Ευρωβουλευτής Γεωργίου: Αυστηρές προειδοποιήσεις Κομισιόν για καταχρηστικές ρήτρες στην Κύπρο

Σε σημαντική αποκάλυψη προέβη ο Επίτροπος Δικαιοσύνης της ΕΕ, Ντιντιέ Ρέιντερς, εξ ονόματος της Κομισιόν, υπογραμμίζοντας πως, ήδη, από το 2013 η Επιτροπή είχε κινήσει διαδικασία επί παραβάσει κατά της Κύπρου, επειδή διαπίστωσε ότι οι κυπριακές αρχές δεν εφάρμοζαν αποτελεσματικά την ευρωπαϊκή οδηγία 93/13/ΕΟΚ σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες.

Όπως δήλωσε, καθώς δεν δόθηκε λύση σε όλες τις αιτιάσεις, η Επιτροπή επανέλαβε τη διαδικασία επί παραβάσει τον Ιούλιο του 2019 και απέστειλε συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή στην Κύπρο.

Μάλιστα, όπως υπέδειξε ο Επίτροπος, αποδείχθηκε ότι οι διοικητικές αποφάσεις της κυπριακής υπηρεσίας προστασίας του καταναλωτή που εκδόθηκαν σε σχέση με καταχρηστικές συμβατικές ρήτρες δεν είναι εκτελεστές και ότι μόνο λίγες υποθέσεις έχουν κινηθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων για την έκδοση ασφαλιστικών μέτρων ή απαγορευτικής διάταξης.

Ξεκαθάρισε, δε, πως η Κομισιόν αξιολογεί επί του παρόντος κατά πόσον η κατάσταση αυτή υπονομεύει την πρακτική αποτελεσματικότητα της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ.

Η εν λόγω δήλωση στάλθηκε από τον Επίτροπο Δικαιοσύνης στον Ευρωβουλευτή του ΑΚΕΛ, Γ. Γεωργίου, ο οποίος έθεσε ενώπιον της Κομισιόν, με τη διαδικασία του κατ’ επείγοντος, τη δραματική κατάσταση που επικρατεί στην Κύπρο με τις καταχρηστικές ρήτρες και την παραβίαση του δικαιώματος των δανειοληπτών για προσφυγή στη δικαιοσύνη. Μεταξύ άλλων, ο κος Γεωργίου έθεσε ενώπιον της Κομισιόν την ανάγκη να διασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ, σχετικά με τη δυνατότητα των δικαστηρίων στην Κύπρο να εξετάζουν, ακόμη και αυτεπαγγέλτως, τον καταχρηστικό χαρακτήρα μιας ρήτρας και να αναστέλλονται οι εκποιήσεις, όταν υπάρχει αγωγή σε εξέλιξη.

Στην απάντησή του ο Επίτροπος Δικαιοσύνης επιβεβαίωσε την ορθότητα των επισημάνσεων του κ. Γεωργίου όσον αφορά στη σημασία της δυνατότητας λήψης προσωρινών μέτρων για τη διακοπή ή την αναστολή της εκτέλεσης σε βάρος του καταναλωτή, και το δικαίωμα του εθνικού δικαστηρίου να εκτιμά τον ενδεχόμενο καταχρηστικό χαρακτήρα των σχετικών συμβατικών ρητρών. Μάλιστα, ο Επίτροπος δεν δίστασε να υπογραμμίσει πως, εάν η Κομισιόν λάβει επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν πως η Κύπρος παραβιάζει τις υποχρεώσεις της, οι οποίες απορρέουν από τα άρθρα 6 και 7 της οδηγία 93/13/ΕΟΚ, να παρέχει στους καταναλωτές κατάλληλα ένδικα βοηθήματα και δικονομικές εγγυήσεις, τότε θα εξετάσει το ενδεχόμενο λήψης κατάλληλων μέτρων, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν την κίνηση χωριστών διαδικασιών επί παραβάσει.
Κλείνοντας ο Επίτροπος παρέπεμψε, επίσης, στη μελλοντική οδηγία σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών σχετικά με την οποία έχουν συμφωνήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τον Ιούνιο του 2020.  Όπως εξήγησε, η εν λόγω οδηγία θα προβλέπει για πρώτη φορά κανόνες σε επίπεδο ΕΕ που θα επιτρέπουν στους καταναλωτές της ΕΕ να υπερασπίζονται συλλογικά τα δικαιώματά τους.
Οι παραδοχές και υποδείξεις του Επιτρόπου Δικαιοσύνης λαμβάνουν ιδιαίτερη σημασία, σήμερα, όπου εν μέσω πανδημίας, η πίεση από τις υπερβολικές χρεώσεις και τις καταχρηστικές ρήτρες έχει γονατίσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά του τόπου μας, που βρίσκονται υπό τον κίνδυνο των εκποιήσεων.

Επισυνάπτεται αυτούσια η απάντηση της Κομισιόν.

EL
E-004376/2020
E-004377/2020
Απάντηση του κ. Mr Reynders
εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
(6.10.2020)

Το 2013 η Επιτροπή κίνησε διαδικασία επί παραβάσει κατά της Κύπρου, επειδή διαπίστωσε ότι οι κυπριακές αρχές δεν εφάρμοζαν αποτελεσματικά την οδηγία 93/13/ΕΟΚ[1] και την οδηγία 2005/19/ΕΚ[2]. Καθώς δεν δόθηκε λύση σε όλες τις αιτιάσεις, η Επιτροπή επανέλαβε τη διαδικασία επί παραβάσει τον Ιούλιο του 2019 και απέστειλε συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή στην Κύπρο[3]. Σ’ αυτό το πλαίσιο, αποδείχθηκε ότι οι διοικητικές αποφάσεις της κυπριακής υπηρεσίας προστασίας του καταναλωτή που εκδόθηκαν σε σχέση με καταχρηστικές συμβατικές ρήτρες δεν είναι εκτελεστές και ότι μόνο λίγες υποθέσεις έχουν κινηθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστηρίων για την έκδοση ασφαλιστικών μέτρων ή απαγορευτικής διάταξης. Η Επιτροπή αξιολογεί επί του παρόντος κατά πόσον η κατάσταση αυτή υπονομεύει την πρακτική αποτελεσματικότητα της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ.

Όπως επισημαίνει ο κ. βουλευτής, το Δικαστήριο της ΕΕ τονίζει τη σημασία της δυνατότητας λήψης προσωρινών μέτρων για τη διακοπή ή την αναστολή της εκτέλεσης σε βάρος του καταναλωτή, ενώ το εθνικό δικαστήριο εκτιμά τον ενδεχόμενο καταχρηστικό χαρακτήρα των σχετικών συμβατικών ρητρών[4]. Αν η Επιτροπή λάβει επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι η Κύπρος παραβιάζει τις υποχρεώσεις της, οι οποίες απορρέουν από τα άρθρα 6 και 7 της οδηγία 93/13/ΕΟΚ, να παρέχει στους καταναλωτές κατάλληλα ένδικα βοηθήματα και δικονομικές εγγυήσεις, τότε θα εξετάσει το ενδεχόμενο λήψης κατάλληλων μέτρων, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν την κίνηση χωριστών διαδικασιών επί παραβάσει.

Η Επιτροπή παραπέμπει επίσης στη μελλοντική οδηγία σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών σχετικά με την οποία έχουν συμφωνήσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τον Ιούνιο του Ιουνίου 2020[5]. Έπειτα από την επίσημη έκδοση και έναρξη ισχύος της, η οδηγία αυτή θα προβλέπει για πρώτη φορά κανόνες σε επίπεδο ΕΕ που θα επιτρέπουν στους καταναλωτές της ΕΕ να υπερασπίζονται συλλογικά τα δικαιώματά τους.

[1] Οδηγία 93/13/EOK του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 1993, σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές (ΕΕ L 95 της 21.4.1993, σσ. 29–34).

[2] Οδηγία 2005/29/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2005, για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους καταναλωτές στην εσωτερική αγορά και για την τροποποίηση της οδηγίας 84/450/ΕΟΚ του Συμβουλίου, των οδηγιών 97/7/ΕΚ, 98/27/ΕΚ, 2002/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου («Οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές») ( ΕΕ L 149 της 11.6.2005, σσ. 22–39).

[3] Βλ. δελτίο τύπου της Επιτροπής της 25ης Ιουλίου 2019 σημείο 10 – Δικαιοσύνη, καταναλωτές και ισότητα των φύλων: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/INF_19_4251

[4] Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. ανακοίνωση της Επιτροπής – Κατευθυντήριες γραμμές για την ερμηνεία και την εφαρμογή της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές (ΕΕ C 323 της 27.9.2019, p. 4) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=OJ:C:2019:323:FULL&from=EL, ιδίως το κεφάλαιο 5 σχετικά με τα ένδικα βοηθήματα και τις δικονομικές εγγυήσεις που απαιτούνται βάσει των άρθρων 6 και 7 της οδηγίας.

[5] https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20200619IPR81613/new-rules-allow-eu-consumers-to-defend-their-rights-collectively

Ακολουθήστε το dialogos.com.cy, στο Google News

Οι τελευταίες ειδήσεις από την Κύπρο και τον κόσμο και όλη η επικαιρότητα στο dialogos.com.cy.