Του Αµβρόσιου Προδρόµου*

Το θέµα της ρύπανσης του περιβάλλοντος αποτελεί µια από τις µεγαλύτερες προκλήσεις της ανθρωπότητας. Η ύπαρξη του ίδιου του πλανήτη εξαρτάται από τη διαχείριση που θα τύχουν τα θέµατα του περιβάλλοντος τα επόµενα χρόνια. Ο ρόλος και οι δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως του µεγαλύτερου πολιτικού οργανισµού, θα πρέπει να αποτελούν παράδειγµα για τον υπόλοιπο κόσµο. Παράλληλα, το κάθε κράτος-µέλος της ΕΕ µπορεί και πρέπει να λάβει τα δικά του µέτρα στο µέτρο που µπορεί και του αναλογεί, για να συνεισφέρει προς τη συγκεκριµένη κατεύθυνση. Ειδικότερα για τις µεγάλες οικονοµίες, η συγκεκριµένη πρόκληση αποτελεί πλέον σηµαντικό στόχο στρατηγικής συµµαχίας.

Παρόλο που η Βρετανία βρίσκεται προς την έξοδο από την ΕΕ και οι διεργασίες για την εκλογή του αντικαταστάτη της απερχόµενης Πρωθυπουργού Τερέζα Μέι είναι στο πλέον κρίσιµο σηµείο, η Βρετανία έχει γίνει η πρώτη χώρα από τις µεγάλες οικονοµίες (G7) που έχει φέρει ενώπιον του εθνικού της Κοινοβουλίου ολοκληρωµένη πολιτική και στρατηγική για µηδενική εκποµπή ρύπων µέχρι το 2050. Αυτό σηµαίνει ότι τα επόµενα 30 χρόνια η χώρα θα είναι πλήρως απεξαρτηµένη από οποιαδήποτε µορφή ενέργειας, πετρέλαιο ή φυσικό αέριο, µε τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) να αποτελούν τη µοναδική πηγή από την οποία θα τροφοδοτείται η οικονοµία. Πρακτικά αυτό σηµαίνει ότι γύρω στα 40 εκ. οχήµατα, 25 εκ. νοικοκυριά και πολλά εκ. επιχειρήσεων θα πρέπει να προσαρµοστούν στα νέα δεδοµένα. Για να γίνει αυτό, το κράτος θα πρέπει να επενδύσει στη συγκεκριµένη στρατηγική περίπου 50 δισ. στερλίνες ανά έτος, ποσό που θα προέλθει από περαιτέρω φορολόγηση. Παράλληλα όµως, το µακροχρόνιο κέρδος θα είναι πολλαπλάσιο αφού τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις θα επωφεληθούν από τη φθηνότερη ενέργεια, η οποία θα είναι διαθέσιµη, κάτι το οποίο αναµένεται να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα της οικονοµίας. Περαιτέρω, η συγκεκριµένη στρατηγική αναµένεται να αυξήσει τις θέσεις εργασίας στα Πράσινα Επαγγέλµατα, κάτι το οποίο θα έχει σηµαντικό θετικό αντίκτυπο σε ολόκληρη την οικονοµία. Η νοµοθετική ρύθµιση αποτελεί πραγµατικά σηµαντικό βήµα προς την προστασία του περιβάλλοντος. Το πιο σηµαντικό όµως, αυτή η ρύθµιση θα αποτελέσει πηγή πίεσης προς τις άλλες µεγάλες οικονοµίες, ειδικότερα αυτές εντός της ΕΕ, όπως είναι η Γερµανία, η Γαλλία, η Ισπανία και η Ιταλία.


Η ΕΕ έχει αναπτύξει τη δική της πολιτική για τη µείωση των ρύπων και την αύξηση της ενέργειας από τις ΑΠΕ µε στόχο το 40% µέχρι το 2030. Οι στόχοι παραµένουν µέσα στα χρονικά περιθώρια που έχουν τεθεί, παρόλο που αρκετές χώρες, ανάµεσά τους δυστυχώς και η Κυπριακή ∆ηµοκρατία, δεν έχουν καταφέρει να ανταποκριθούν σε αυτά που έχουν αναλάβει. Αυτό δηµιουργεί περισσότερη πίεση τόσο σε επίπεδο της ΕΕ όσο και σε εθνικό επίπεδο όσον αφορά την κάθε χώρα ξεχωριστά.

Ο στόχος για τη µείωση των ρύπων δεν µπορεί παρά να αποτελέσει σηµείο πίεσης για όλες τις κυβερνήσεις. Η ΕΕ µπορεί και πρέπει να πάρει πιο αυστηρά µέτρα, µε τα κράτη-µέλη να έχουν σοβαρές επιπτώσεις, πέραν από αυτές που ισχύουν τώρα. Η νοµοθετική ρύθµιση σε εθνικό επίπεδο αποτελεί σηµαντικό βήµα προς την ορθή πορεία και το παράδειγµα της Βρετανίας, παρά τις προκλήσεις που έχει λόγω της παρούσας πολιτικής κατάστασης, θα πρέπει να αποτελέσει φάρο για τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ. Ειδικά για την Κυπριακή ∆ηµοκρατία, η οποία εξαρτάται σχεδόν απόλυτα από το πετρέλαιο όσον αφορά την ενέργεια, η πρόκληση για προσαρµογή στα νέα δεδοµένα, καθώς και η ανάπτυξη εθνικής στρατηγικής η οποία θα έχει νοµοθετικό χαρακτήρα, θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα. Απλά το περιβάλλον δεν µπορεί να περιµένει και ενέργειες όπως αυτές της Βρετανίας αποτελούν βήµατα προς την ορθή κατεύθυνση.

*Ακαδηµαϊκός – Σύµβουλος Εκπαίδευσης & Επιχειρήσεων