδή της παροχής εκπαίδευσης, της έρευνας, της καινοτοµίας και της προσφοράς υπηρεσιών στην κοινωνία, µπορούν να προσελκύσουν ένα ποιοτικό, διεθνές ανθρώπινο δυναµικό και να αναδείξουν νέους επιστήµονες, νέους «εγκεφάλους» που θα φανούν χρήσιµοι για την κοινωνία και τη χώρα τους γενικότερα.

Η βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης βοηθά στη διαπολιτισµικότητα, στην εκµάθηση ξένων γλωσσών, στην πολιτισµική πολυµορφία και στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων. Η προώθηση προγραµµάτων διά βίου µάθησης για όλες τις ηλικίες αποτελεί επίσης επιπρόσθετη προσφορά υπηρεσιών των πανεπιστηµίων στην κοινωνία, βελτιώνοντας έτσι το επίπεδο ικανοποίησης και ένταξης στην κοινωνία διαφόρων οµάδων πληθυσµού.

Ο Ευρωπαϊκός Χώρος Εκπαίδευσης ενθαρρύνει τις τοπικές Αρχές να υλοποιήσουν τα προγράµµατα Erasmus+, ενθαρρύνοντας έτσι την κινητικότητα των εκπαιδευοµένων, νέων επιχειρηµατιών και εθελοντών. Η εκπαίδευση θα πρέπει να παραµείνει προσιτή σε όλους και µακριά από οποιαδήποτε µορφή βίας, ρητορική µίσους και διακρίσεις, αν θέλουµε να επιτύχουµε τον εκπαιδευτικό στόχο που έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή µέχρι το 2025.

* ∆ήµαρχος ∆ερύνειας

Ακολουθήστε μας στο Google News.
Eιδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο, όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.